Agenda

zondag 8 juli 2007

Wie zijn we?

Wij zijn een groep Rooms Katholieke gelovigen die gehecht zijn aan de H.Liturgie zoals deze vlak voor het Tweede Vaticaans Concilie door Paus Johannes XXIII is bevestigd en vastgelegd in de Missale Romanum uitgave 1962.
Deze gehechtheid sluit helemaal aan bij de beschrijving van de H. Liturgie door de Concilievaders in hoofdstuk 1:1 van de Constitutie over de Heilige Liturgie:“Het wezen van de H.Liturgie en haar betekenis in het leven van de Kerk”.

Onze liefde voor deze liturgie vindt haar basis in de zuiverheid en schoonheid van de gebeden en die door een uitstraling van rust de benodigde stilte en ruimte geeft voor een contemplatieve actuele deelname ("participatio actuosa" zoals verwoord door Guardini) aan het H.Misoffer.

Voor alle duidelijkheid : wij verwerpen geenszins de Mis ingesteld door Paulus VI!

Wij zien het Missale Romanum (uitgave 1962) daarentegen als product van een organische groei binnen de Traditie van de Kerk van Rome onder inspiratie van de H. Geest. Een liturgische vorm waarvan met recht gezegd kan worden dat zij van Goddelijke oorsprong is. Die in haar historische oorsprong teruggaat tot op de Apostolische tijd en die in haar groei meerdere historisch vastgelegde mijlpalen kent, waarop zij door het Pauselijk Gezag werd bevestigd en herbevestigd. Als één van de belangrijkste voorbeelden van deze historische mijlpalen kan genoemd worden: Paus Gregorius de Grote, Paus Pius V en laatst nog in 1962 de bevestiging door Paus Johannes XXIII. Zo ook werd overeenkomstig artikel 4 van de Constitutie Sacrosanctum Concilium deze organische groei ook door de Concilievaders gewenst.
Wij voelen ons gesteund door het recent gepubliceerde Motu Proprio van Benedictus XVI: "Summorum Pontificum" Wij zijn in eenheid met Onze Moeder de H.Kerk, in eenheid met haar hoofd de Bisschop van Rome en in eenheid met haar bischoppen.
Wij nemen uitdrukkelijk afstand van alle vormen die het primaatschap van de Bisschop van Rome in vraag stellen of verwerpen en van zij die afstand nemen van het Tweede Vaticaanse Concilie.

DOELSTELLINGEN:

1. Het is onze voornaamste doelstelling om binnen het bisdom Brugge en bisdom Gent de Tridentijnse Ritus, in volle eenheid met de diocesane bisschoppen, een plaats te schenken. De misritus verdient ruimte in onze tijd. Dit uit respect voor de traditie, met eerbied voor het heden en vol hoop voor de toekomst.

2. Tot de priesters die zich nader in deze H.Liturgie zouden willen verdiepen en bekwamen bevelen wij een retraite aan bij één van de Traditionele kloosters zoals Le Barroux en Fontgombault of om contact op te nemen met het seminarie van de Priesterbroederschap St. Petrus in het Beierse Wigratzbad, de congregatie Servi Jesu et Mariae in het Oostenrijkse Blindenmarkt of het Instituut Christus Koning in Griciliano nabij Florence.

3. Priesters, die privé of publiek de H.Mis volgens de Liturgische boeken van 1962 willen celebreren, kunnen dit. Ten einde de vraag van de gelovigen naar de Traditionele H.Liturgie te kunnen koppelen aan priesters die bereid zijn de H.Mis volgens deze H.Liturgie te celebreren, verzoeken wij de priesters die daartoe bereid zijn ons daarvan op de hoogte te stellen. Parochies, zowel de parochiepriesters als besturen en anderen die pastorale verantwoordelijkheden in de parochies dragen, worden opgeroepen tot edelmoedigheid naar al diegenen die zich verbonden voelen met de traditionele H. Liturgie, verleen hen de noodzakelijke toegang tot één van uw kerkgebouwen.

TOT SLOT

Wij voelen ons gesteund door een bredere beweging die op gang komt in Europa. Traditionalistische seminaries, trouw aan Rome, in Duitsland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk kennen een groeiend aantal seminaristen. In Nederland neemt het aantal Tridentijnse misritussen, met toestemming van de lokale bisschop, toe. De steun van de Heilige Vader sterkt ons. Vlaanderen kan niet achterblijven. Daarom hebben wij ons verenigd en daarom willen wij niet langer passief toekijken.

Mysterium Fidei-werkgroep
mysteriumfidei@catholic.org