Agenda

* Zondag 24 september: Tridentijnse Mis om 17u30 in de Basiliek van het H. Bloed, Brugge.
* Zondag 1 oktober: Tridentijnse Mis om 9u in de Basiliek van Dadizele.


dinsdag 19 september 2017

Zondag 24 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 24 september 2017
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962 )
  16de Zondag na Pinksteren

17u30

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Vanaf 17u00 is er biechtgelegenheid in de Basiliek.
Celebrant: EH Schneider.
 
-
 
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 14 september 2017

10 jaar Summorum Pontificum

Vandaag tien jaar geleden, op 14 september 2007, feest van de H. Kruisverheffing, werd het motu proprio Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI van kracht. Hiermee werd het recht van de gelovigen en de priesters op een liturgie volgens de buitengewone vorm algemeen erkend.

Enkele maanden tevoren werd in Brugge de werkgroep Mysterium Fidei opgericht. Op zondag 7 oktober werd er voor het eerst een traditionele Latijnse Mis opgedragen in de H. Bloedbasiliek. Korte tijd later kregen we de toestemming om elke laatste zondag van de maand een Mis in de buitengewone vorm te vieren.  Bij deze van harte dank aan allen die dit mogelijk maakten en maken: Z.E.H. rector en de medewerkers van de H. Bloedbasiliek, de organisten, misdienaars. De priesters die gedurende die jaren voor ons - van heinde en verre - de Mis kwamen opdragen: EH Hygonnet, EH Komorowski, EH Knudsen, EH Schijffelen, EH Van de Kerckhove, EP Verbeken, EH Herman, EH D'Angona, EP Schneider. En tenslotte de trouwe gelovigen, in het bijzonder hen die dit initiatief met hun gebed en maandelijkse financiële bijdrage steunen.

In dezelfde periode konden wij ook ondersteuning bieden bij het opstarten van een wekelijkse Mis in Antwerpen, eerst in de St. Jacobskerk, later in de Kristus Koningkerk. We zijn ook blij dat er vanaf september 2017 ook tweewekelijks een H. Mis kan plaatsvinden in de Basiliek van Dadizele.

Bij deze gelegenheid willen we u ook om uw gebed vragen voor de zielenrust van wijlen Mgr. de Maere, pastoor van de St. Jacobskerk, en van dhr. Clauw, die zich met veel overgave ingezet hebben voor de verwezenlijking van Summorum Pontificum in Antwerpen en Brugge.

Links:
Motu proprio Summorum Pontificum
Begeleidende Brief van paus Benedictus bij Summorum Pontificum
Reactie van de Belgische bisschoppen op Summorum Pontificum
Universae Ecclesiae - over de uitvoering van het motu proprio
 

vrijdag 1 september 2017

Gespreksbrief Mgr. Aerts

Mgr. Lode Aerts publiceerde een Gespreksbrief waarin hij zijn visie voor het leven van de Kerk in het bisdom Brugge uiteenzet. De tekst vindt u hier.


Het bisdom ontvangt graag uw reactie via een antwoordformulier op internet. Men legt hierbij volgende vragen voor:
1. Hoe komt deze visie op de roeping en de zending van de Kerk bij u over?
2. Wat is er nodig om samen met bisschop Lode Aerts en zijn beleidsploeg, deze visie en beleidsoriëntaties waar te maken?
3. Welke inspirerende initiatieven die u zelf neemt of kent wilt u graag delen?

U vindt het formulier via deze link: goo.gl/forms/0gQy24KgcXn6XqgJ2maandag 28 augustus 2017

Tridentijnse Missen in de Kristus Koningkerk in Antwerpen: maand september

Bij deze nodigen wij u graag uit op de Tridentijnse H. Mis om 9.00 in de kerk van Kristus Koning, Jan de Voslei, 2020 Antwerpen, op volgende dagen:

- zondag 3 september 2017: 13de zondag na Pinksteren
- zondag 10 september 2017: 14de zondag na Pinksteren
- zondag 17 september 2017: 15e zondag na Pinksteren
- zondag 24 september 2017: 16e zondag na Pinksteren

Er is steeds biechtgelegenheid na de H. Mis.

zondag 27 augustus 2017

Mgr. Delville, bisschop van Luik, over de Tridentijnse Mis

Mgr. Delville, bisschop van Luik over het belang van de Tridentijnse Mis. Uittreksels uit een preek, Herzogenrath 2014.

Bron: website bisdom Luik (2014), Belgicatho

"De oude liturgie omvat een heel patrimonium van woorden, gebaren, beelden en gezangen, die ons helpen om ons geloof te beleven. Het zou jammer zijn als dit alles tot een museumobject zou herleid worden. Omdat al dit liturgische materiaal  ook vandaag nog ons geloof doordringt." 

(...)

"Het Concilie wilde de deelname van de gelovigen aan de liturgie en de terugkeer naar de bijbelse bronnen van het geloof bevorderen. Wij volgen deze inspiratie ook door de oude vorm te vieren. Want we participeren allemaal door onze woorden, onze gebaren, onze gezangen en ons persoonlijke gebed aan het gemeenschappelijke gebed. En wij keren terug naar de bronnen van onze geloofstraditie, niet alleen naar de bijbelse bronnen, maar ook naar de liturgische bronnen, in de oorspronkelijke taal van hun ontstaan. De woorden en teksten van de oude liturgie gaan soms terug tot de 4de eeuw en de tijd van St. Ambrosius van Milaan, die hymnen schreef voor de liturgie. De gebeden van de Mis zijn opgesteld in een ritmisch Latijn, dat dicht aanleunt bij de poëzie; ze bevatten vaak drie fases: het overwegen van het handelen van God, de overweging van de situatie van de gelovige en de formulering van zijn smeekgebed. Zij zijn altijd gericht tot God de Vader en roepen uiteindelijk de bemiddeling van Christus en van de Heilige Geest in. Zo is een gebed van de Mis voor ons een model van gebed: overweging van God, overweging van de situatie van de mens, uitdrukking van vertrouwvol gebed. De passages van de Schrift zijn te vinden in het epistel brief, het evangelie en het laatste evangelie; maar ook in het introïtus, het graduale en de antifoon voor het evangelie, evenals in de gezangen van de offerande en de communie. In totaal is het vaak meer dan in een Mis volgens de gewone vorm." 

(...)

"Naast woorden omvat de liturgie gebaren. Deze zijn meer ontwikkeld dan in de gewone vorm. Door hun aanwezigheid geven de gebaren een symbolische betekenis aan de uitgedrukte woorden; zo buigt de priester zijn hoofd wanneer hij het woord 'Jezus' uitspreekt ​​om te tonen dat zich in het menszijn van de mens Jezus zijn godheid of goddelijke natuur verbergt. De priester kust het altaar voor elke oratio: om te tonen dat het gebed dat hij gaat zeggen geïnspireerd is door Christus, van wie het altaar het symbool is. Na de Consecratie maakt de priester een kniebuiging voor het heilig sacrament van het Lichaam en het Bloed van Christus om zijn verering te tonen." 

(...)

dinsdag 22 augustus 2017

Zondag 27 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 augustus 2017
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962 )
  12de Zondag na Pinksteren

17u30

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Vanaf 17u00 is er biechtgelegenheid in de Basiliek.
Celebrant: EH Schneider.
 
-
 
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!