Agenda

donderdag 20 februari 2014

Zondag 23 februari: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 23 februari 2014
 
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Zondag Sexagesima
(tweede zondag voor Aswoensdag)

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

maandag 10 februari 2014

Tridentijnse Mis in Leuven

Behalve in de Maranatha-kapel in Bierbeek, is er nu ook tweewekelijks een Tridentijnse Mis in de Heilige Drievuldigheidskapel, op het De Becker-Remy plein, 3010 Leuven, net achter het station.

De H.Mis zal tweewekelijks worden opgedragen op dinsdagavond, telkens om 20u, op volgende dagen: 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5 en 20/5.

Meer informatie vindt u op de weblog http://vetusordoleuven.wordpress.com/

woensdag 5 februari 2014

Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen (februari-maart)

Voor februari-maart 2014 ziet de kalender van de H. Tridentijnse Mis in Sint-Jacob er als volgt uit, echter onder voorbehoud van de blijvende beschikbaarheid van EH Matheus:

- zondag 09/02 : geen H. Mis (5e zondag na Driekoningen). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 16/02 : Septuagesima
- zondag 23/02 : Sexagesima
- zondag 02/03 : Quinquagesima
- woensdag 05/03 : geen H. Mis (Asdag)
- zondag 09/03 : geen H. Mis (1e zondag van de Vasten). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 16/03 : 2e zondag van de Vasten
- zondag 23/03 : 3e zondag van de Vasten
- zondag 30/03 : 4e zondag van de Vasten

maandag 3 februari 2014

Restauratie van Brugse Heilig Bloedkapel is voltooid

Bron: Phk/Kerknet BRUGGE (KerkNet) –

De restauratiewerken van de Brugse Heilig Bloedkapel, met een reliek met het bloed van Jezus Christus, zijn voltooid. De restauratie ging bijna een jaar geleden van start. Bij de werken werden onder meer glas-in-loodramen uit de bovenkapel gerestaureerd en gevels en daken hersteld. Het museum is herschilderd in de kleur van de oorspronkelijke neogotische afwerking, die door wetenschappers onder de vorige verflaag werd ontdekt.

Oudste gebouw van de stad
De Heilig Bloedbasiliek is het bovenste deel van de twee verdiepingen tellende burchtkapel, opgetrokken in de twaalfde eeuw in opdracht van Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen. De benedenkapel is wellicht het oudste gebouw van de stad en krijgt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers over de vloer. Het is het oudste nog bestaande Romaanse gebouw in West-Vlaanderen.

De kostprijs van de restauratie, zonder de schatkamer, wordt geraamd op 750.000 euro. De totale kosten, inclusief de restauratie van de schatkamer en het Brugse wandtapijt uit de zeventiende eeuw lopen tot ruim een miljoen euro. Gehoopt wordt dat een aanzienlijk deel daarvan kan worden gerecupereerd via subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie. De Koning Boudewijnstichting nam de kosten op zich voor de restauratie van het wandtapijt.

Bloedprocessie 2.0
Bij deze gelegenheid kondigt de Confrérie van het Heilig Bloed, die de Heilige Bloedprocessie organiseert, de ontwikkeling aan van twee applets. Beide applets zijn wellicht nog in de loop van dit jaar beschikbaar. De eerste applet heeft betrekking op de Heilig Bloedprocessie. Zij zal een handleiding bieden om de processie te volgen. Maar tegelijk biedt zij geïnteresseerden tevens de mogelijkheid om alle informatie over de Bijbelse en historische figuren die in de processiegroepen worden uitgebeeld, hun achtergrond en het tijdperk waarin zij hebben geleefd, op te zoeken. Gehoopt wordt dat deze applicatie al tegen de komende processie ontwikkeld is. Later komt er nog een tweede applet, in het bijzonder bestemd voor de bezoekers van de basiliek. Daarin wordt toelichting gegeven over de bloedprocessie, de basiliek en de topstukken in de schatkamer. De applet verstrekt bezoekers tevens alle informatie over de kostbare relikwie en de geschiedenis van de neogotische kapel.

(Kerknet)

zaterdag 1 februari 2014

6 februari: Oproep tot een dag van vasten en tot een gebedswake vóór de stemming over euthanasie

Oproep tot een dag van vasten en tot een gebedswake
vóór de stemming over euthanasie

Wij, uw aartsbisschop en uw drie hulpbisschoppen, lanceren een oproep aan alle dekenaten, evenals aan alle basilieken en heiligdommen in het aartsbisdom, om van donderdag 6 februari een dag van vasten te maken, en ’s avonds een gebedswake te houden. Dit om het geweten van de mensen wakker te maken en een ultiem maatschappelijk debat uit te lokken op het moment dat in ons land een wetgeving dreigt tot stand te komen die de mogelijkheid van euthanasie uitbreidt naar minderjarigen. Als de voorgestelde datum u niet schikt, heeft u uiteraard alle vrijheid om het dubbele evenement te organiseren op een ander moment, maar dan wel snel, want het is dringend.

Het zou ons uiteraard verheugen als ook andere christenen, gelovigen van andere religies, net als agnosten of atheïsten, ons – volgens de modaliteiten aangepast aan hun overtuigingen – zich bij deze actie, die in de eerste plaats filosofisch van aard is, zouden aansluiten.  

                  We nodigen onze medeburgers uit om over de volgende punten na te denken:

1.     Veel mensen die professioneel werken met minderjarigen bevestigen dat die laatsten slechts heel zelden om euthanasie vragen. Dat is in elk geval wat men vaststelt in Nederland dat al beschikt over een wet die dergelijke uitbreiding van euthanasie voorziet. De voorgestelde uitbreiding is verwonderlijk als men weet dat op veel andere domeinen, die veel minder ingrijpend zijn dan de beslissing zich te laten euthanaseren, minderjarigen onbekwaam worden geacht belangrijke beslissingen te nemen voor hun economisch of affectief leven. Bovendien is het risico groot dat in België, waar de aanvragen voor euthanasie van volwassenen gevaarlijk in aantal toenemen, het wetsvoorstel de vraag zal aanwakkeren, als het aanbod wordt uitgebreid naar minderjarigen. En dat terwijl we beschikken over uitstekende palliatieve zorgen en over aangepaste en progressieve pijnstillers in het geval van hardnekkig lijden, om – zoals het hoort – de immense fysieke en psychische nood te lenigen van mensen die lijden en de dood in de ogen zien; zelfs als deze palliatieve middelen tot gevolg hebben dat ze het leven wat verkorten - wat moraal aanvaardbaar is. Maar een zachte, vredige en waardige dood is geen synoniem van euthanasie, die rechtstreeks, binnen enkele minuten en opzettelijk de dood doet intreden. Er is een wereld van verschil tussen de twee, zowel in de intentie als in de gebruikte procedure.

2.     De ervaring leert ons dat eens men het fundamentele verbod van elk menselijk samenleven, namelijk het verbod om een onschuldig menselijk wezen te doden, overtreedt, het onmogelijk is de deur te sluiten die men geopend heeft. Integendeel, de deur heeft de neiging zich steeds meer te openen. De euthanasiewet die nu reeds van kracht is, sloot minderjarigen uit. Het huidige wetsvoorstel neemt hen op. Er is een beweging op gang gebracht die dreigt nooit meer te stoppen. Het zal ermee eindigen dat men in bepaalde gevallen een instemming zal veronderstellen die niet gegeven is of niet gegeven kon zijn. We weigeren daarentegen – zoals sommigen durven te doen – de hypothese te formuleren dat misschien ooit de dag zal komen dat men de instemming zal veronderstellen bij minderjarigen die mentaal gehandicapt zijn, aangezien zij per definitie onbekwaam zijn tot een weloverwogen oordeel. We zijn er sterk van overtuigd dat ons land nooit dergelijke uitwassen zal accepteren. Aan de andere kant bestaat op kortere termijn het risico dat men zich op een dag zal afvragen of een nieuwe wet of een jurisprudentie die het non-discriminatiebeginsel inroept, geen einde zou moeten maken aan een discriminatie, namelijk dat het criterium van psychisch lijden niet meetelt voor minderjarigen.

3.     Er liggen al andere wetsvoorstellen klaar om – aan het andere uiteinde van het menselijk leven – euthanasie mogelijk te maken voor demente personen die geen helder bewustzijn van hun persoonlijke identiteit meer hebben, mits ze daarvoor een voorafgaande schriftelijke aanvraag hebben gedaan. Dat is een vreselijk perspectief, dat een subtiele druk zal uitoefenen op oudere mensen die vrezen dat ze later hun omgeving tot last zullen zijn! Veel ouderen zullen zichzelf ervan overtuigen dat ze erg egoïstisch zouden zijn als ze die voorafgaande vraag niet indienen … Zo verbrokkelt geleidelijk de bewonderenswaardige solidariteit die demente personen verbindt met hun families en met de hele medische en paramedische wereld die deze mensen met veel  menselijkheid, competentie en tederheid verzorgen. Als oplossing voor de onvermijdelijke broosheid van het menselijk bestaan, zeker wanneer het einde nadert, rest demente personen dan niets anders dan de eenzame beslissing om op tijd hun uitstap uit deze wereld te voorzien, wanneer anderen zullen vinden dat daarvoor de tijd is gekomen. Het valt te verwachten dat een volgende wetsuitbreiding zal toelaten de instemming van de demente redelijkerwijze te veronderstellen, vermits enkel nog een kleine handtekening ontbreekt onderaan een document… Bovendien – en dat is nu al het geval – zullen veel mensen die ouder zijn en potentieel dement, geneigd zijn euthanasie te vragen om hun omgeving niet tot last te zijn, ja zelfs  wegens ouderdom en omdat ze de smaak in het leven verloren hebben. Dan zal dus het om een ander soort ‘euthanasie’ gaan, namelijk die van de solidariteit zelf die de sterken moet verbinden met de zwakken. Tot slot is het niet uitgesloten dat op een dag economische overwegingen (de solvabiliteit van de openbare financiën of van zorginstellingen) zullen meespelen om onrechtstreeks euthanasie aan te bevelen.

4.     Als laatste hoort men vaak zeggen dat de beslissing om zich te laten euthanaseren eenvoudig een kwestie is van persoonlijke vrijheid, van vrije zelfbeschikking, en dat de wet niemand verplicht er gebruik van te maken. Daarbij vergeet men dat deze zogenaamd puur individuele beslissing, zeker wanneer ze steeds vaker voorkomt, een te duchten druk uitoefent op de vrijheid van alle zorgverstrekkers, net als op die van de zorginstellingen die gekant zijn tegen euthanasie en finaal op de meest kwetsbare personen in onze samenleving.

Met inzet van heel onze persoon durven we dus tegen onze medeburgers zeggen: “Het is niet te laat, maar het is hoog tijd!” Laten we ons eigen geweten wakker schudden, en ook – met respect – dat van onze broeders en zusters. In de geschiedenis doet zich nooit hetzelfde geval voor in dezelfde omstandigheden. Het is dus vandaag dat we moeten handelen. Wij rekenen op u.

Heel concreet willen we, naast een oproep tot vasten, een gebedswake organiseren in enkele symbolische en geografisch centrale plaatsen in het aartsbisdom (de Nationale Basiliek van Koekelberg in Brussel, de Sint-Pieterskerk in Leuven en de Basiliek van Basse-Wavre). Tegelijkertijd vragen we met aandrang aan de dekens en aan de rectoren van minder centrale heiligdommen dat ook zij, volgens hun mogelijkheden, een gebedswake zouden houden in hun dekenaat of in hun heiligdom. In Brussel en Leuven zal de gebedswake plaatshebben op 6 februari om 20 uur; in Brussel wordt ze voorgegaan door de aartsbisschop, in Leuven door hulpbisschop Kockerols (mgr. Lemmens is op dat moment in Rome). In Basse-Wavre wordt de gebedswake verschoven naar zaterdag 8 februari om 20 uur en wordt ze voorgegaan door hulpbisschop Hudsyn.

Om uw werk te vergemakkelijken, voegen we bij deze oproep een schema voor het praktisch verloop van de gebedswake.

Op dit uiterst belangrijke moment waarop we ons resoluut moeten engageren in het maatschappelijke debat, durven we uitdrukkelijk te hopen op uw medewerking. We danken u voor uw kostbare tijd en inzet.

België is niet vaak het centrum van wereldwijde media-aandacht. Maar in dit geval houden talloze media uit meerdere continenten opvallend de ogen gericht op ons kleine land. Daarbij vragen ze zich af hoe ver de laksheid van onze wetgeving zal gaan in een materie die zo bepalend is voor de opvatting die een samenleving op lange termijn dreigt te hebben over het leven, over de dood en over de menselijke vrijheid.

+ André-Jozef Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
+ Jean-Luc Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant
+ Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel
+ Leon Lemmens, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen