Agenda

woensdag 20 november 2013

Zondag 24 november: Traditonele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 24 november 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Laatste Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 13 november 2013

Paus Franciscus feliciteert Petrusbroederschap

Paus Franciscus schreef naar aanleiding van de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van de priesterbroederschap St.-Petrus een felicitatiebrief. Hierin onderlijnt de paus dat de leden van de Petrusbroederschap "door het celebreren van de heilige mysteries volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (...), in trouw aan de levende traditie van de Kerk, bijdragen aan een beter begrip en in werking stellen van het Tweede Vaticaans Concilie." De paus nodigt hen uit om "volgens hun eigen charisma actief deel te nemen aan de missie van de Kerk in de wereld van vandaag door het getuigenis van een heilig leven, een sterk geloof en een inventieve en genereuze liefdadigheid."

Paus Franciscus heeft geen problemen met Tridentijnse Mis

Tijdens een bijeenkomst van de internationale lekenvereniging Una Voce in Rome, heeft kardinaal Hoyos, voormalig prefect van de Congregatie voor de clerus, gezegd dat paus Franciscus niet de bedoeling heeft om de toegang tot de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus in te perken. In traditionalistische kringen bestaat hierover enige vrees sinds Rome de Franciscanen van de Immaculata verbood om nog langer in de buitengewone vorm te celebreren.

Kardinaal Hoyos zei dat hij de paus recent nog ontmoet had en dat die hem vertelde dat hij geen probleem heeft met de oude ritus, noch met lekengroepen en verenigingen die ze willen promoten. Gevraagd naar de situatie bij de Franciscanen van de Immaculata, zei de kardinaal dat de paus in dit geval het gebruik van de nieuwe misorde geëist heeft omwille van de interne onenigheid binnen deze congregatie.

maandag 11 november 2013

Kardinaal Bartolucci RIP


Domenico kardinaal Bartolucci
7 mei 1917 - 11 november 2013


"Om de waarheid te vertellen, ik heb ze altijd en ononderbroken gevierd sinds mijn priesterwijding..."

Kardinaal Bartolucci over de traditionele Latijnse Mis (uit het interview van 12 augustus 2012).

Karmel van Alençon volgt weer oude ritus

De zusters Karmelietessen van de Karmel Sacré-Cœur de Jésus et de l’Immaculée Conception in Alençon (Normandië) keren volledig terug naar de oude ritus zoals die in de kloosters gebruikt werd tot aan de liturgiehervormingen na Vaticanum II.

Reeds in 2007, na het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum, beslisten de zusters om op zon- en feestdagen de Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus te laten plaatsvinden. Tijdens de week werd nog de nieuwe Mis gecelebreerd. De zusters gaven toen reeds te kennen dat hun voorkeur uitging naar de oude ritus, verwijzend naar wat André Frossard zei: "Ik vind dat de nieuwe Mis niet contemplatief genoeg is, dat men er teveel praat en dat het gedeelte van het mysterie er erg ingeperkt is." De buitengewone vorm drukt volgens de zusters beter het sacrale, de liefde en de eerbied uit. "Het is een liefdevolle liturgie".


Na afspraken met de plaatselijke bisschop, Mgr. Jacques Habert, volgen de zusters sinds enkele dagen nu volledig het oude officie en de oude liturgie. De Missen worden opgedragen door een priester van het bisdom, bijgestaan door priesters van de Petrusbroederschap.

Bron

Doopsel van volwassenen en heilig Vormsel in de buitengewone vorm

Zaterdag 9 november 2013 diende Mgr. Jan Hendrik, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus het doopsel en vormsel toe in de Agneskerk in Amsterdam. Deze kerk is de personele parochie van de Petrusbroederschap in Nederland. Eén van de volwassenen die gevormd werd, is een jonge man die regelmatig de maandelijkse Tridentijnse Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge bijwoont.

De bisschop publiceerde op zijn website de volgende impressie van deze bijzondere gebeurtenis:

Twee volwassenen ontvingen op 8 november in de Amsterdamse Sint Agneskerk het heilig doopsel en vormsel, dat laatste sacrament samen met drie anderen die toetraden tot de katholieke Kerk - onder hen een jonge man uit een Pinksterkerk- of de draad van het katholiek geloof weer oppakten. Voor mij was het de eerste keer dat ik deze plechtigheden in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (“Tridentijnse Mis”) heb gedaan.
Gelukkig werd ik deskundig door de ritus geleid door de pastoor van de personele parochie voor gelovigen die verbonden zijn met de Tridentijnse vorm, pater Martin Knudsen. Natuurlijk vielen mij zo'n eerste keer de verschilen op met de gewone vorm van de Romeinse ritus, met name dat verschillende elementen van het catechumenaat, in de buitengewone vorm zijn samengebracht in de doopplechtigheid zelf. Mede door de herhalingen brengt deze klassieke vorm van de Romeinse ritus de scheiding tussen het leven vóór het doopsel en erna zeer duidelijk over, evenals de keuze die de dopeling moet maken vóór Christus; ook wordt de macht van de Satan (mede door de veelvuldige herhaling van de exorcismen) beklemtoond en de grotere macht van God met wiens hulp wij tegen het kwaad moeten strijden. Mooi vond ik bijvoorbeeld dat de dopelingen bij het betreden van de kerk plat op de grond gaan liggen, zoals de wijdelingen in de wijdingsliturgie.
Het zal niet voor iedereen de meest geëigende vorm zijn, mede omdat door het Latijn veel van deze betekenis zal ontsnappen aan de gelovigen die de plechtigheid volgen, maar voor mij als bisschop gaf het zeker wel devotie.

zaterdag 2 november 2013

Paus Franciscus draagt Mis 'ad orientem' op

Donderdag 31 oktober 2013 heeft paus Franciscus voor het eerst publiek een H. Mis 'ad orientem' opgedragen. Dit wil zeggen dat hij tijdens de H. Mis zgn. 'met de rug naar de gelovigen' stond. Dit is de traditionele wijze om de H. Mis te vieren. De celebrant richt zich samen met de gelovigen naar het Oosten (symbool voor de Verrezen Heer) en naar het tabernakel. Deze wijze van vieren raakte na de liturgiehervormingen in de jaren 1970 in onbruik, hoewel ze nog steeds voorzien is in het nieuwe missaal van paus Paulus VI.
Paus Franciscus droeg de H. Mis op in de St.-Pietersbasiliek, aan het graf van zijn voorganger, de zalige paus Johannes Paulus II.