Agenda

dinsdag 31 maart 2020

Zondag 5 april: Palmzondag

(c) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Palm-sunday-latin-mass.jpg
Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen tot en met zondag 19 april. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

Palmzondag

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u vanuit de Abdij van Le Barroux: https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)

Enkele andere kanalen op Facebook:

Instituut van de Goede Herder:

Maleizen:

Teksten van de Mis

 


Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

zaterdag 28 maart 2020

Nieuwe prefaties en heiligenfeesten voor de Tridentijnse Mis

(c) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missale_Romanum_Pustet.jpg
Op 25 maart 2020 vaardigde de Congregatie voor de Geloofsleer twee decreten uit met betrekking tot de liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijnse Mis).

Het eerste decreet voorziet in zeven nieuwe prefaties. Een prefatie is het inleidende gebed dat gezongen of gelezen wordt voor het 'Sanctus'. Vier van deze prefaties (van de engelen, van Johannes De Doper, van de martelaren en van de huwelijksmis) komen uit het missaal van de gewone vorm en gaan terug op oude liturgische bronnen. De drie andere prefaties (van Allerheiligen en de patroonheiligen, van het H. Sacrament en van de kerkwijding) komen uit de neo-gallicaanse missalen die vroeger in Frankrijk en België gebruikt werden. Priesters die de liturgie volgens de buitengewone vorm vieren, kunnen vrijblijvend van deze bijkomende prefaties gebruik maken.

Het tweede decreet geeft priesters de mogelijkheid om votiefmissen te vieren voor heiligen die na 1960 gecanoniseerd werden en geeft een verduidelijking m.b.t het samenvallen van feesten.

dinsdag 24 maart 2020

Zondag 29 maart: Passiezondag

Tridentijnse Mis in Zagreb (c) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FSSP_Mass_Zagreb.jpg
Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen tot en met zondag 19 april. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

Passiezondag

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)

Enkele andere kanalen op Facebook:

Instituut van de Goede Herder:

Maleizen:

Epistel

Broeders: Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen van de toekomst. En door een grotere en volmaaktere tabernakeltent - niet met handen gemaakt en niet van deze schepping - is Hij, niet met bloed van bokken of kalveren, maar met zijn eigen Bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het Heiligdom, en heeft eeuwiggeldende verlossing bewerkt. Want als het bloed van bokken en stieren, en de besprenkeling met de as van een koe onreinen kan heiligen, zodat zij uiterlijk gereinigd worden, hoeveel te meer zal dan het Bloed van Christus, die door de Heilige Geest Zichzelf als smetteloos offer aan God heeft opgedragen, ons geweten van dode werken zuiveren, om voortaan de levende God te dienen. En juist daarom is Hij Middelaar van een Nieuw Verbond, opdat door tussenkomst van zijn dood de overtredingen, onder het vroegere Verbond bedreven, zouden worden afgekocht, en zij, die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen, in Christus Jezus, onze Heer. (Hebr. 9, 11-15)

Evangelie 

In die tijd sprak Jezus tot de scharen der Joden: Wie van u kan Mij enige zonde bewijzen? Als Ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij dan niet? Iemand, die uit God is, luistert naar Gods woorden. Dáárom luistert gij niet, omdat gij niet uit God zijt. De Joden gaven Hem ten antwoord: Zeggen wij niet met recht, dat Gij een Samaritaan zijt en van de duivel zijt bezeten? Jezus antwoordde: Ik ben niet van de duivel bezeten, maar Ik verheerlijk mijn Vader; en gij tast Mij in mijn eer aan. Ik echter zoek mijn eer niet; Eén is er, die ze zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord onderhoudt, zal de dood niet zien in eeuwigheid. Toen zeiden de Joden: Nu weten wij zeker, dat Gij van de duivel bezeten zijt! Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: wie mijn woord onderhoudt, zal de dood niet sterven in eeuwigheid. Zijt Gij dan groter dan onze vader Abraham, die wèl gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt Gij Uzelf toch wel? Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelf verheerlijk, dan betekent mijn heerlijkheid niets; het is mijn Vader, die Mij verheerlijkt: Hij, van wie gij zegt, dat Hij uw God is; maar gij kent Hem niet! Ik echter kèn Hem. En als Ik zeide, dat Ik Hem niet kende, dan zou Ik een leugenaar zijn, zoals gij. Maar ik ken Hem, en Ik onderhoud zijn woord. Uw vader Abraham verheugde zich er op mijn dag te mogen zien; hij heeft die gezien en zich verblijd. Doch de Joden zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar oud, en Gij hebt Abraham gezien? Jezus gaf hun ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóórdat Abraham werd, ben Ik. Toen grepen zij stenen op, om Hem te stenigen; maar Jezus trok Zich terug, en verliet de tempel. (Joh. 8, 46-59)

Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

zondag 22 maart 2020

Decreet over het verlenen van speciale aflaten aan de gelovigen tijdens de huidige pandemie

Decreet over het verlenen van speciale aflaten aan de gelovigen tijdens de huidige pandemie

(vert.: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7658)

Speciale aflaten worden verleend aan de gelovigen die zijn getroffen door de ziekte Covid-19, algemeen bekend als Coronavirus, evenals aan de werkers in de gezondheidszorg, aan gezinsleden en iedereen die in welke hoedanigheid dan ook, ook met het gebed, voor hen zorgt.

"Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed" (Rom. 12, 12).

De woorden die heilige Paulus schreef aan de Kerk van Rome weerklinken door de gehele geschiedenis van de Kerk en geven richting aan de beoordeling der gelovigen van elk lijden, elke ziekte en rampspoed.

Het huidige moment waarop de hele mensheid wordt bedreigd door een onzichtbare en bedrieglijke ziekte, die inmiddels binnengetreden is in het leven van allen om daar deel van uit te maken, wordt dag na dag gekenmerkt door kwellende angsten, nieuwe onzekerheden en vooral een wijdverbreid lichamelijk en moreel lijden.

De Kerk heeft, naar het voorbeeld van haar Goddelijke Meester, altijd de zorg voor de zieken ter harte genomen. Zoals aangegeven door heilige Johannes Paulus II, is de waarde van menselijk lijden tweeledig: “Hij is bovennatuurlijk, omdat hij in het goddelijke mysterie van de Verlossing van de wereld geworteld is; maar tegelijk volkomen menselijk, omdat de mens in het lijden zichzelf vindt, zijn menselijkheid, zijn waarheid, zijn zending.”

Ook paus Franciscus heeft de afgelopen dagen zijn vaderlijke nabijheid betoond en de uitnodiging herhaald om onophoudelijk voor de patiënten van het Coronavirus te bidden.

Opdat al degenen die lijden ten gevolge van Covid-19, juist in het mysterie van dit lijden “het verlossende lijden van Christus zelf”, kunnen herontdekken, bepaalt de Apostolische Penitentiarie, ex auctoritate Summi Pontificis, vertrouwende op het woord van Christus de Heer en met de geest van geloof de huidige epidemie beschouwende, die moet worden beleefd in termen van persoonlijke bekering, het geschenk van de aflaten toe te kennen zoals hiernavolgend wordt bepaald.

De volle aflaat wordt verleend aan de gelovigen die door Coronavirus zijn getroffen, die onder het gezag van medische autoriteiten in ziekenhuizen of in hun eigen huis in quarantaine zijn geplaatst, als zij, onthecht van enige zonde, zich geestelijk verenigen door middel van de media met de viering van de Heilige Mis, met het bidden van de Heilige Rozenkrans, met de vrome beoefening van de Kruisweg of andere vormen van devotie, of als ze tenminste de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en een vrome aanroeping aan de Heilige Maagd Maria zeggen en daarmee blijk geven van een geest van geloof in God en van naastenliefde jegens onze broeders en zusters, met de wil om aan de gebruikelijke voorwaarden te voldoen (sacramentele biecht, heilige Communie en gebed voor de intenties van de Heilige Vader), zodra dat voor hen mogelijk zal zijn.

De werkers in de gezondheidszorg, de gezinsleden en allen die, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, zich blootstellend aan het risico van besmetting, de zieken met het Coronavirus verzorgen volgens het woord van de goddelijke Verlosser: «Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden» (Joh. 15, 13), zullen delen in hetzelfde geschenk van een volle aflaat onder dezelfde voorwaarden.

Bovendien verleent deze Apostolische Penitentiarie gaarne onder dezelfde voorwaarden de volle aflaat bij gelegenheid van de huidige wereldepidemie, tevens aan die gelovigen die een bezoek aan het Allerheiligst Sacrament, of de eucharistische Aanbidding, of de lezing van de Heilige Schrift voor gedurende tenminste een half uur, of het bidden van de heilige Rozenkrans, of het vrome beoefening van de Kruisweg of het bidden van rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid, opofferen om de Almachtige God te smeken de epidemie te staken, om verlichting voor degenen die erdoor worden getroffen en om het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft geroepen.

De Kerk bidt voor degenen voor wie het onmogelijk is om het sacrament van de Ziekenzalving en het Viaticum te ontvangen, en vertrouwt allen en ieder toe aan de goddelijke genade in de kracht van de gemeenschap der heiligen en kent de gelovige een volle aflaat toe op zijn sterfbed, vooropgesteld dat hij naar behoren is toegerust en tijdens zijn leven gewoonlijk enkele gebeden heeft opgezegd (in dit geval voorziet de Kerk in de drie gebruikelijke voorwaarden). Voor het verkrijgen van deze aflaat wordt aanbevolen om het kruisbeeld of het kruis te gebruiken.

Heilige Maria altijd Maagd, Moeder van God en van de Kerk, Heil van de zieken en hulp van de christenen, onze voorspreekster, wil de lijdende mensheid helpen door het kwaad van deze pandemie ver van ons te houden en al het goede voor ons verkrijgen dat nodig is voor ons heil en onze heiliging.

Het onderhavige Decreet is geldig niettegenstaande elke andersluidende bepaling.

Gegeven te Rome, vanuit de zetel van de Apostolische Penitentiarie, op 19 maart 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Groot-Penitencier

Krzysztof Nykiel
Regent

donderdag 19 maart 2020

Zondag 22 maart: 4de Zondag van de Vasten (Laetare)

(c) https://www.flickr.com/photos/redroofmontreal/8577960440
Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen tot begin april. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

4de Zondag van de Vasten (Laetare)

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)
Om 11u vanuit de parochie Saint Eugène in Parijs: https://youtu.be/UWl2sYfd3QM

Enkele andere kanalen op Facebook:
Instituut van de Goede Herder:

Epistel

Broeders, er staat geschreven, dat Abraham twee zonen had: één bij zijn slavin, en één bij zij vrijgeboren vrouw. Maar die van de slavin werd geboren op gewoon-natuurlijke wijze; die van de vrije vrouw echter krachtens de belofte. Deze dingen hebben een diepere zin. Het zijn twee verbonden. Het ene is van de berg Sinai; het brengt slavenkinderen voort. En dat is Agar; want de berg Sinai is gelegen in Arabië. En deze houdt verband met het Jeruzalem van thans, dat immers met haar kinderen verkeert in slavernij. Maar het andere, het Jeruzalem van boven, is vrij; en dat is de moeder van ons. Er staat immers geschreven: "Verblijd u, gij onvruchtbare, die geen kinderen voortbrengt; breek uit in gejubel, gij, die geen moedersmart kent; want de kinderen van de vrouw die verlaten staat, zijn talrijker dan die van haar, die de man bij zich heeft."
En wij, broeders, wij zijn – evenals Isaac – kinderen van belofte. Maar zoals destijds de zoon, die naar het vlees geboren was, de ander vervolgde, die was geboren naar de geest, zo geschiedt het ook nu. Maar wat zegt de Schrift? "Jaag de slavin met haar zoon weg; want de zoon van de slavin zal niet meeërven met de zoon van de vrije vrouw." 
Derhalve, broeders, wij zijn geen slavenkinderen, maar kinderen van de vrije vrouw. En deze vrijheid heeft Christus ons bewerkt. (Gal 4, 22-31)

Evangelie 

In die tijd begaf Jezus Zich naar de overzijde van het meer van Galilea of Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij de wonderen zagen, die Hij aan de zieken verrichtte. Dan besteeg Jezus het gebergte en zette Zich daar neer met Zijn leerlingen. Het was kort vóór Pasen, het grote feest van de joden.
Toen Jezus de ogen opsloeg en zag, dat er zeer veel volk tot Hem kwam, zei Hij tot Philippus: Wáár zullen wij brood kopen, opdat zij wat te eten hebben? Hij zei dit echter, om hem op de proef te stellen, want Hij voor Zich wist wel, wat Hij zou doen. Philippus gaf Hem ten antwoord: Voor tweehonderd tienlingen brood is nog niet genoeg voor hen, om voor ieder ook maar een weinig te kunnen krijgen!
Toen zei Hem een van Zijn leerlingen, Andreas, de broeder van Simon Petrus: Hier is een jongen, die vijf gerstebroden heeft en twee vissen; maar wat betekent dat voor zovelen! Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. – Er was namelijk veel gras daar ter plaatse – Zij zetten zich dan neder, de mannen ongeveer vijfduizend in getal.
Toen nam Jezus de broden, sprak een dankgebed en deelde er van uit aan hen, die daar gezeten waren; eveneens ook van de vissen, zoveel als ieder wenste. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tot Zijn leerlingen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat ze niet verloren gaan! Zij verzamelden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken, die er van de vijf gerstebroden waren overgebleven, nadat zij gegeten hadden.
Toen nu die mensen het wonder zagen, dat Jezus verricht had, zeiden zij: Deze is werkelijk de Profeet, die in de wereld moet komen! Maar Jezus begreep, dat zij zouden komen, om Hem mee te nemen en koning te maken; daarom trok Hij Zich weer terug in het gebergte. Hij alleen. (Joh. 6, 1-15)

Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

zaterdag 14 maart 2020

Zondag 15 maart: 3de Zondag van de Vasten


Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen tot begin april. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

3de Zondag van de Vasten

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/ 

Om 11u vanuit de parochie Saint Eugène in Parijs: https://youtu.be/UWl2sYfd3QM

Enkele andere kanalen op Facebook:
Instituut van de Goede Herder:

Epistel


Broeders, wees navolgers van God, als zijn veelgeliefde kinderen en leef in liefde zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgeleverd als een gave en een offer van welriekende geur voor God. Ontucht echter en onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs niet genoemd worden, zoals het heiligen past; evenmin iets oneerbaars, onbehoorlijke scherts of dubbelzinnige taal, die niet te pas komt, maar veeleer gebeden van dankzegging. Want weet en beseft het wel: niemand die zich overgeeft aan onkuisheid of onreinheid of aan hebzucht - wat afgodendienst is - zal een erfdeel ontvangen in het rijk van Christus en van God. Laat niemand U misleiden met ijdel gepraat, want om zulke dingen komt Gods toorn over weerspannige mensen. Daarom moet gij met hen niet meedoen. Want vroeger waart gij duisternis; maar nu zijt gij licht, in de Heer. Gedraagt u dus als kinderen van het licht. De vrucht namelijk van het licht bestaat in louter goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. (Ef 5,1-9)

Evangelie 


In die tijd dreef Jezus een duivel uit, die stom was. En toen Hij de duivel uitgedreven had, begon de stomme te spreken en de menigte stond verbaasd. Maar sommigen onder hen zeiden: Door Beëlzebub, de vorst der duivels, drijft Hij de duivels uit! En anderen, om Hem op de proef te stellen, verlangden van Hem een teken uit de hemel. Maar Hij kende hun gedachten en zei tot hen: Ieder rijk dat innerlijk verdeeld is, zal ten onder gaan en het ene huis zal op het andere vallen. Wanneer dus ook de Satan innerlijk verdeeld is, hoe zal zijn rijk dan kunnen standhouden? Gij zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Doch als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf dan is inderdaad het rijk van God onder U gekomen! Zolang een sterke man in volle wapenrusting zijn erf bewaakt, is geheel zijn bezit veilig. Maar als er iemand komt die sterker is dan hij en hem overmeestert, dan ontneemt hij hem als zijn wapens waarop hij vertrouwde en verdeelt zijn buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij verzamelt, verstrooit! Wanneer de onreine Geest uit iemand is weggegaan, zwerft hij rond in dorre streken waar hij zoekt naar rust. En als hij die niet vindt, zegt hij: ik keer terug naar mijn huis waar ik ben uitgegaan! En bij zijn komst vindt hij het op orde en schoongeveegd. Dan gaat hij zeven andere geesten halen, nog bozer dan hijzelf en zij treden binnen en vestigen er hun verblijf. Zo wordt de laatste toestand van die mens nog erger dan de eerste. En terwijl Hij zo sprak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: zalig de schoot die U mocht dragen en de borst die U mocht voeden. Maar Hij zei. Zalig eerder die luisteren naar Gods Woord en het beleven. (Luc 11,14-28)

Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

woensdag 4 maart 2020

Tridentijnse Mis tijdelijk in de kerk van Geluwe

Update: De Belgische bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten vanaf zaterdag 14 maart. Daarom is er in Geluwe geen Tridentijnse Mis in april.

Bericht voor de gelovigen die de eerste en derde zondag van de maand gewoonlijk de Tridentijnse Mis bijwonen in de Basiliek van Dadizele: van zondag 5 april tot en met zondag 7 juni gaan de HH. Missen door in de Sint-Dionysiuskerk van Geluwe om 10u.

Data:

- zondag 5 april
- zondag 19 april
- zondag 3 mei
- zondag 17 mei
- zondag 7 juni