Agenda

woensdag 29 augustus 2012

P. Benny Berrens van de abdij van Postel getuigt

Zondag 2 september: plechtige Mis in Maleizen (Overijse)

Op zondag 2 september 2012 zal P. Gert Verbeken SJM om 10u30 een plechtige Mis in de gewone vorm opdragen in de kapel van het 'Oud Klooster', Terhulpensesteenweg 704-708 in Maleizen (Overijse).

Met deze Mis wordt de eerste vestiging van de Servi Jesu et Mariae in België een feit. De jonge Duits-Oostenrijkse congregatie volgt de traditionele regel van St. Ignatius. Hun priesters celebreren zowel in de gewone als de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Zij leggen zich vooral toe op het apostolaat bij scoutsgroepen en jongeren.

Pater Verbeken is de enige Vlaming binnen de congregatie en werkte de voorbije jaren in een parochie in Toulon (Frankrijk). Door bemiddeling van Mgr. Léonard en Mgr. Lemmens vestigt hij zich nu in Maleizen.

dinsdag 28 augustus 2012

Kardinaal Brandmüller noemt de liturgiehervorming niet conform Vaticanum II

In een interview met journalist Guido Horst voor Vatican Insider, zegt de Duitse kardinaal Walter Brandmüller dat "de postconciliaire liturgiehervorming met haar scheefgroei en ingrijpende veranderingen niet het Concilie en haar Constitutie over de liturgie ten laste te leggen valt". Kardinaal Brandmüller is titularis van de Belgische kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome.

Gevraagd naar de vruchten van Vaticanum II, wees de kardinaal op het totstandkomen van de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk en het nieuwe kerkelijk recht van 1983.

Over de postconciliaire liturgiehervorming is hij minder lovend. De kardinaal beklemtoont dat het doen verdwijnen van het Latijn en de Gregoriaanse zang, alsook de bijna overal ingevoerde volksaltaren in geen geval teruggaan op de voorschriften van het Concilie. Terugblikkend "zien we duidelijk met welk een gebrek aan pastoraal inlevingsvermogen en pastoraal gezond verstand er bij de liturgiehervorming opgetreden werd". Brandmüller vergelijkt de gebeurtenissen met een beeldenstorm met excessen "die talrijke gelovigen onheemd hebben". "Ondertussen erkent men stilaan dat de liturgie een elementaire levensuitdrukking van de Kerk is, die weliswaar aan een historische organische ontwikkeling onderhevig is, maar niet zomaar - zoals gebeurd is - van bovenaf (par ordre de mufti) abrupt kan gedecreteerd worden".

maandag 27 augustus 2012

3 november 2012: Summorum Pontificum bedevaart naar Rome


Op 3 november organiseert de "Coetus Internationalis pro Summorum Pontificum" een bedevaart naar Rome voor verenigingen en groepen binnen de katholieke Kerk die zich inzetten voor de herwaardering van de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Mysterium Fidei publiceert hieronder een interview met de woordvoerder van het inrichtende comité.
 
Thomas Murphy, u bent de officiële woordvoerder van de Coetus Internationalis pro Summorum Pontificum: Wat is het doel van dit comité?

De Coetus Internationalis brengt verschillende groepen gelovigen samen die elk op hun eigen manier werken ter ondersteuning van Summorum Pontificum. Ons eerste doel is om een goede onderlinge samenwerking te bevorderen. De Coetus Internationalis richt zich thans op het organiseren van een bedevaart naar Rome, begin november.
 
We nemen de gelegenheid van het Jaar van het Geloof en de 5de verjaardag van 'Summorum Pontificum' te baat om verenigingen, groepen en bewegingen van gelovigen uit heel Europa en de wereld uit te nodigen om zich bij ons in Rome aan te sluiten. Dit om steun te betuigen aan de Heilige Vader en hem te bedanken voor zijn Magna Carta waarmee de Gregoriaanse Ritus werd vrijgegeven. Dit is onze uitnodiging aan alle gelovigen om ons katholieke geloof en onze trouw aan de paus te bevestigen en om uitdrukking te geven aan onze overtuiging dat de traditionele Latijnse liturgie door haar universaliteit een perfect instrument is voor de nieuwe evangelisatie, en tevens een oproep is aan de jongeren.

De bedevaart zal uitmonden in een pontificale Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus op zaterdag 3 november om 10.00 uur, in de Sint-Pietersbasiliek, het kloppend hart van de katholieke wereld.

Welke bewegingen nemen deel aan het initiatief?

De lijst van bewegingen groeit bijna dagelijks. Wij zijn van plan om een  voorlopige lijst te publiceren bij de officiële lancering van de bedevaart op 10 september, maar sommige bewegingen verdienen speciaal vermeld te worden. Ik spreek ook als secretaris van de Internationale Federatie "Una Voce", die zijn krachtige steun heeft gegeven aan de Coetus Internationalis. Lid-verenigingen van onze Federatie op vijf continenten, met name Una Voce Italia, zijn actief geweest in het werk van de Coetus Internationalis.

Een uitstekend nieuw initiatief is de Coetus Nationalis pro Summorum Pontificum (CNSP), een samenwerkingsverband van groepen en organisaties op het Italiaanse schiereiland, waaronder een aantal van onze Una Voce verenigingen. De CNSP vormt als het ware het fundament van de Coetus Internationalis.

Een eervolle vermelding zou ik willen geven aan de zeer ervaren en bekende Franse vereniging Notre-Dame-de-Chrétienté, organisator van de jaarlijkse Chartres-bedevaarten en de Foederatio Internationalis Juventutem, de Internationale Federatie van jongeren ter ondersteuning van Summorum Pontificum, een bekend gezicht tijdens de Wereldjongerendagen.  Zij staan achter het initiatief van de Coetus Internationalis en hebben dit in de afgelopen dagen bevestigd.

De steun van al deze groepen en bewegingen is essentieel wanneer we gezamenlijk en eensgezind onze steun willen betuigen aan Summorum Pontificum in het algemeen, en in het bijzonder om onze dankbaarheid en trouw tot uitdrukking te brengen aan de paus van Rome tijdens de bedevaart naar Rome in november. Nogmaals wijs ik er op dat elke groep die Summorum Pontificum wil ondersteunen, zich bij  Coetus Internationalis kan laten registreren.

Kunt u nog nadere informatie geven over de voortgang van de bedevaart, zoals bijvoorbeeld de naam van de celebrant?

We zijn druk bezig voor zover het zomerreces in Rome dit toelaat. De naam van de celebrant zal worden aangekondigd bij de officiële lancering in september. Aanvullend op de Mis in de Sint-Pietersbasiliek, nodigen wij alle groepen die zich bij ons willen aansluiten uit, om zelf tijdens het weekend van Allerheiligen samenkomsten te organiseren. Te dien einde, zal onze kapelaan, EH Claude Barthe, auteur van talrijke boeken en artikelen over liturgische zaken, bemiddelen bij het tot stand brengen van contacten tussen groepen pelgrims en geestelijken die bij deze gelegenheid in Rome zijn. Geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen met ons secretariaat op het adres cisp@mail.comcisp@mail.com of met ondergetekende op secretary@fiuv.orgsecretary@fiuv.org.

U gaat de bedevaart op 10 september officieel lanceren, amper acht weken voor de Mis op 3 november. De tijd is kort. Hoeveel pelgrims verwacht u die de reis naar Rome zullen maken?

Het is waar dat de termijn kort is. Er is op de achtergrond al veel werk verzet door de Coetus Internationalis gedurende de voorgaande maanden. Geschat wordt dat het aantal pelgrims wereldwijd tussen de 3.000 tot 4.000 ligt.

U zei dat u ook secretaris bent van de FIUV? Welke rol heeft de FIUV gespeeld in de organisatie van deze pelgrimstocht en welke plaats neemt deze bedevaart in bij de activiteiten van de FIUV?

Als de oudste organisatie van leken die werkt voor het behoud van de traditionele Latijnse liturgie, werd de Internationale Federatie "Una Voce" vanaf het begin hierbij betrokken. Ons netwerk van verenigingen en federaties in 33 landen op vijf continenten legt grote nadruk op de liefdevolle samenwerking en eensgezindheid. Het was vanzelfsprekend dat de FIUV vanaf het begin een standvastig verdediger van de Coetus Internationalis zou zijn.

Onze federatie komt  om de twee jaar naar Rome voor een algemene ledenvergadering, maar we aarzelden vanwege de bijzondere inspanning die nodig is om de 5de verjaardag van Summorum Pontificum te vieren en om onze trouw te tonen aan de paus tijdens het Jaar van het geloof. De bedevaart naar Rome in november is een ideale gelegenheid om te doen wat katholieken altijd hebben gedaan: een bedevaart maken naar de graven van de apostelen, en om openlijk hun trouw aan de paus te belijden.

Wat de Coetus Internationalis anders maakt, en wat  iedereen moet aanspreken die Summorum Pontificum ondersteunt, is de vrijheid van onenigheid. Het is een eenvoudige daad van liefde van de kant van vele zielen in veel katholieke bewegingen die beoogt om iedereen op te nemen  in onze zichtbare uitdrukking van het geloof, van dank en van trouw. 
Aan al diegenen die ons katholieke geloof delen, die onze dankbaarheid delen voor Summorum Pontificum, die onze trouw delen aan de Heilige Vader, en aan allen die luisteren naar mijn woorden zeg ik: Ga met ons mee naar Rome!

zaterdag 25 augustus 2012

25 augustus: Sterfdag (2010) pater Karel Van Isacker S.J.


Pater Karel Van Isacker S.J. (1913 - 2010)

"Het herstel van de vroomheid is een terugkeer
naar de blijvende waarden van trouw,
zuiverheid, van dienstbetoon en van eensgezindheid,
dat prachtig woord waarmee alles is gezegd:
het is de band van allen met Christus,
in de eenheid van geloof en eigen aard,
een brug die reikt over de generaties en allen samenhoudt
in dezelfde liefde en trouw."

dinsdag 21 augustus 2012

Zondag 26 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 augustus 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
14de Zondag na Pinksteren
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de organist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

donderdag 16 augustus 2012

Traditionele Redemptoristen krijgen diocesane erkenning

Woensdag 15 augustus 2012, feest van Maria-Tenhemelopneming verleende Mgr. Hugh Gilbert OSB, bisschop van Aberdeen (Schotland), aan de gemeenschap 'Zonen van de Allerheiligste Verlosser' de canonieke erkenning als religieus instituut van diocesaan recht.
De congregatie werd in 1988 in Engeland opgericht door P. Michael Mary. In 1999 verhuisden zij naar Papa Stronsay, een eiland in de Orkneys ten noorden van Schotland. Zij volgen de traditionele regel van de Redemptoristen en celebreren de liturgie volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Aanvankelijk waren zij voor de opleiding van hun seminaristen en voor de wijdingen verbonden met de Priesterbroederschap St. Pius X. In 2008 vroeg het grootste deel van de gemeenschap echter aan Rome om hun situatie te regulariseren en zo in volledige communio te komen. Sindsdien volgen de seminaristen hun opleiding aan het seminarie van de Petrusbroederschap in Amerika. Na een visitatie in april 2012 en na overleg met Rome besloot de plaatselijke bisschop hen officieel te erkennen. De gemeenschap zal haar geloften hernieuwen tijdens een plechtigheid met de bisschop op woensdag 22 augustus 2012, feest van het Onbevlekt Hart van Maria.
Een indrukwekkende reportage uit 2004 van het Britse Channel 4 over het leven van de Redemptoristen op de Orkneys:

18 nieuwe novicen bij de Franciscanessen van de Immaculata

Op 1 augustus vond bij de Franciscanessen van de Immaculata in Italië de inkleding van 18 nieuwe novicen plaats. Dit gebeurde met een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.
 
De franciscanen van de Immaculata werden in 1970 opgericht opgericht door Fr. Stefano Maria Manelli en Fr. Gabriel Maria Pellettieri. In 1980 ontstond de vrouwelijke tak van de orde in de Filipijnen. Nu telt de orde meer dan 300 zusters en 47 huizen, waarvan 15 in Europa. De Franciscanen tellen eveneens meer dan 300 broeders.
 
Sinds 2007 wordt in de meeste huizen van de orde de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gevierd. Dit leidde tot een exponentiële stijging van het aantal roepingen. Bij de zusters gaat het om een verdubbeling van het aantal intredes. De franciscanen zijn elk jaar ook met een grote groep vertegenwoordigd op de bedevaart van Parijs naar Chartres.
bron
 

Nieuwe aartsbisschop van San Francisco celebreert in oude ritus

Mgr. Salvatore Cordileone, sinds 27 juli 2012 de nieuwe aartsbisschop van San Francisco, heeft twee dagen na zijn benoeming reeds een pontificale Mis opgedragen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.
 

De aartsbisschop deed dit in het kader van een meerdaags congres van het Napa Institute, een vereniging die instaat voor de vorming van katholieke priesters en leken in Amerika.

maandag 6 augustus 2012

Sacerdos in Aeternum

fr. Benoît-Joseph Schreurs geeft zijn eerste zegen als pasgewijde priester aan Mgr. Léonard.
fr. José-Marie Chevalier
fr. Jean-Baptiste Cazelle
fr. Benoît-Joseph Schreurs

priester monniken

Fontgombault, 4-5 augustus 2012