Agenda

zondag 22 maart 2020

Decreet over het verlenen van speciale aflaten aan de gelovigen tijdens de huidige pandemie

Decreet over het verlenen van speciale aflaten aan de gelovigen tijdens de huidige pandemie

(vert.: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7658)

Speciale aflaten worden verleend aan de gelovigen die zijn getroffen door de ziekte Covid-19, algemeen bekend als Coronavirus, evenals aan de werkers in de gezondheidszorg, aan gezinsleden en iedereen die in welke hoedanigheid dan ook, ook met het gebed, voor hen zorgt.

"Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed" (Rom. 12, 12).

De woorden die heilige Paulus schreef aan de Kerk van Rome weerklinken door de gehele geschiedenis van de Kerk en geven richting aan de beoordeling der gelovigen van elk lijden, elke ziekte en rampspoed.

Het huidige moment waarop de hele mensheid wordt bedreigd door een onzichtbare en bedrieglijke ziekte, die inmiddels binnengetreden is in het leven van allen om daar deel van uit te maken, wordt dag na dag gekenmerkt door kwellende angsten, nieuwe onzekerheden en vooral een wijdverbreid lichamelijk en moreel lijden.

De Kerk heeft, naar het voorbeeld van haar Goddelijke Meester, altijd de zorg voor de zieken ter harte genomen. Zoals aangegeven door heilige Johannes Paulus II, is de waarde van menselijk lijden tweeledig: “Hij is bovennatuurlijk, omdat hij in het goddelijke mysterie van de Verlossing van de wereld geworteld is; maar tegelijk volkomen menselijk, omdat de mens in het lijden zichzelf vindt, zijn menselijkheid, zijn waarheid, zijn zending.”

Ook paus Franciscus heeft de afgelopen dagen zijn vaderlijke nabijheid betoond en de uitnodiging herhaald om onophoudelijk voor de patiënten van het Coronavirus te bidden.

Opdat al degenen die lijden ten gevolge van Covid-19, juist in het mysterie van dit lijden “het verlossende lijden van Christus zelf”, kunnen herontdekken, bepaalt de Apostolische Penitentiarie, ex auctoritate Summi Pontificis, vertrouwende op het woord van Christus de Heer en met de geest van geloof de huidige epidemie beschouwende, die moet worden beleefd in termen van persoonlijke bekering, het geschenk van de aflaten toe te kennen zoals hiernavolgend wordt bepaald.

De volle aflaat wordt verleend aan de gelovigen die door Coronavirus zijn getroffen, die onder het gezag van medische autoriteiten in ziekenhuizen of in hun eigen huis in quarantaine zijn geplaatst, als zij, onthecht van enige zonde, zich geestelijk verenigen door middel van de media met de viering van de Heilige Mis, met het bidden van de Heilige Rozenkrans, met de vrome beoefening van de Kruisweg of andere vormen van devotie, of als ze tenminste de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en een vrome aanroeping aan de Heilige Maagd Maria zeggen en daarmee blijk geven van een geest van geloof in God en van naastenliefde jegens onze broeders en zusters, met de wil om aan de gebruikelijke voorwaarden te voldoen (sacramentele biecht, heilige Communie en gebed voor de intenties van de Heilige Vader), zodra dat voor hen mogelijk zal zijn.

De werkers in de gezondheidszorg, de gezinsleden en allen die, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, zich blootstellend aan het risico van besmetting, de zieken met het Coronavirus verzorgen volgens het woord van de goddelijke Verlosser: «Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden» (Joh. 15, 13), zullen delen in hetzelfde geschenk van een volle aflaat onder dezelfde voorwaarden.

Bovendien verleent deze Apostolische Penitentiarie gaarne onder dezelfde voorwaarden de volle aflaat bij gelegenheid van de huidige wereldepidemie, tevens aan die gelovigen die een bezoek aan het Allerheiligst Sacrament, of de eucharistische Aanbidding, of de lezing van de Heilige Schrift voor gedurende tenminste een half uur, of het bidden van de heilige Rozenkrans, of het vrome beoefening van de Kruisweg of het bidden van rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid, opofferen om de Almachtige God te smeken de epidemie te staken, om verlichting voor degenen die erdoor worden getroffen en om het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft geroepen.

De Kerk bidt voor degenen voor wie het onmogelijk is om het sacrament van de Ziekenzalving en het Viaticum te ontvangen, en vertrouwt allen en ieder toe aan de goddelijke genade in de kracht van de gemeenschap der heiligen en kent de gelovige een volle aflaat toe op zijn sterfbed, vooropgesteld dat hij naar behoren is toegerust en tijdens zijn leven gewoonlijk enkele gebeden heeft opgezegd (in dit geval voorziet de Kerk in de drie gebruikelijke voorwaarden). Voor het verkrijgen van deze aflaat wordt aanbevolen om het kruisbeeld of het kruis te gebruiken.

Heilige Maria altijd Maagd, Moeder van God en van de Kerk, Heil van de zieken en hulp van de christenen, onze voorspreekster, wil de lijdende mensheid helpen door het kwaad van deze pandemie ver van ons te houden en al het goede voor ons verkrijgen dat nodig is voor ons heil en onze heiliging.

Het onderhavige Decreet is geldig niettegenstaande elke andersluidende bepaling.

Gegeven te Rome, vanuit de zetel van de Apostolische Penitentiarie, op 19 maart 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Groot-Penitencier

Krzysztof Nykiel
Regent

Geen opmerkingen:

Een reactie posten