Agenda

donderdag 31 januari 2013

Oude Mis bij de Salesianen

Op de feestdag van Don Bosco, stichter van de Salesianen, brengen we graag wat goed nieuws over zijn orde:


Op initiatief van een groep seminaristen werd op 19 januari 2013 in het seminarie van de Salesianen in Lad (Polen) een Traditionele Latijnse Mis opgedragen voor een grote groep gelovigen. Celebrant was pater Wladyslaw Grochal sdb.

dinsdag 22 januari 2013

Zondag 27 januari: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 januari 2013

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.
 
Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zondag 20 januari 2013

Vaticaan komt met handleiding voor opdragen Mis

Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad:

Het Vaticaan bereidt een handleiding voor die priesters moet helpen de Heilige Mis beter op te dragen en om gelovigen er nauwer bij te betrekken.
Dat heeft curiekardinaal Antonio Canizares gezegd tijdens een toespraak over de katholieke liturgie sinds het Tweede Vaticaans Concilie, meldt persbureau Zenit.

De prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst zei te hopen het boekje dit jaar nog te kunnen publiceren.

Tijdens zijn toespraak benadrukte kardinaal Canizares het grote belang dat Vaticanum II gaf aan de liturgie. Die vernieuwing “moet begrepen worden in continuïteit met de Traditie van de Kerk en niet als een breuk of discontinuïteit”.
In het bijzonder onderstreepte hij het belang dat het conciliedocument Sacrosanctum Concilium gaf aan de heilige liturgie “in het bijzonder aan het goddelijke offer van de Eucharistie”. Hij voegde eraan toe dat “God op een concrete manier aanbeden wil worden en het is niet aan ons om die te veranderen”.

Wanneer er gesproken wordt van een hernieuwde Kerk dient dat niet te worden opgevat als alleen een hervorming van de structuren, maar als een verandering die begint met de liturgie. “Het is door de liturgie dat het werk van onze verlossing tot stand komt.”

“Christus  is altijd aanwezig in zijn Kerk, vooral in de liturgische handeling. Hij is aanwezig in het Misoffer, zij het in de persoon van de bedienaar. Hij biedt zichzelf onder de eucharistische gedaanten aan zoals Hij zichzelf aanbood aan het kruis.”

Het doel van de liturgie “is de aanbidding van God en het heil van de mensen”. Zij is “niet een creatie van onszelf, maar bron en hoogtepunt van de Kerk”.
De prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten bekritiseerde veel voorkomende misstanden. De priester dient er geen show van te maken, aldus Canizares. Hij prees stiltemomenten die de priester en de gelovigen in staat stelt met Jezus Christus te praten. Die sluiten dominantie van het woord uit die soms ontaardt in een show van de kant van de priester. Diens juiste houding is volgens Canizares die van “Johannes de Doper, als hij zegt dat hij kleiner moet worden en de Messias groter."

De kardinaal bekritiseerde pogingen de Mis “aantrekkelijker” te willen maken - in plaats van te focussen op het mysterie - in een poging om "sleur" te doorbreken en feitelijk een show te maken van de Mis.

Hij wees er ook op dat het Concilie nergens spreekt over de priester met het gezicht naar het volk, maar nadrukkelijk gericht naar Christus op het altaar. Daarbij noemde hij de Eucharistie die paus Benedictus XVI met het gezicht naar het altaar vierde in de Sixtijnse kapel. Dit sluit niet uit dat de priester ook naar de mensen gekeerd kan zijn, in het bijzonder tijdens de dienst van het Woord tijdens de Mis. Hij benadrukte de noodzaak notie te hebben van het mysterie en bijzonderheden als het op het Oosten gerichte altaar. Ook zei hij dat de offerbetekenis van de Eucharistie niet verloren mag gaan.

Hij wees ook op het fenomeen dat in veel kerken het Allerheiligste naar een zijaltaar of kapel is verhuisd, zodat het "tabernakel verdwijnt" waardoor mensen eerder praten voordat de Mis begint en zich minder goed voorbereiden.

dinsdag 15 januari 2013

Agneskerk Amsterdam wordt personele parochie

Sinds 2006 wordt in de Agneskerk in Amsterdam de Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen. In 2009 vertrouwde Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, de bediening in de kerk toe aan priesters van de Petrusbroederschap. Nu heeft het bisdom beslist om van de kerk een volwaardige 'personele parochie' te maken. Het motu proprio Summorum Pontificum maakt deze rechtsvorm mogelijk om gelovigen die gehecht zijn aan de buitengewone vorm te verenigen. Elke katholiek die zich betrokken voelt bij de oude ritus kan zich als parochiaan laten inschrijven. Een personele parochie heeft dezelfde rechten en plichten als een gewone (territoriale) parochie, inclusief een eigen pastoor. De nieuwe parochie zal worden toegewijd aan de zalige keizer Karel van Oostenrijk.


Op haar website kondigt de nieuwe parochie meteen ook een pontificale hoogmis in de buitengewone vorm aan. Op zondag 20 januari 2013, feest van de H. Agnes, zal Mgr. J.G.M. van Burgsteden SSS, emeritus hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam aan enkele gelovigen het H. Vormsel toedienen en de Mis opdragen. De bisschop laat weten dat hij blij is om opnieuw in de ritus te kunnen celebreren die bij zijn priesterwijding nog algemeen gebruikelijk was.

zondag 13 januari 2013

Fontgombault neemt abdij van Wisques over

De Franse Benedictijnenabdij van Fontgombault zal in het najaar de Abdij van Wisques (Wizeke) in Frans-Vlaanderen overnemen. De abdij ligt op 30 km van de Belgische grens. Wisques werd in 1889 gesticht door monniken van Solesmes. Wisques lag ook aan de basis van de abdij van Oosterhout in Nederland.De laatste jaren nam het aantal monniken in Wisques af en men dacht er al aan om de abdij te sluiten. Na contacten met de abdij van Fontgombault werd echter beslist om de abdij te laten overnemen door een groep relatief jonge monniken uit die abdij. Momenteel zijn er vier monniken bezig met de voorbereiding, in het najaar zou dan een twaalftal monniken zijn intrek nemen in Wisques. Net zoals in Fontgombault, zal de 'nieuwe' abdij de buitengewone vorm van de Romeinse ritus en het traditionele koorgebed volgen.

Zie ook:
Reportage over de architectuur van de abdij van Wisques
Communiqué van de abdij van Wisques
Mgr. Léonard wijdt drie priesters in Fontgombault


Jongeren vragen een andere Kerk

Gelezen in Ignis, het magazine van de Nederlandse provincie van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten):

Een veelgehoorde klacht van een oudere generatie: jonge, orthodoxe katholieken willen de klok terugdraaien. Is die klacht terecht? Of is er iets anders aan de hand?

“Wij houden van orthodoxie.” Deze opmerkelijke ontboezeming klonk vrij onlangs in de ‘open brief aan priesters door jonge katholieken’, geschreven door de Amerikaanse blogger Ryan Eggenberger. (Zie: http://www.ignitumtoday.com/2012/09/21/open-letter-to-priests-by-young-catholics/).

Jongeren kwamen een Kerk binnen die ‘gewoon’ wilde zijn. Zij willen juist een bijzondere Kerk...
De praktijken die ons typisch katholiek maken – regelmatige biecht, aanbidding, het rozenhoedje – helpt ons, jongeren, onze identiteit als katholieken in deze wereld op te bouwen, zo stelt het manifest. Bidden vinden wij moeilijk, het is ons niet geleerd, dus help ons erbij. En: u moet ons helpen om te gaan met porno, seks en relaties. Een pleidooi volgt om ruimer gelegenheid te krijgen voor het ontvangen van de sacramenten.

 

Geen eendagsvlieg

“In mijn beleving is dit geluid geen uitzondering of eendagsvlieg, maar het geluid van de nu opkomende generatie”, reageert pater Gregory Brenninkmeijer SJ, werkzaam in het noviciaat van de jezuïeten in Birmingham. “Wie van de jongeren nog kerkelijke belangstelling heeft, draagt deze kleuren.” Waar in de afgelopen decennia binnen het onlosmakelijke koppel ‘geloof en gerechtigheid’ de gerechtigheid de meeste aandacht kreeg, daar is nu duidelijk meer aandacht voor het geloof. “Als ik tijdens de voorbeden bijvoorbeeld bid voor een uitslag van de Amerikaanse verkiezingen die de armen en kwetsbaren in de samenleving beschermt, dan heb ik niet de indruk dat de studentengemeenschap dat echt een gebedsintentie vindt.”

Pater Dries van den Akker SJ ziet de nieuwe orthodoxie als een logische reactie op de ontwikkelingen na het Tweede Vaticaanse Concilie. “De ‘jaren zestig’ van de vorige eeuw verlangden naar maatschappelijke relevantie, ook van de dogma’s en de kerkelijke gebruiken: ramen open naar de wereld. Alle tierelantijnen moesten daarom weg: geen Latijn, geen wierook, zitbanken in plaats van knielbanken, enzovoort. Maar de nieuwe generatie wijst erop dat de Kerk er juist is om op het heilige te wijzen dat anders is dan onze wereld: op God, op Jezus; op de kerkelijke regels en geboden. Dat is waarschijnlijk ook het geheim achter het succes van evenementen als de Wereldjongerendagen, waar de paus, als vertegenwoordiger van het heilige, ogenschijnlijk kritiekloos wordt toegejuicht.”

 

Golfbewegingen

Juist de generatie die de veranderingen van de jaren zestig heeft toegejuicht, heeft moeite met deze verandering. De jongeren willen de klok terugdraaien, zo is een veelgehoorde klacht. Maar, zo relativeert Van den Akker, die generatie vergeet dat deze jongeren die teruggedraaide klok nooit hebben meegemaakt. Zij kwamen een Kerk binnen die de boodschap in begrijpelijke taal wilde omzetten en overdragen, die ‘gewoon’ wilde zijn. Zij willen juist een bijzondere Kerk. Van den Akker: “Zij willen verkondiging, samen genieten van het feit dat je gelovig bent en dat beleven met rituelen, teksten en gezangen die duidelijk van dat geloof getuigen. Niet kritisch kijken, maar je er heerlijk aan overleveren.”

Het interessante is, dat er als het ware golfbewegingen zijn in het kerkelijk zelfverstaan: meer naar de wereld toe, weer wat van de wereld af, enzovoort. Jezus heeft er zelf een boerenwijsheid over doorgegeven: “Aan de vruchten kent men de boom.” Ook als de vruchten anders zijn dan verwacht.

dinsdag 8 januari 2013

Brits seminarie in opspraak wegens weigeren oude Mis

Verantwoordelijken van het St. Mary’s College, Oscott, in Birmingham weigeren om een Mis in de buitengewone vorm op het seminarie toe te laten. Recent hadden een aantal seminaristen de rector hierom gevraagd. Deze wil een dergelijke Misviering echter niet in zijn seminarie.

Hiermee gaat het seminarie regelrecht in tegen het motu proprio Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI. Gelovigen die om een Mis in de buitengewone vorm vragen hebben het recht om die te krijgen. Verder vraagt Rome expliciet aan alle seminaries om de seminaristen zo goed mogelijk vertrouwd te maken met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

De houding van de seminarieleiding bleef niet onopgemerkt. Journalist Damian Thompson van The Telegraph schreef er een pittig artikel over en merkt onder meer op dat het seminarie in 2010 nog door paus Benedictus bezocht werd.

Cisterciënzers keren terug naar de oude ritus

Het nieuws werd maar laat opgepikt door de websites in de 'tradi'-sfeer, maar enkele maanden geleden besloot nog een cisterciënzerklooster om opnieuw in de oude cisterciënzerritus van voor de liturgiehervorming te vieren. Hierbij kregen de monniken van Vyšší Brod in Tsjechië de steun van het trappistenklooster Mariawald bij Aken. Mariawald schakelde al in 2008 over op de oude ritus (zie hier). De abdij van Mariawald, die nog slechts uit acht, vooral oudere, monniken bestond, kent sindsdien een sterke bloei.
De monikken van Vyšší Brod voerden in 2011 reeds het oude officie opnieuw in. Nu vieren ze hun liturgie in zowel de gewone als de buitengewone vorm.

Een video van een pontificale Mis op 15 december 2012:Meer informatie over Vyšší Brod:donderdag 3 januari 2013

Een pater in een lange, zwarte soutane

Koenraad Janssen, pasgewijd priester uit Antwerpen:

"Het was het Pinksterweekend. Dat kon geen toeval zijn. Alsof de Heilige Geest over me neerdaalde. In Paris-Nord, dat station vol schreeuwerige reclameborden, zag ik plots een pater, in een lange, zwarte soutane. Ik weet niet of ik zoiets al in het echt had gezien. Zo'n verrassing vond ik dat! De pater keek naar het bord met de uurregeling, het leek alsof hij me de weg wees. Dat beeld gaf de doorslag. Ik wist het. Ik zou priester worden, ik heb sindsdien nooit meer getwijfeld."

Een treffend voorbeeld van wat EH Michel-Marie Zanotti-Sorkine zegt over het dragen van de soutane, als teken van Gods aanwezigheid in een wereld die God meer en meer uitsluit:


15-19 april 2013: bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes
met touringcar
maandag 15 april – vrijdag 19 april 2013

Organisatie: Foyer Marthe Robin - Brasschaat
Geestelijke leiding: pater Gert Verbeken SJM
dagelijks H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus

Alle inlichtingen: 
Foyer Marthe Robin
Kapelsesteenweg 208
2930 Brasschaat 
Tel. 03-645 14 67 
email: foyer.marthe.robin@skynet.be

Pater Gert Verbeken SJM
Terhulpensesteenweg 704-708
3050 Maleizen-Overijse
GSM 0474 928903
email: gert.verbeken@sjm-online.org

 Nog enkele plaatsen! Prijs: 352 euro

dinsdag 1 januari 2013

Traditionele Latijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen

Elke zondag vindt in de St.-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat in Antwerpen om 11u45 een Traditionele Latijnse Mis plaats. Deze Mis wordt opgedragen door EP Mattheus.

Dit jaar zal deze Mis op volgende dagen, wegens andere verplichtingen van de celebrant, echter niet kunnen plaatsvinden:

Zo 10/02 zondag van Quinquagesima
Wo 13/02 Aswoensdag
Zo 10/03 4e zondag van de Vasten
Zo 07/04 zondag van Beloken Pasen
Zo 12/05 zondag na Hemelvaart
Zo 09/06 3e zondag na Pinksteren
Zo 14/07 8e zondag na Pinksteren
Zo 11/08 12e zondag na Pinksteren
Zo 08/09 16e zondag na Pinksteren
Zo 06/10 20e zondag na Pinksteren
Zo 03/11 23e zondag na Pinksteren
Zo 01/12 1e zondag van de Advent

Priesters die op één of meer van deze dagen willen inspringen, kunnen contact opnemen met mysteriumfidei@catholic.org.