Agenda

maandag 30 augustus 2010

Oefeningen van St.-Ignatius in Rochefort van 15 tot 20 november

De Petrusbroederschap organiseert dit jaar opnieuw de vijfdaagse "Oefeningen van Sint Ignatius" in de Abdij van Rochefort. Dit van maandag 15 tot zaterdag 20 november. De retraite wordt gepreekt door EH Pozzetto FSSP (in het Frans).

Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Foy 2010

16de bedevaart van de Traditie naar Onze-Lieve-Vrouw van Foy
Zondag 26 september 2010 
"Bidden voor de christelijke martelaren van vandaag"
 
Samenkomst aan de kerk van Leffe om 10u30
Tocht van 12 km
 
De traditionele Mis wordt om 16u opgedragen in Foy-Notre-Dame door EH Hygonnet, overste van de Petrusbroederschap in de Benelux.
 
Er wordt een bus ingelegd vanuit Brussel (8u45 station Brussel Luxemburg), terug om 20u in Brussel. 
 
Voor wie met de wagen naar Leffe komt is er vanuit Foy-Notre-Dame vervoer voorzien om terug te keren naar Leffe.
 
Inlichtingen en inschrijvingen:
info@pelefoy.be
www.pelefoy.be

Negende ledendag Latijnse Liturgie in Antwerpse Sint-Jacob

Op zaterdag 25 september houdt de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL) zijn negende ledendag in de Antwerpse Sint-Jacobskerk, gelegen op één straat van de Meir (Lange Nieuwstraat 73).

De dag vangt om 11 uur aan met een pontificale Mis door Kardinaal Simonis, gewezen aartsbisschop van Utrecht. Daarna is er gelegenheid deel te nemen aan de lunch (12 euro) en aan de conferentie door E.H. François (8 euro). Hij zal spreken over ‘Wat zegt Benedictus XVI over het vieren van de eucharistie?’. Er wordt afgerond met de Latijnse Vespers en het einde is voorzien rond 17 u.15.

Inschrijven (voor het namiddagprogramma) vóór 17 september door overschrijving op 890-0241966-79 o.v.v. ‘Ledendag 2010’. Ook wie enkel de Mis wil bijwonen, is van harte welkom!

woensdag 25 augustus 2010

Pater Karel Van Isacker R.I.P.

De Vlaamse professor en jezuïet Karel Van Isacker is vanmiddag op 97-jarige leeftijd overleden. Dinsdag vierde hij nog zijn 65-jarig priesterjubileum. Van Isacker studeerde filosofie, theologie en geschiedenis en was één van de hoofdredacteuren van de vijftiendelige geschiedkundige encyclopedie 'Twintig eeuwen Vlaanderen'.

Van Isacker werd in 1913 in Mechelen geboren en volgde later humaniora in Aalst. In 1933 trad hij toe tot de orde van de jezuïeten en in 1945 werd hij tot priester gewijd. Begin 1949 werd hij medewerker en kort daarna hoofdredacteur van het jezuïetenblad ‘De Vlaamse Linie’. Onder zijn impuls verschoof het accent van een strijdend katholicisme naar meer openheid en Vlaamsgezindheid, onder meer door het aantrekken van Vlaams-nationalistische medewerkers en/of ex-collaborateurs zoals Lode Claes. Hij werd echter teruggefloten door de kerkelijke overheid en als hoofdredacteur vervangen. Van 1950 tot 1965 doceerde hij aan de toenmalige Handelshogeschool St.-Ignatius en in 1954 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Moderne Geschiedenis. Van 1965 tot 1980 was hij hoogleraar aan de Ufsia (Universiteit Antwerpen).

De historicus stond bekend om zijn Vlaams-nationalisme en verwierf vooral bekendheid door zijn meer dan twintig jaar durende strijd voor de herziening van het proces van Irma Laplasse. Zij verklikte tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsleden die haar zoon ontvoerden. In 1995 kwam er een herziening van het proces, maar de vrouw werd andermaal schuldig bevonden wegens verklikking en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In 1989 bracht hij ook een opmerkelijk pleidooi uit voor de voorconciliaire Tridentijnse Liturgie. In Niel-bij-As bouwde hij een stal en boerderij om tot kapel, waar hij de zondagsmis opdroeg volgens de oude ritus.

Voor de op 25 augustus 2010 overleden pater Karel Van Isacker S.J. zal een Eucharistieviering worden opgedragen op dinsdag 31 augustus a.s. om 11.00 uur in de Jezuïetenkerk aan de Waversebaan 220, 3001 Heverlee.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het Jezuïetenperk van begraafplaats 'De Jacht' te Heverlee (Leuven).

Dinsdag 14 september 2010 om 19.00 uur zal er een plechtige Requiemmis worden opgedragen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijns) in de Sint-Michaëlskapel aan de Caelenbergstraat 40 te Niel-bij-As.

zondag 15 augustus 2010

Zestig jaar dogma van Maria Tenhemelopneming

BRUSSEL (KerkNet) – Op 15 augustus vieren katholieke gelovigen het feest van de Tenhemelopneming van Maria, in de volksmond Maria Hemelvaart. Dit jaar is het net zestig jaar geleden dat paus Pius XII in zijn apostolische constitutie ‘Munificentissimus Deus’ het dogma van Maria-Tenhemelopneming afkondigde.

Al tijdens het eerste Vaticaans concilie (1869-1870) vroegen bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria. In 1950 kondigde paus Pius XII officieel het dogma af. Hij bevestigde het op 1 november 1950 in de apostolische constitutie ‘Munificentissimus Deus’ (‘De allervrijgevigste God’), als tweede onfeilbare dogma in de geschiedenis van de kerk en het eerste sinds de afkondiging van de onfeilbaarheid van de paus.

Het dogma bepaalt dat Maria “na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.” De afkondiging van het dogma is een van de belangrijkste hoogtepunten van het pontificaat van paus Pius XII. De kerkleider wilde niet enkel de Mariaverering versterken, maar hoopte met de afkondiging tevens een impuls te geven aan de vernieuwing van de Kerk.

donderdag 12 augustus 2010

Zondag 29 augustus: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 29 augustus
14de zondag na Pinksteren

Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Er is biechtgelegenheid vanaf 17u30.
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

zondag 8 augustus 2010

EH van der Vegt over de liturgie in het Latijn

Het zomert al op de meest zonnige manier in de binnenstad van Utrecht als Harry van der Vegt op zijn fiets de Minrebroederstraat in komt fietsen. De straat is verlaten, de Sint Willibrordkerk nog op slot. Van der Vegt pakt de sleutel, doet de deur open en begint te vertellen over deze mooie kerk die sinds kort weer terug is in de schoot van het aartsbisdom. Eigenlijk is ieder woord te veel, de schoonheid van de architectuur, de intimiteit van het gebouw, de rijkdom aan beelden en illustraties, dat danst om iedere kijker heen. Ook bij deze eucharistieviering op de tweede zondag van augustus. Het is een viering in de Latijnse liturgie, want dat is de specialiteit van deze kerk. Het gaat om de liturgie van na het Tweede Vaticaans Concilie. Die kan ook in het Latijn worden gevierd. Harry van der Vegt viert ook graag in het Nederlands, maar legt vanochtend uit wat de speciale betekenis is van de Latijnse liturgie. Die verbindt wat geen mens kan verbinden, culturen, landen, eeuwen, kerken. En die is tijdloos en biedt zo de ruimte om alle persoonlijke gevoelens van twijfel, verdriet, dankbaarheid en troost weg te zingen en weg te bidden. Harry van der Vegt is rector van deze Willibrordkerk en verheft zijn stem. Om het Tantum ergo te zingen, of het Regina Coeli. Hij kent deze klassiekers uit het hoofd en ervaart een stukje hemel als hij zingt. Het wordt stil als hij aanzet voor het In Paradisum. De geluidsman en cameraman luisteren vol bewondering en begrijpen wat hij zegt: geef je over, laat je verrassen, gebruik al je zintuigen om de schoonheid van het Latijn weer een kans te geven. Dat is zijn boodschap in het geloofsgesprek en ook in de liturgie.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Bron: Katholiek Nederland
Website Willibrordkerk

zaterdag 7 augustus 2010

Franciscanen van de Immaculata bestaan 40 jaar

De Franciscanen van de Immaculata vieren hun 40-jarig bestaan. Op 2 augustus 1970 openden ze hun eerste huis in Frigento (Italië). De congregatie werd opgericht door Fr. Stefano Maria Manelli en Fr. Gabriel Maria Pellettieri, beiden Franciscanen die met de toelating van de generaal overste van de Franciscanen deze nieuwe orde oprichtten. In 1990 werden ze erkend als religieus instituut van diocesaan recht en in 1998 als instituut van pauselijk recht. Ondertussen is er ook een vrouwelijke tak bijgekomen. De congregatie telt nu ongeveer 800 broeders en zusters en is wereldwijd verspreid. In Europa ondermeer in Italië, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en Portugal.
Sinds het motu proprio Summorum Pontificum dragen de Franciscanen van de Immaculata de Mis ook in de oude ritus op.

Korte voorstelling (Engels):

Reportage 40-jarig bestaan (Italiaans):

H. Mis bij de Franciscanen van de Immaculata:

donderdag 5 augustus 2010

Aantal plaatsen met Tridentijnse Mis vervijfvoudigd in Duitstalige landen

Mgr. Raymond Burke, prefect van de Apostolische Signatuur droeg in 2010 in Essen de Mis op voor de leden van Pro Missa Tridentina (c) foto Christoph Hahn
Drie jaar na de publicatie van Summorum Pontificum, waarmee paus Benedictus XVI het gebruik van de traditionele Romeinse ritus opnieuw stimuleerde, is het aantal plaatsen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waar de Tridentijnse Mis opgedragen wordt vervijfvoudigd. Dit blijkt uit cijfers van de lekenbeweging Pro Missa Tridentina. In 2007 werd op 35 plaatsen regelmatig een Mis in de oude ritus opgedragen. Nu zijn het er 203.

Hoewel de paus in zijn motu proprio uitdrukkelijk de pastoors en bisschoppen oproept om tegemoet te komen aan de gelovigen die om een Mis in de traditionele ritus vragen, blijkt dit in de praktijk niet altijd vlot te verlopen. Pro Missa Tridentina heeft weet van 20 groepen gelovigen die nog altijd wachten op een Tridentijnse Mis in hun omgeving. Bovendien kan er volgens de vereniging toch verwacht worden dat in de grotere steden een wekelijkse Latijnse zondagsmis zou kunnen plaatsvinden. Zij roepen de bisschoppen dan ook op hier werk van te maken.

maandag 2 augustus 2010

65-jarig priesterjubileum pater Karel Van Isacker S.J.

Op dinsdag 24 augustus 2010 zal het 65 jaar geleden zijn dat professor dr. Karel van Isacker S.J. tot priester werd gewijd.

Uit dankbaarheid zal er die dag om 19.00 uur een plechtige heilige Mis worden opgedragen in onze kapel met assistentie van diaken en subdiaken, waarbij de gregoriaanse gezangen verzorgd zullen worden door de Schola Cantorum uit Achel.

Cadeau-idee: een bijdrage aan de Sint-Michaëlskapel te Niel bij As op bankrekening 001-3928567-46 ten name van Caelenberg v.z.w.

Sint-Michaëlskapel
Caelenbergstraat 40
3668 Niel-bij-As
Telefoon 089/65 86 11
E-mail bestuur@caelenberg.info