Agenda

donderdag 24 december 2009

Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2010


De Werkgroep Mysterium Fidei wenst alle bezoekers* van deze blog een
Zalig Kerstmis
en een
voorspoedig 2010.

Dank voor uw steun en hulp!

(* dit jaar staat de teller op bijna 20000 views)

maandag 21 december 2009

Zondag 27 december: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 27 december
Zondag in het octaaf van Kerstmis

Gelezen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Komorowski van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 17 december 2009

Middernachtmis in Tongerlo (1955)




Fr. Anselm Gribbin O.Praem. van de Vlaamse Norbertijnenabdij Tongerlo publiceerde op de website van The New Liturgical Movement een interessant artikel over de middernachtmis die in 1955 in de abdij opgedragen werd. Het gaat om een pontificale Mis (in de oude ritus), opgedragen door abt Joost Boel O.Praem. Het was de eerste keer dat de Belgische televisie een H. Mis integraal uitzond. Hierdoor beschikken we over mooie beelden van de Mis.

In een volgend artikel zal Fr. Anselm dieper ingaan op de ritus, de kerk en de gebruikte gewaden.

maandag 14 december 2009

Brief aan de Belgische Bisschoppenconferentie


Leden van de Werkgroep Mysterium Fidei richtten onlangs volgende brief aan de Belgische Bisschoppenconferentie:

Eminentie
Mijne Heren Monseigneur

Het is u allicht niet ontgaan de voorbije dagen: de aarde warmt dramatisch op. Klimatologen vrezen voor de gevolgen. We hebben allen de Schepping mismeesterd.
Mysterium Fidei gelooft dat wij, rooms-katholieken, ons steentje kunnen bijdragen om de doelstellingen van Kyoto en Kopenhagen te laten slagen. We vinden niets nieuws uit. We hebben geen trendy plannen. We beroepen ons louter op wat de Traditie binnen de Heilige Kerk voorschrijft.

Sta ons toe om even de context te schetsen. Volgens verschillende berekeningen zou vleesconsumptie voor 10 à 18 % van de CO2-uitstoot zorgen. Het aandeel in de uitstoot van methaan en lachgas is, naar gelang de bron, nog dramatischer (respectievelijk 37% en 64% - dit zijn de maxima van verschillende modellen). België leidt de wereld in het verbruik van vlees: zo’n 100 kg per jaar per persoon. Deze overdaad zorgt niet alleen voor een ongezonder lichaam, het schaadt de gehele wereldbol. Klimatologen en gezondheidsspecialisten bepleiten daarom een vleesvrije dag per week. Dit zou een significant verschil betekenen voor de gezondheid van mens en planeet. Sommige stemmen roepen op een “veggiedag” in te lassen. Wij vragen onze kerkleiders, naar analogie met de Nederlandse kerkprovincie in 2005, om de gelovigen opnieuw aan te manen wekelijks op vrijdag het vlees te derven.

De Vlaamse kerk heeft die wekelijkse versterving nu al ruim 40 jaar achter zich gelaten. Het lijkt ons aangewezen om die draad terug op te pikken. We beantwoorden hiermee niet gewoon aan de oproep van Kopenhagen. Meer nog, we brengen de herdenking van het lijden en het sterven van Onze-Lieve-Heer opnieuw middenin het hart van onze huisgezinnen. Een wekelijkse vleesderving is slechts een kleine ontbering in onze moderne tijd. Zeker wanneer wij die vergelijken met Zijn offer voor ons allen.
Het schenkt ons opnieuw de mogelijkheid om de deugden van matigheid (in het eten), voorzichtigheid (voor de natuur) en vooral geloof (in Jezus Christus) bewust te beleven. Het zal ons leiden naar een beter rentmeesterschap over de Schepping in het voordeel van ons en de hele Heilige Kerk. Wij hopen en bidden dat u ons voorstel overdenkt en ter harte neemt.

maandag 30 november 2009

Nieuwe Nederlandse vertaling van het missaal op komst

Het persagentschap Belga kondigt vandaag aan dat er een nieuwe vertaling van het missaal op komst is:

(BELGA) Op voordracht van de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferenties heeft het Vaticaan een commissie opgericht om de bestaande Nederlandse vertalingen van alle liturgische boeken te herzien. Een nieuwe vertaling van het Romeinse missaal is in voorbereiding.
Vlaanderen is in de commissie vertegenwoordigd door Mgr. Jozef De Kesel (Brussel) en Mgr. Johan Bonny (Antwerpen). (...)


Maandelijks komt de vertaalcommissie samen om - conform de vraag van Rome - tot een correctere vertaling te komen van de teksten van het huidige Nederlandstalige missaal.

Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de vraag van Rome om de consecratiewoorden juist te vertalen.

Ook in Amerika wordt momenteel aan een nieuwe vertaling gewerkt. Op de website van de Amerikaanse bisschoppenconferentie zijn hiervan een aantal voorbeelden te vinden.

donderdag 26 november 2009

Tridentijnse liturgie in het seminarie van Lyon


Kardinaal Philippe Barbarin (59), bisschop van Lyon, opent volgend jaar een nieuw seminarie waar de seminaristen zowel volgens de gewone als de buitengewone vorm van de Romeinse ritus zullen opgeleid worden.

Hiermee wordt Lyon, na het bisdom Toulon (Mgr. Rey) het tweede Franse bisdom waar de Tridentijnse liturgie een prominente plaats krijgt binnen de seminarieopleiding. In het nieuwe seminarie zal elke dag een Tridentijnse Mis opgedragen worden voor de seminaristen. Hiermee geven deze bisschoppen ook een gevolg aan de vraag vanuit Rome om de traditionele liturgie een plaats te geven binnen de seminarieopleiding.
Verwacht wordt dat dit, net zoals in Toulon het geval is, tot een toevloed van nieuwe kandidaten zal leiden.

Bron: Paix Liturgique

zaterdag 21 november 2009

Zondag 29 november: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 29 november
Eerste Zondag van de Advent

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.


Teksten van de Mis:


eerstezondagvandeadvent

maandag 9 november 2009

West-Vlaming diaken gewijd in 's Hertogenbosch

Op zaterdag 7 november heeft Mgr. Hurkmans, bisschop van 's Hertogenbosch (Nederland), 5 jonge mannen tot diaken gewijd. Eén ervan is de West-Vlaming Francis De Meyer (Aarsele, 26 jaar). In mei 2010 wordt hij tot priester gewijd.



Bisschop Hurkmans vond het een mooie dag voor de wijding. De heilige Willibrordus, die in 695 aartsbisschop van de Lage Landen werd, was een van de eerste verkondigers in onze streken. In een donkere tijd bracht hij het “licht van het geloof”. De bisschop trok dat door naar onze tijd. “De Kerk deelt in de crisis van vandaag”, zei hij in zijn homilie. “Mensen trekken zich terug, zijn minder trouw en nemen genoegen met vluchtig gedrag. Ondertussen raken ze leeg en vallen ten prooi aan eenzaamheid. In de Kerk is geen plaats voor individualisme. Isolement is voor ons geen optie. Volg je roeping”, hield mgr Hurkmans de wijdelingen voor. “Die ene weg gaan, dat is de bestemming van je leven.”

vrijdag 6 november 2009

Rapport over de implementatie van het motu proprio Summorum Pontificum

Eind oktober was het bestuur van de internationale federatie Una Voce in Rome. Una Voce, opgericht in 1967, is een overkoepeling van verenigingen wereldwijd die zich inzetten voor de herwaardering van de traditionele Latijnse ritus in de katholieke Kerk.

Tijdens een korte audiëntie bij de paus werd hem een rapport overhandigd over de implementatie van het motu proprio Summorum Pontificum. Met dit motu proprio herwaardeerde de paus in 2007 de traditionele ritus en liet het gebruik ervan weer algemeen toe.

Het rapport schetst de evolutie van het gebruik van de traditionele ritus in de bisdommen wereldwijd en geeft weer in hoeverre de bisschoppen inspanningen gedaan hebben om het motu proprio in hun bisdom te implementeren. Een samenvatting van het rapport kan men hier nalezen:
http://www.ifuv.org/docs/AA_FIUV_Dossier_for_Rome_SP_2nd_Anniv.pdf.
Ook de situatie in Nederland werd beschreven en een rapport over de Belgische bisdommen werd als bijlage aan het dossier toegevoegd.

Naast de paus kregen ook verschillende leden van de curie, de belangrijkste congregaties en commissies een kopie van het rapport.

maandag 2 november 2009

Bisdom Haarlem: Tridentijnse ritus in het seminarie

Het seminarie van het Bisdom Haarlem (Nederland) organiseert vanaf dit jaar een cursus voor priesters en seminaristen om de traditionele Latijnse ritus aan te leren.

Het bericht op de website van De Tiltenberg:

DE TILTENBERG EN 'SUMMORUM PONTIFICUM'

cursus om de Tridentijnse Mis in te studeren

Op 7 juli 2007 heeft paus Benedictus de Apostolische Brief Motu Proprio "Summorum Pontificum" gepubliceerd. Daarin besluit de paus dat het Romeins Missaal van de heilige paus Pius V, dat in 1962 opnieuw is uitgegeven door de zalige paus Johannes XXIII, voortaan als buitengewone uitdrukking van de zelfde "legis orandi" van de Kerk zal gelden en vanwege het eerbiedwaardig en oud gebruik in gepaste ere zal worden gehouden (art. 1). Het groot seminarie Sint Willibrord op De Tiltenberg organiseert dan ook een cursus voor de priesters en priesterkandidaten om deze ritus aan te leren, zo wordt bekend gemaakt op de dag van de voortgezette vorming van de jonge priesters op maandag 2 november.

Paus Benedictus XVI legt in zijn motu proprio er nadruk op dat de liturgie de uitdrukking is van het geloof, zoals de liturgie en het gebed weer bepalend zijn voor het geloof (lex orandi, lex credendi). Daarom verlangt de Kerk dat liturgische teksten, zoals gebeden en ook acclamaties, door de kerkelijke overheid worden goedgekeurd en heeft het tweede Vaticaans concilie beklemtoont dat niemand eigenmachtig teksten van de liturgie mag veranderen, weglaten of toevoegen (Sacrosanctum Concilium 22 par. 3). Het belang van deze bepaling wordt meteen duidelijk als men de nauwe band tussen het geloof van de Kerk en de uitdrukking daarvan in de Liturgie voor ogen houdt.

In de opleiding tot het priesterschap en het diaconaat wordt derhalve bijzondere aandacht besteed aan het thuisraken in de liturgische boeken en het oefenen van de verschillende priesterlijke en diaconale liturgische bedieningen, waaronder op de eerste plaats de heilige Mis, maar ook de bediening van de sacramenten, lof en aanbidding, vespers, zegeningen, uitvaarten enzovoorts. Ook voor het uitoefenen van de aanstellingen die in het kader van de vorming worden ontvangen, met name het acolietaat, is het nodig te oefenen. De priesterstudenten krijgen deze oefeningen van de priester die in het seminarie hiervoor verantwoordelijk is, drs. F. J. Bunschoten. Hij wordt daarin geassisteerd door diaken J. Versteeg, die met name de kandidaten voor het permanente diaconaat oefent. De ceremoniaris van het seminarie, Rudy Kinds, staat het hierin terzijde. De priester, kap. Bunschoten, heeft zich de afgelopen tijd in de Tridentijnse ritus bekwaamd en zich de nodige kennis en vaardigheid verworven om deze ritus met andere priesters en bij de kandidaten voor de heilige wijdingen, te oefenen.

zondag 1 november 2009

Gaudeamus: Introitus van Allerheiligen



De cantores van het seminarie De Tiltenberg (Haarlem) zingen het Introitus van Allerheiligen.

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum solemnitate gaudent Angeli, et collandant Filium Dei. Exsultate justi, in Domino: rectos decet collaudatio.

Verheugen wij ons allen in de Heer, een feestdag vierend ter ere van alle Heiligen: over hun feestdag verheugen zich de engelen, en zij loven samen de Zoon van God.
Juicht rechtvaardigen voor de Heer: de gerechten behoort de gezamenlijke lofzang.

15-20 februari 2010: Oefeningen van St. Ignatius

De Priesterbroederschap Sint Petrus organiseert van 15 tot 20 februari in België een retraite volgens de methode van St. Ignatius. De retraite (in het Frans) wordt gepreekt door EH Pozetto FSSP, in de Abdij van Rochefort.

Praktisch:
Retraite voor iedereen vanaf 17 jaar.
Plaats: Abbaye Saint Rémy (rue de l’Abbaye 6, 5580 Rochefort (op 15 km van Beauraing) Van maandag 15 tot zaterdag 20 februari 2010
Richtprijs: 150 €, te storten op rekeningnummer 733-0256488-50
Inschrijven: Maison S. Aubain (hoofdhuis van de Petrusbroederschap in de Benelux), Rue François Dufer 25, 5000 Namur (telefoon: 081 74 25 74)

Het aantal plaatsen is beperkt.
De inschrijving is pas definitief indien het verschuldigde bedrag overgeschreven is.

dinsdag 27 oktober 2009

Tertio: Traditie is de nieuwste mode

Jan De Volder | Het was een leerrijke zondagochtend, onlangs in Londen. Nabij Hyde Park liep ik een anglicaanse kerk binnen. In een zijkapel vond een dienst plaats, de priester met de gelovigen rond een tafeltje waar brood en wijn al klaar stonden. De lezingen, uit een Bijbel in omgangsengels, werden door de gelovigen becommentarieerd. Het was ‘back to the seventies’. En er was acht man. Trinity Church, Brompton Street, een ander gezicht van de anglicaanse kerk. Sommige ingrediënten uit de pinksterkerken worden hier gekopieerd: swingend orkestje, eenvoudige liedjes waarvan de tekst vooraan wordt geprojecteerd, koffie en gebak verkrijgbaar in de kerk. Zeker driehonderd aanwezigen, jong, voornamelijk blank volk, nevenactiviteiten voor kinderen. Tien jaar geleden kon dat misschien de kerk van de toekomst lijken.


Even verderop: in de katholieke kerk van de oratorianen wordt een klassieke Latijnse dienst gevierd, volgens wat vandaag de ‘buitengewone ritus’ heet. Voorganger in dezelfde richting gekeerd als de gelovigen, iedereen knielend bij de consecratie en bij de communie, op de tong. Wat treft, is het volk: stampvolle kerk, een duizend gelovigen, van alle categorieën: jong en oud, man en vrouw, Engelsen en vreemdelingen.

Lees verder

Brompton Oratory: http://www.bromptonoratory.com/

Fr. Casey over het gebrek aan vuur bij de katholieken



http://www.fathersofmercy.com/our_apostolates/missionaries/casey

vrijdag 23 oktober 2009

Italiaanse katholieken niet tegen 'oude Mis'

Zeven op tien Italiaanse praktiserende katholieken zouden het prima vinden als in hun parochies ook Missen volgens de Tridentijnse ritus zouden plaatsvinden. Dat blijkt uit een onderzoek voor demoscopie Doxa onder duizend kerkbezoekers. Van de regelmatige kerkgangers zou zelfs 63% eenmaal per maand of vaker zelf een 'oude Mis' willen bezoeken. Slechts achttien procent sluit dat laatste categorisch uit.
(KN, 23 oktober 2009)

Opmerkelijk, want in Italië was de 'oude Mis' immers bijna geheel in onbruik geraakt. Sinds paus Benedictus XVI met zijn motu proprio Summorum Pontificum in 2007 het celebreren van deze ritus opnieuw algemeen toeliet en aanmoedigde is het aantal kerken waar in de 'oude ritus' gecelebreerd wordt in Italië zeer sterk toegenomen.

donderdag 22 oktober 2009

De priesterbroederschap van Sint Petrus


Mgr. Léonard bij de priesterwijdingen in Wigratzbad in 2007

De Sint-Petrus priesterbroederschap (FSSP) heeft naar jaarlijkse gewoonte haar statistieken voor het jaar 2009 bekend gemaakt.

De priesterbroederschap bestaat dit jaar 21 jaar. In 1988 werd ze opgericht door een twaalftal priesters die tot dan tot de beweging van Mgr. Lefebvre (Priesterbroederschap Sint Pius X - FSSPX) behoord hadden. Toen Mgr. Lefebvre tegen de wil van Rome in vier bisschoppen wijdde - met de daaropvolgende excommunicatie - wilden deze priesters hun eenheid met Rome beklemtonen. Enkele maanden later werd de nieuwe congregatie reeds door het Vaticaan erkend.

Sindsdien kent de priesterbroederschap Sint Petrus een stijgende groei. Nu zijn er 219 priesters, 11 diakens en 129 seminaristen. De priesterbroederschap beschikt ook over twee seminaries: één in Duitsland (Wigratzbad) en één in Amerika (Denton, Nebraska). De gemiddelde leeftijd is 36 jaar en er zijn 28 nationaliteiten vertegenwoordigd. Jaarlijks worden gemiddeld 12 seminaristen priester gewijd.

Vandaag de dag is de Petrusbroederschap vertegenwoordigd op vier continenten, in 16 landen en in 109 bisdommen (vooral in Europa en Amerika). Ze beschikken over 12 'personele parochies' en op 180 plaatsen dragen ze de Mis op. Enkele jaren terug werd voor de leken die zich verbonden voelen met de priesterbroederschap een "confraterniteit" opgericht die al 3125 leden telt.

Het hoofdhuis van de Petrusbroederschap in de Benelux is in Namen gevestigd. Daar leven drie priesters die onder meer de Mis opdragen in Brugge, Brussel, Herstal en Namen. In Amsterdam beschikt men over de Agneskerk, waar twee priesters wonen en vanwaar uit ook kerken in Utrecht en Vlissingen bediend worden.

zondag 18 oktober 2009

Pontificale Tridentijnse Mis in Sint-Pietersbasiliek


Deze morgen heeft Mgr. Raymond Leo Burke, prefect van de Apostolische Signatuur (hoogste kerkelijke rechtbank), in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een pontificale Mis opgedragen volgens de Tridentijnse ritus. Het is de eerste keer in jaren dat dit gebeurt. Aanleiding hiertoe is het tweede congres over het motu proprio Summorum Pontificum dat georganiseerd wordt door Giovani e Tradizione.

Mgr. Raymond Burke werd onlangs, net als kardinaal Antonio Cañizares Llovera (prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten), door paus Benedictus tot lid benoemd van de Congregatie voor de Bisschoppen die instaat voor de bisschopsbenoemingen. Beiden staan bekend voor hun positieve instelling tegenover de traditionele liturgie.

maandag 12 oktober 2009

Foto's Eremis P. Gert Verbeken in Mollem

Op zondag 11 oktober droeg P. Gert Verbeken SJM zijn Eremis op in zijn geboortedorp Mollem. Op 3 oktober werd hij als eerste Vlaming van de Servi Jesu et Mariae priester gewijd door Mgr. Klaus Küng, bisschop van Sankt-Pölten.
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van een aantal Vlaamse abdijen, de burgemeester en de pastoor van Mollem celebreerde P. Verbeken de Mis volgens de Tridentijnse ritus in een overvolle kerk. In de namiddag was er nog een plechtig lof.
P. Gert Verbeken wordt nu werkzaam in een parochie in het Franse bisdom Toulon. De congregatie hoopt echter in de toekomst ook haar apostolaat in Vlaanderen te mogen uitoefenen. Bij de SJM bereidt zich namelijk nog een tweede Vlaming voor op het priesterschap en nog twee andere paters zijn het Nederlands machtig. De jonge congregatie telt momenteel meer dan 50 leden, waaronder een twintigtal seminaristen.















donderdag 8 oktober 2009

Waarom kijken jullie toe?


www.europe4christ.net

Europabrief van "Europa voor Christus!" voor de maand oktober. Schrijf u hier in om elke maand de nieuwsbrief te ontvangen in het Nederlands.

Waarom kijken jullie toe? Waarom argumenteren jullie niet? Waarom verkondigen jullie de waarheid niet?

De auteur, een Afrikaans christen, observeert met ontzetting het kerkvijandige klimaat in Europa en is verbaasd over de passiviteit waarmee de christenen zich hiernaar voegen.


In West-Europa, nemen we nu Oostenrijk als voorbeeld, woedt al langer een storm van kritiek op het christendom, een anti-christelijke stroming. Gelovig zijn wordt als een meelijwekkend iets beschouwd.
Om het zacht uit te drukken: de meeste christenen wachten hulpeloos en passief op de volledige vernietiging van het reeds gehavende christendom. Wat mij zorgen maakt is niet dat de Kerk moeilijke situaties niet zou overleven (Mt 16:18) of dat Christus Zijn Kerk zou verlaten (Mt 28:20). Ik maak mij zorgen over de mate van onverschilligheid waarmee christenen in dit land met deze situatie omgaan.
Het is de totale passiviteit waarmee de christenen zich tegenover de vernietigende, aangroeiende golf van anti-christendom gedragen. Door de media, vooral kranten, magazines, televisie en radio, worden de mensen dagdagelijks met ideologieën geconfronteerd waartegen slechts sterke, onderscheidende geesten en diepgeworteld geloof kunnen standhouden. De vraag is: hoe gaan christenen hiermee om? Wat hebben ze tot nu toe hiertegen gedaan?
Ik lees de kranten en ben verbaasd over de overduidelijke ijver waarmee journalisten en redacties ongegronde stellingen poneren, onlogische gevolgen trekken en vijandige kritiek uitoefenen op de Kerk en haar leiding. De passiviteit waarmee christenen op deze aanvallen reageren, zonder gewetensproblemen te hebben, is alarmerend.
Waarom kiest men ervoor om toe te kijken hoe waardevolle zaken vernietigd worden, in plaats van te argumenteren, te verdedigen, de waarheid te verkondigen – en wel vanuit een rationeel standpunt? Waarom zou men zijn natuurlijk potentieel – reageren op negatieve ontwikkelingen – niet gebruiken, in het bijzonder wanneer die voortkomen uit een verlammende ideologie?
Nu is het tijd om wakker te worden, ieder moet op zijn manier en in zijn omgeving spreken. Lees! Schrijf! Spreek! Wij moeten ons voorbereiden, omdat Jezus ons al verwittigd heeft: „...want de kinderen van deze wereld zijn onder zich moediger dan de kinderen van het licht.“ (Lk 16:8)
Wij kunnen deze ontwikkeling niet tegenhouden door te wachten op een wonder van God. Waarom zou Hij een wonder doen plaatsvinden als Hij ons daartoe al de mogelijkheid geeft door ons geloof en ons verstand?
Het gebed is zonder twijfel de eerste stap die wij moeten zetten, maar wij mogen het niet bij de knieën laten. Wij moeten handelen. Wij zijn dit verplicht aan onze nakomelingen. Mensen treden uit de Kerk omdat ze verkeerde antwoorden op hun vragen krijgen, en ze krijgen de verkeerde antwoorden van de verkeerde mensen.
Een doorsnee-Oostenrijker die de kranten leest, zal er eerder toe neigen zijn geloof te verliezen dan gelovig te blijven. Het wordt tijd om ons door Christus te laten leiden. Laat iedereen in je omgeving merken dat je een christen bent. Waar zijn jullie? Wat zien jullie? Wat horen jullie? Wat weten jullie? Spreek luid! Ons zwijgen is onze kwaal!

Kizito Chinedu Nweke
priesterseminarist uit Nigeria.
Interdiocesaan priesterseminarie Leopoldinum, Oostenrijk.


maandag 5 oktober 2009

Foto's priesterwijding P. Gert Verbeken SJM

Op zaterdag 3 oktober werd P. Gert Verbeken SJM door de bisschop van Sankt Pölten (Oostenrijk) tot priester gewijd in de basiliek van Maria Taferl. Gert Verbeken is de eerste Vlaamse priester van de jonge, bloeiende congregatie 'Servi Jesu et Mariae', Dienaren van Jezus en Maria.

Op 4 oktober droeg P. Verbeken SJM zijn Eerste Mis op in de parochiekerk van Blindenmarkt, de gemeente waar het hoofdhuis van de congregatie gevestigd is.
Op zondag 11 oktober draagt hij zijn Eremis op in zijn geboortedorp Mollem (bij Asse, Brussel) om 10u in de St. Stefanuskerk.



Eremis van P. Gert Verbeken, zondag 4 oktober in de parochiekerk van Blindenmarkt (Oostenrijk), waar het hoofdhuis van de congregatie gevestigd is.


Eremis


Priesterwijding van P. Gert Verbeken SJM in de basiliek van Maria Taferl, Oostenrijk, op zaterdag 3 oktober, door Mgr. K. Küng, bisschop van Sankt Pölten.


Priesterwijding - eerste zegen


Priesterwijding


Priesterwijding


Priesterwijding


Priesterwijding - Mgr. K. Küng, bisschop van Sankt Pölten, P. A. Bentlage SJM, Generaal Overste van de Servi Jesu et Mariae.

vrijdag 4 september 2009

Aankondigingen

Noteer alvast in uw agenda:

* Zondag 6 september: Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen om 11u30 (EH Van de Kerckhove).

* Zondag 6 september: Tridentijnse Mis in de Miniemenkerk in Brussel om 17u30 (EH Hygonnet FSSP).

* Zondag 27 september: Tridentijnse Mis in de H. Bloedbasiliek in Brugge om 18u (EH Komorowski FSSP).

* Zaterdag 3 oktober: Priesterwijding van Gert Verbeken SJM door Mgr. Klaus Küng, bisschop van Sankt Pölten, om 14u in de basiliek van Maria Taferl, Oostenrijk.

* Zondag 4 oktober: Bedevaart van de Traditie naar Notre Dame de Foy (bisdom Namen). Vertrek in Leffe om 10u30, bedevaart (12 km), om 16u H. Mis opgedragen door EH Denis Coiffet FSSP. Meer info: http://www.pelefoy.be/

* Zondag 11 oktober: Eremis van EP Gert Verbeken SJM om 10u in de St. Stefanuskerk in Mollem (bij Asse/Brussel).

woensdag 2 september 2009

Conferentie 'Liturgie en Moderniteit'

Wij ontvingen de volgende uitnodiging, ten zeerste aan te raden:

Conferentie "Liturgie en moderniteit" in de kerk van het Allerheiligste Sacrament in Luik op zaterdag 12 september om 16u, gevolgd door een plechtige votieve H. Mis van de H. Geest (in de "buitengewone vorm"), door E.H. Gabriel Díaz Patri. Het evenement wordt georganiseerd door de Cercle Gustave Thibon.

Op zondag 13 september draagt EH Gabriel Díaz Patri ook een Tridentijnse H. Mis op om 10u in de kapel van de Burg Metternich (Kasteel van Reinhardstein, Robertville, provincie Luik).

Pater Gabriel is een birituele Argentijnse priester die pastoor is van de Russische katholieke parochie van de Allerheiligste Drievuldigheid in Parijs. Als Latijnse priester draagt hij de tridentijnse liturgie op.
Meer informatie over Pater Gabriel vindt u hier:

http://www.newliturgicalmovement.org/2008/11/institute-of-good-shepherd-and.html
http://www.cielusa.org/Publications/CIELUSA_Publications.htm
http://www.unavocesevilla.info/curriculumgabrieldiaz.pdf

dinsdag 1 september 2009

Preek voor de 13e zondag na Pinksteren

Toen Jezus een dorp binnenging kwamen tien melaatsen Hem tegemoet en zij riepen: “Jezus, meester, ontferm U onzer.” Jezus ontfermde zich over hen, maar nadat zij genezen waren, kwam er slechts een terug om God te danken en deze was een Samaritaan, iemand die voor de joden een vreemdeling was en onrein. De negen anderen, van het uitverkoren volk van de joden, bleven weg.

Beminde gelovigen, de Kerk is de verzameling van vreemdelingen en onreinen die zijn vrijgekocht en gereinigd in het Bloed van Christus. De Kerk is niet – zoals de joden dat wel waren – een etnisch volk, maar de Kerk is door de genade een volk geworden, een door God verzameld volk dat bestaat uit diegenen die Hem lofprijzen in het mystieke lichaam van Zijn Zoon Jezus Christus. Wij, die door Gods genade deel uitmaken van het nieuwe uitverkoren volk, de Kerk, wij zijn door de doop en het geloof de geliefden Gods geworden, geroepen om heiligen te worden. Wij, die in het bad van de wedergeboorte gereinigd zijn van de sterfelijke melaatsheid van de zonde, wij moeten die ene genezen melaatse navolgen, over wie het Evangelie verhaalt “een van hen keerde terug, met luider stem God verheerlijkend, en hij viel op zijn aangezicht neer aan Zijn voeten en dankte Hem”.

Lees verder

zaterdag 22 augustus 2009

Hervorming nieuwe ritus op komst

Andrea Tornielli laat vandaag in de Italiaanse krant Il Giornale weten dat paus Benedictus XVI de voorstellen van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten m.b.t. de "hervorming van de hervorming" goedgekeurd heeft.
Het document is het resultaat van besprekingen binnen de congregatie over de huidige liturgie (novus ordo missae). Op 4 april 2009 overhandigde kardinaal Cañizares Llovera de tekst, die door bijna alle kardinalen en bisschoppen die deel uitmaken van de congregatie werd goedgekeurd, aan de paus.
Bedoeling is het herwaarderen van de sacraliteit in de liturgie, een herbezinning over de betekenis van de liturgie, een einde te maken aan de liturgische misbruiken, experimenten en ongepaste creativiteit en het bevorderen van het gebruik van Latijn in de liturgie. Hierbij wordt vertrokken van het conciliedocument Sacrosanctum Concilium (1963, constitutie over de liturgie). De nieuwe ritus die in 1969 werd ingevoerd, ging immers in bepaalde opzichten veel verder dan de aanwijzingen die de concilievaders in dit document hadden opgenomen.

Volgens Tornielli bevat het document aanwijzingen als:
- de gebruikte missalen zouden de liturgische teksten in de volkstaal én in het Latijn moeten bevatten, zodat het Latijn, zeker bij grote feesten, haar rechtmatige plaats in de liturgie kan terugkrijgen.
- de richting waarin de Mis gecelebreerd wordt zou moeten herbekeken worden. Vooral in Europa wordt de Mis immers niet meer in oostelijke richting gecelebreerd. Ten minste tijdens het eucharistisch gebed zou dit beter zijn.
- men stelt op punt dat de normale manier om de H. Communie te ontvangen de mondcommunie is. Het ontvangen van de Communie op de hand is een uitzonderlijk indult.

Tornielli gaat ervan uit dat de hervormingen niet via een document-van-bovenaf zullen doorgevoerd worden, maar dat het een werk van lange duur zal zijn, door het voorbeeld van de paus zelf en de bisschoppen. Daarom reikt de paus in publieke Missen bijvoorbeeld enkel nog de Communie op de tong uit. Heel wat bisschoppen hebben al gelijkaardige initiatieven genomen. Vorige week nog liet Mgr. Edward Slattery, bisschop van Tulsa (Oklahoma), weten dat hij vanaf nu in zijn kathedraal de Mis in oostelijke richting zal opdragen. Mgr. Slattery: "Deze verandering mag niet verkeerd opgevat worden alsof de bisschop 'zijn rug keert naar de gelovigen', alsof ik ondoordacht of afkerig ben. Zo'n interpretatie gaat voorbij aan het feit dat, door in dezelfde richting te kijken, de positie van de celebrant en van de gelovigen het feit duidelijk maken dat wij naar God toegaan. Priester en gelovigen zijn samen op die pelgrimsweg."

Klik hier voor de Engelse vertaling van het artikel

zaterdag 15 augustus 2009

Vaticaan brengt DVD over Tridentijnse Mis uit

(KerkNet/Kipa-Apic/RadVat) – Het Vaticaan heeft een dvd uitgebracht, die priesters en leken moet helpen de buitengewone Latijnse ritus beter te begrijpen. De dvd is een initiatief van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’, die verantwoordelijk is voor de dialoog met de traditionalisten en die sinds kort is ondergebracht bij de Congregatie voor de Geloofsleer. Het project richt zich volgens Radio Vaticaan tot gemeenschappen en parochies die zich audiovisueel willen vervolmaken in de oude (Tridentijnse) ritus. Na een inleiding van kardinaal Dario Castrillon Hoyos, tot voor kort hoofd van ‘Ecclesia Dei’, volgt in een het eerste deel een Latijnse eucharistie volgens deze buitengewone ritus. Het tweede deel bevat enkele didactische beeldfragmenten, waarin enkele aspecten van de viering worden toegelicht. Het project sluit aan bij het Motu proprio ‘Summorum pontificum’ van paus Benedictus XVI van 7 juli 2007 over de (Tridentijnse) buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Het werd nog gerealiseerd voordat ‘Ecclesia Dei’ onderdeel werd van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Bron: Kerknet

De DVD kan rechtstreeks besteld worden:
Pontificia Commissione Ecclesia Dei
Palazzo della Congregazione per la Dottrina della Fede
Piazza del Sant’Uffizio 11
00193 ROMA
Italië
Tel. (+39)0669885213
Fax. (+39)69883412

dinsdag 4 augustus 2009

Ontwijding

Naar aanleiding van de discussie tussen Louis Tobback en Pater Versteylen rond het begrafenisreglement in Leuven en begrafenisrituelen in het algemeen, schreef een van onze leden volgende lezersbrief:

Ontwijding

Met grote interesse las ik het artikel over de kerkhofperikelen in Leuven. Ik kan veel begrip opbrengen voor de aanmerkingen die pater Versteylen geeft op de huidige toestanden die gebeuren bij begrafenissen in de Vlaamse kerken. Maar sta mij toe om hier enkele kanttekeningen bij te maken.
In de zestiger jaren vond er in de Katholieke Kerk een concilie plaats dat terecht een nieuwe wind door de Kerk wilde laten waaien. De concilievaders zelf voelden dat deze wind voor velen geen tochtje mocht zijn. Daarom schreven ze in de concilieteksten dat niemand, uitgezonderd de Paus en de bisschoppen, op eigen gelegenheid in de liturgie iets mag toevoegen, weglaten of veranderen (Wie dit wil nakijken, vindt dit in de Constitutie over de Heilige Liturgie - 22.) Het tochtje werd echter een ware windhoos...

Blijkbaar krioelt het sinds die tijd van pausen en bisschoppen in Vlaanderen. We hebben hier de gewoonte gekregen om op eigen houtje zoveel mogelijk van de kerkelijke traditie opzij te schuiven. Pater Versteylens collega-jezuïet pater Van Isacker verwoordde het perfect in zijn boekje "Ontwijding" uit 1989:" In een halve generatie tijd zijn de priesters erin geslaagd, de mensen het knielen af te leren. De bidstoelen verdwenen. (...) De kerk is een vergaderzaal waar de les van elke eredienst verleerd is (...) In een halve generatie tijd werd de liturgische zang geruild voor "socio-cultureel" jargon. Het heeft de gelovigen van iets kostbaars beroofd." Wat verderop in het boekje schrijft de oude man heel treffend: " Veeleer lijkt de afbraak te zijn ingegeven door de drang om het gemakkelijker, populairder te doen, in overeenstemming met de heersende afkeer voor leefregels."

Vandaag hebben we een hele generatie die nauwelijks of niet meer vertrouwd is met de tradities van het rooms-katholieke geloof. Ze worden opgevoed met rituelen waarin de gelovige vrij is te doen en te laten wat hij of zij wil. Een streepje rockmuziek tijdens de communie in een trouwmis? Geen probleem. Wat Céline Dion bij het binnenrollen van het de kist? Moet kunnen. En liefst zo weinig mogelijk God of Jezus vermelden. Net daar zit het grote probleem. Een hoop mensen weet niet meer welke handelingen je moet stellen in de grote rituelen van de Kerk. Vele priesters durven zelfs niet meer in te gaan tegen allerlei absurde voorstellen die indruisen tegen het geloof uit schrik om mensen voor het hoofd te stoten. Het zou me dan ook niet verbazen dat een groot aantal begrafenisondernemers de oude gebruiken en hun betekenis (zoals het dragen van het lichaam of strooien van zand op de kist) gewoon niet meer kennen. De botte reactie van dhr. Tobback is dus niet verwonderlijk, omdat die past in een algemene tijdsgeest.

Pater Versteylen schuift het verdwijnen van de eerbied in begrafenissen voor 100 % in de schoenen van Amerikaanse bedrijven, terwijl de man ook eens de hand in eigen boezem zou mogen slaan (alweer een verdwenen gebruik...) Hij stapte immers zelf mee in de nieuwe wervelwind en brak, net als velen, de eigen rituele fundamenten van de Kerk, en zo die van onze cultuur, af. Het probleem zit dus dieper dan pure commerciële belangen. Het is het probleem van de algemene ontwijding van het katholieke geloof in Vlaanderen. En ik vrees dat pater Versteylen en vele confraters met hem, vandaag oogst wat hij mee heeft gezaaid...

H. Depaepe

maandag 20 juli 2009

Zondag 26 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 26 juli
8ste Zondag na Pinksteren

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.



26 juli: Teksten van de Mis (8ste zondag na Pinksteren)

8ste Zondag Na Pinksteren

donderdag 2 juli 2009

Twee Belgen gewijd bij Priesterbroederschap Pius X


Onlangs werden twee Belgische seminaristen van de Priesterbroederschap Pius X (FSSPX) diaken en priester gewijd. Op zaterdag 27 juni wijdde Mgr. Alfonso de Galaretta EH Matthias Declercq uit Gent in het seminarie van Zaitzkofen tot diaken, in voorbereiding tot het priesterschap. Op maandag 29 juni werd EH Louis Bochkoltz uit Namen in Ecône priester gewijd door Mgr. Fellay, de overste van de priesterbroederschap. EH Bochkoltz draagt zondag om 10uur zijn eremis op in de St. Jozefkerk van de FSSPX in Brussel.

De FSSPX telt dit jaar ongeveer 500 priesters en meer dan 200 seminaristen in opleiding. De wijdingen komen er op een moment dat de onderhandelingen tussen de FSSPX en het Vaticaan zullen opgestart worden om tot een theologisch vergelijk en de realisatie van een geschikte canonieke status binnen de Kerk te komen. De wijdingen zorgden voor opschudding bij enkele Duitse bisschoppen. Door het ontbreken van een canonieke status binnen de Kerk zijn ze immers onwettig (maar niet ongeldig).
Het Vaticaan lijkt deze wijdingen in de praktijk echter te tolereren. De Priesterbroederschap verdedigt zich door te stellen dat de "wijdingen toegediend worden met de bedoeling de katholieke Kerk te dienen. (...) Wij willen daarmee onze eenheid met de Kerk van Rome tot uitdrukking brengen. (...) De pasgewijde priesters erkennen zoals alle leden van de Priesterbroederschap Pius X het ambt van de paus en de autoriteit van de Kerk."(stellingname van P. Frey, regent van het seminarie).

Benedictijnenabdij voert Tridentijnse ritus in


De benedictijnen van de priorij in Nursia (de geboorteplaats van St. Benedictus, de stichter van de Benedictijnen) zullen vanaf 7 juli (twee jaar na het verschijnen van het Motu Proprio Summorum Pontificum) de Mis ook in de oude ritus celebreren.
De priorij werd in 1998 opgericht door fr. Cassian Folsom OSB - een bekend liturgist - en enkele Amerikaanse broeders. Sinds 2000 bewonen ze het "monasterium van St. Benedictus" in Nursia. Het is een jonge en bloeiende gemeenschap, sinds het jaar 2000 is hun aantal verdrievoudigd.
In zijn nieuwsbrief schrijft fr. Folsom: "Wij zijn vereerd om zo'n belangrijke opdracht voor het leven de Kerk te ontvangen." (...) "Ik ben er zeker van dat het zal bijdragen tot de groei van onze gemeenschap, in een tijd waarin jonge mensen niet geïnteresseerd zijn in een roeping die een leven inhoudt "zoals dat van iedereen".

Link: http://www.osbnorcia.org/

zondag 28 juni 2009

Mollemnaar Gert Verbeken wordt in oktober priester gewijd in Oostenrijk


Uit het Nieuwsblad van zaterdag 27 juni 2009.

ASSE - Mollemnaar Gert Verbeken wordt in oktober tot priester gewijd in Oostenrijk. Hij wordt de eerste Vlaamse priester bij de Dienaren van Jezus en Maria. 'Dit is zijn grote droom', zeggen zijn ouders.

In Vlaanderen is er dit jaar nog amper één priesterwijding, luidde het vorige week nog. Toch klopt dat niet helemaal, want op zaterdag 3 oktober wordt ook de Vlaming Gert Verbeken tot priester gewijd, zij het niet bij ons, maar in Oostenrijk.

Gert (33) is een van de twee Vlamingen bij Servi Jesu et Mariae (SJM, Dienaren van Jezus en Maria). Een vrij jonge (1988) en bloeiende katholieke priestercongregatie, actief in een tiental Europese landen. De Paus erkent hen sinds 1994 en staat toe dat ze ook Latijnse missen vieren volgens de klassieke Romeinse liturgie.

'Al van toen hij tien jaar was, zei hij: ik word pastoor', zeggen zijn ouders, Jean en Mariette Verbeken uit Mollem. 'Dat was echt zijn eigen keuze, wij zijn helemaal geen fanatieke kerkgangers. Als hij niet thuis was, dan bleef hij bij onze toenmalige dorpspastoor, Jozef Willems, die hij enorm bewonderde. Hij was zijn trouwste misdienaar en hij liep steevast mee in de Sint-Stefanusprocessie. Al na zijn humaniora wilde hij intreden, maar we hebben dat nog enkele jaren kunnen afhouden. Hij volgde zijn eerste jaar priesteropleiding in Leuven. Maar het verlangen om in te treden bleef knagen. Meermaals bleef hij ons, soms bijna wenend, toestemming vragen om naar het klooster te mogen gaan.'

Gert trad op zijn 21ste in bij de Norbertijnen in Averbode, maar hield het er na vier jaar voor bekeken. Na een persoonlijke zoektocht koos hij vijf jaar geleden voor de SJM in Oostenrijk. 'Dat was wat hij al die jaren had gezocht', vervolgt Mariette. 'Hij bezocht congregaties in heel Europa. Ooit vroeg hij ons of hij de auto drie dagen mocht lenen. Achteraf bleek dat hij naar Oostenrijk was gereden om het klooster te bezoeken.'

Dit jaar behaalt hij in het seminarieklooster Blindenmarkt zijn master in de theologie. 'Hij is gelukkig en dat is het enige dat telt', zeggen zijn ouders. 'Als je de foto's bekijkt zou je denken dat het een jeugdbeweging is. Ieder jaar zijn er wel vijf intredes van jongeren. De Bruggeling die na hem intrad, is er nu drie jaar. Gert is een wereldburger geworden. Waar hij na zijn priesterwijding naartoe moet, weet hij nog niet, maar hij is er klaar voor. Liefst keert hij naar Vlaanderen terug, maar traditionalisten en het aartsbisdom Mechelen, dat klikt niet zo.'

Pater Karel Stoutemas, de pastoor van Mollem, is trots dat iemand van zijn parochie het tot priester schopt. De parochies Mollem en Bollebeek maken voor de priesterwijding een busreisuitstap, met vertrek op 2 oktober en terugkeer op 4 oktober. De prijs, inclusief twee overnachtingen en eten, bedraagt 175 euro. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 juli via Jean Verbeken (Kasteelstraat 27) of Walter De Backer (Ursulinenstraat 2).

Rudy De Saedeleir

maandag 22 juni 2009

Zondag 28 juni: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 28 juni
4de Zondag na Pinksteren

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.



vrijdag 12 juni 2009

vrijdag 5 juni 2009

Foto's bedevaart Parijs - Chartres 2009

De traditionele pinksterbedevaart van Parijs naar Chartres was weer een ongelooflijke ervaring. Zo'n 40 Belgen en Nederlanders namen er aan deel. Het is de bedoeling om volgend jaar een volwaardig Nederlandstalig kapittel te vormen. Meer hierover verneemt u nog via deze weblog. Geïnteresseerden kunnen mailen naar mysteriumfidei@catholic.org.

woensdag 27 mei 2009

Hongaarse bisschoppen corrigeren consecratiewoorden

De Hongaarse bisschoppenconferentie o.l.v. kardinaal Erdö heeft in een rondschrijven van 11 mei 2009 verordend dat priesters vanaf Pinksteren tijdens de Mis de juiste Hongaarse vertaling van de consecratiewoorden moeten gebruiken. Meer bepaald gaat het om de woorden die gebruikt worden bij de consecratie van de wijn. De priester zegt hierbij in het Latijn: "(...) qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum" (dit is in het Nederlands: "(...) dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden").

In verschillende talen werd in de nasleep van de liturgiehervorming waarbij de volkstaal werd toegelaten het 'pro multis' vertaald door 'voor allen' in plaats van 'voor velen'. In 2006 schreef kardinaal Arinze als prefect van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten en met goedkeuring van de Congregatie voor de Geloofsleer hierover een brief naar de bisschoppenconferenties. Daarin werd aan de bisschoppenconferenties gevraagd om in een tijdspanne van één tot twee jaar de vertalingen te corrigeren.

In de brief benadrukt kardinaal Arinze dat de woorden 'pro multis' van in de eerste eeuwen in gebruik zijn. Pas de laatste dertig jaar komt de 'interpreterende vertaling' 'voor allen' voor in sommige - goedgekeurde - vertalingen. Het gebruik van de woorden 'voor allen' maakt de consecratie niet ongeldig. Toch zijn er een aantal argumenten om te kiezen voor de vertaling 'voor velen'. Zo wordt in de evangelies in deze context op vele plaatsen specifiek naar "velen" verwezen. De Romeinse ritus heeft altijd de woorden 'pro multis' gebruikt en nooit 'pro omnibus'. Ook de verschillende Oosterse ritussen hanteren het woordelijke equivalent van het Latijnse "pro multis". Bovendien houdt de vertaling 'voor velen' "rekening met het feit dat deze redding niet langs een ietwat mechanische weg gebracht is, zonder dat men het zelf wil of er deel aan heeft. Veeleer wordt de gelovige uitgenodigd om in geloof de gave te aanvaarden die wordt aangeboden en het bovennatuurlijke leven te ontvangen dat wordt gegeven aan hen die deelnemen aan het mysterie, door het zo gestalte geven in hun leven dat zij daardoor gerekend worden bij de "velen", waarnaar de tekst verwijst." Tenslotte ligt een getrouwe vertaling van het Latijn in lijn met de Instructie Liturgiam Authenticam (over het gebruik van de volkstaal in de liturgie).

In de Duitstalige landen is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Ook de Belgische bisschoppen hebben nog geen stappen in die richting ondernomen.



donderdag 21 mei 2009

Teksten van de Mis op Pinksteren



woensdag 20 mei 2009

22 Mei: bedevaart naar Brasménil


Vrijdag 22 mei vindt de 26ste bedevaart naar St. Rita plaats in Brasménil (Henegouwen). Om 18u is er een plechtige Traditionele Latijnse Mis in de parochiekerk, opgedragen door Mgr. G. Wach, algemeen overste van het Instituut Christus Koning. De conferenties worden gehouden door Pater J.-P. Argouarc'ch, van Riaumont.

contact
info


dinsdag 19 mei 2009

Het Vaticaan en de Tridentijnse Mis


"Those Closest to Benedict Are Celebrating Mass in the Old Rite" en "Top Curia prelates have begun celebrating Mass in the old Gregorian Rite" zo titelt het bekende maandblad 'Inside the Vatican'. Journalist Alberto Carosa geeft in zijn artikel een overzicht van hooggeplaatste geestelijken uit het Vaticaan en de Curie die onlangs publiek de Mis volgens de oude - Tridentijnse - ritus opdroegen.

Dat het aantal misvieringen volgens de oude ritus na het motu proprio in 2007 wereldwijd is toegenomen, is bekend. Opmerkelijk is dat ook meer en meer bisschoppen en kardinalen in het publiek volgens de oude ritus celebreren.
Dit jaar, rond Pasen, viel deze trend in het bijzonder op. Zo droeg aartsbisschop Rino Fisichella op 28 maart in Rome een Mis op in de traditionele ritus voor de zestig seminaristen van het Instituut Christus Koning. Fisichella is rector van de pontificale Universiteit van Lateranen en president van de pauselijke Academie voor het Leven. Een maand later, op 21 april droeg kardinaal Antonio Canizares Llovera een Mis op in de oude ritus voor de Franciscanen van de Immaculata. Dit gebeurde in de kathedraal van Rome, St. Jan van Lateranen. Canizares Llovera is prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Eerder had aartsbisschop Raymond Burke, prefect van de Apostolische Signatuur en vroeger aartsbisschop van St. Louis en La Crosse in maart in Tarquinia vijf Franciscanen van de Immaculata tot priester gewijd in de oude ritus.

Vooral het feit dat curiekardinaal Canizares Llovera - als prefect van de congregatie die instaat voor de liturgie - in het publiek een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm, vindt Carosa veelbetekenend. Ook de plaats waar de Mis plaatsvond is symbolisch: de St. Jan van Lateranen is niet zomaar een kerk, maar de bisschopskerk van de paus, de kathedraal van Rome, de hoofdkerk van de wereldkerk.


zaterdag 16 mei 2009

Heilig Bloedprocessie: donderdag 21 mei 2009

De Brugse Heilig-Bloedprocessie, die reeds in 1291 in een keure vermeld wordt, gaat elk jaar op O.-L.-H.-Hemelvaartdag uit. Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de diepste spiritualiteit ervan beheerst door de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. Naar aanleiding van het Heilig Jaar (2000) werd de processie vernieuwd en geactualiseerd.

Sinds jaar en dag wordt de Processie thematisch in vier delen opgesplitst. In de eerste twee delen passeren taferelen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament de revue. Bedoelde taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan.

Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het bijbelse passieverhaal. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen in 1150, na de tweede kruistocht, de Relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de H.-Bloedbasiliek op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wel nooit helemaal eens worden. Feit is, dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt.

In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd. Deel vier, tenslotte, schetst de rijke traditie van de verering van de Relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrerie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat op de toeschouwers diepe indruk maakt. Sluitstuk van de Processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

Vele Bruggelingen hebben het sinds enige jaren niet langer over Hemelvaartdag maar over "Heilig-Bloeddag". Een overduidelijke illustratie van het enthousiasme waar Brugge op zijn "schoonste dag" vol van is!

08:30 - 10:15
Verering van de Relikwie in de H.-Bloedbasiliek (Burg)

11:00
Pontificale Hoogmis in de Sint-Salvatorskathedraal (Zuidzandstraat)

15:00 - 18:00
H.-Bloedprocessie (de doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer anderhalf uur)

18:00
Zegening met de Relikwie op de Burg, waarna verdere verering in de H.-Bloedbasiliek

http://www.holyblood.org



vrijdag 15 mei 2009

Zondag 31 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 31 mei
Pinksteren
Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.



dinsdag 5 mei 2009

Frankrijk: 1 op 4 seminaristen 'traditionalist'

Volgens cijfers van de vereniging 'Paix Liturgique' zal tegen 2010 één op vier van de Franse seminaristen zijn opleiding volgen bij een traditionalistische congregatie of in een diocesaan seminarie waar de 'oude ritus' aangeleerd wordt.
Dit jaar zijn er 740 seminaristen voor de 'gewone vorm' en 160 voor de 'buitengewone vorm' van de Romeinse liturgie. Van deze 160 zijn er ongeveer 40 seminaristen van de Priesterbroederschap Pius X. Seminaristen in reguliere congregaties (kloosters, abdijen enz.) werden niet meegerekend.
Hierbij moet wel gezegd worden dat wat de gewone diocesane seminaries betreft de studenten van het voorbereidende jaar niet werden meegeteld. Anderzijds studeren er aan deze seminaries ook veel buitenlandse seminaristen. In het bisdom Toulon volgen bovendien 15 seminaristen lessen aan het diocesane seminarie, maar zij worden er wel opgeleid voor de traditionele ritus.
Opvallend is ook de grote belangstelling van de seminaristen in de gewone seminaries voor de oude liturgie. Paix Liturgique merkt op dat deze cijfers sterk contrasteren met het aantal plaatsen waar volgens de oude liturgie gecelebreerd wordt. Volgens de vereniging is dit slechts 1% van alle miscentra in Frankrijk.

donderdag 16 april 2009

Zondag 26 april: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 26 april
Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Zondag van de Goede Herder

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.


Kom op tijd, want tijdens de Mis is de basiliek niet toegankelijk.