Agenda

donderdag 29 maart 2012

Fidel Castro stelt de paus vragen over de vernieuwing van de liturgie

Tijdens zijn bezoek aan Cuba had paus Benedictus op 28 maart 2012 een onderhoud met Fidel Castro. Castro stelde de paus onder meer de vraag waarom de liturgie van de Rooms-katholieke Kerk na Vaticanum II zo veranderd is: "Het is niet de Mis die ik in mijn jeugd kende".

zondag 25 maart 2012

Woensdag 28 maart: "De priester , herder en leidsman van de parochiegemeenschap"

Thomas More-Genootschap Kern Brugge 

UITNODIGING 

WOENSDAG 28 maart 2012 

Wij verzamelen in de huiskapel van het Begijnhof nr. 30 tegen 14.30u Wij zullen een Lof houden en het rozenhoedje bidden bij het H.Sacrament. Daarna gaan we samen naar onze vergaderruimte in het nr. 5

"De priester , herder en leidsman van de parochiegemeenschap" 
door gastspreker dhr. Lionel Nagels (secretaris Thomas More Genootschap) 

Enkele dagen voor Pasen werd onze enige Hogepriester, Jezus , gekruisigd. Hij stelde apostelen aan om Zijn kerk uit te bouwen. Deze werden de eerste bisschoppen. Die zalfden en legden de handen op aan hun opvolgers: de priesters. Hen werd een taak toegewezen. De taak van de priester belichten we even op basis van de instructie van het leergezag...

Wij kijken uit naar uw talrijke aanwezigheid!

AANDACHT: er is GEEN parkeermogelijkheid op het Begijnhof. In- en uitstappen is mogelijk, maar elders parkeren ! Parkeren goedkoopst: aan het station, vlakbij. In de omgeving: ticket!

maandag 19 maart 2012

Zondag 25 maart: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 25 maart 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Passiezondag

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de organist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 15 maart 2012

Aantal Franse traditionalistische seminaristen blijft hoog

Volgens de gegevens voor het jaar 2011 die de Franse vereniging Paix Liturgique verzamelde, blijft het aantal traditionalistische seminaristen in Frankrijk toenemen.

Het totale aantal seminaristen in de Franse bisdommen (mensen in opleiding bij kloostergemeenschappen e.d. werden niet meegerekend) bedroeg in 2011 710. Dit is het laagste cijfer sinds de Franse Revolutie. Paix Liturgique stelt vast dat de daling zich voordoet bij de 'reguliere' seminaristen. Het aantal traditionalistische seminaristen blijft stabiel en wordt daarmee relatief gezien belangrijker. In tegenstelling tot de vorige jaren is er bij hen echter geen stijging in absolute cijfers.
De 140 traditionalistische seminaristen zijn als volgt onder te verdelen:
- De Priesterbroederschap Pius X telde 49 Franse seminaristen (exact hetzelfde cijfer als het jaar daarvoor). Zij volgen bijna allen hun opleiding in Ecône, Zwitserland.
- Bij de met Rome verbonden gemeenschappen waren er 91 Franse seminaristen (95 het jaar ervoor).

De invloed van de traditionalistische gemeenschappen is dus sterk. Hoewel zij slechts 5% uitmaken van het aantal praktiserende Franse gelovigen, zorgen ze voor bijna een vijfde van het totale aantal seminaristen.
Daarnaast merkt Paix Liturgique ook op dat in heel wat gewone Franse seminaries de belangstelling voor de oude ritus hoog is. Zo zijn er bv. in Lyon en Toulon opleidingen voorzien in het kader van het motu proprio Summorum Pontificum. Dit brengt het totale aantal 'motu proprio'-seminaristen op een 30%.

Kardinaal Eijk vraagt een correcte liturgie

Aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers die werkzaam zijn met een zending van de aartsbisschop van Utrecht, alsmede de emeriti en gepensioneerde pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers in het Aartsbisdom Utrecht.

Utrecht, 5 maart 2012

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, Op 2 februari 2011 publiceerde de staf van ons aartsbisdom de beleidsnota "Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht". Hierin heeft de bisdomstaf de pastorale teams, de parochiebesturen en de andere vrijwilligers in onze parochies kaders en begrippen aangereikt die hen helpen om het liturgisch leven in de parochies te organiseren op een zodanige wijze dat gewaarborgd is dat de viering van de H. Eucharistie in de parochies bron en hoogtepunt van het christelijk leven kan blijven (vgl. Lumen Gentium, nr. 11; Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1324). Inmiddels heeft iedere parochie van het Aartsbisdom Utrecht een eucharistisch centrum, waar zonder uitzondering op zondagen, op kerkelijke hoogfeesten en op bepaalde kerkelijke feesten de Eucharistie wordt gevierd.

In het verlengde van bovengenoemde beleidsnota heb ik aan het begin van deze Veertigdagentijd mijn pastorale brief over de Eucharistie, "Leven met Christus" gepresenteerd en u en alle andere gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht uitgenodigd tot bezinning op de waarde en betekenis van de viering van de H. Eucharistie.

Inmiddels zal het u niet zijn ontgaan dat ik enige tijd geleden tot mijn spijt heb moeten vaststellen dat pastoor drs. G.M. Griffioen van de parochie St. Jan de Doper en de aldaar werkzame pastoraal werker drs. T.G.M. van der Meulen de voor de viering van de H. Eucharistie geldende, liturgische voorschriften (zoals vastgelegd in het Wetboek van Canoniek Recht uit 1983 en de Instructie Redemptionis Sacramentum uit 2004) hebben geschonden en daarmee ergernis hebben gegeven en de liturgische orde van de Kerk ernstig hebben verstoord.

Vorige week heb ik na rijp beraad besloten om pastoor Grifffioen hiervoor niet te berispen en de pastorale zending van pastoraal werker Van der Meulen hiervoor niet in te trekken onder voorwaarde dat beiden op de website en in de Nieuwsbrief en de locatiebladen van de parochie St. Jan de Doper verklaren
- dat het hen oprecht spijt dat zij meerdere, voor de viering van de H. Eucharistie geldende, liturgische voorschriften hebben geschonden en daarmee ergernis hebben gegeven en de liturgische orde van de Kerk ernstig hebben verstoord;
- dat zij beloven om voortaan alle voor de viering van de H. Eucharistie geldende liturgische voorschriften nauwkeurig in acht te nemen.

 Zowel pastoor Griffioen als pastoraal werker Van der Meulen hebben inmiddels tijdig, onverkort en loyaal voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. Daarmee beschouw ik de door hen gepleegde ernstige verstoring van de liturgische orde van de Kerk, waarvan ik het zeer blijf betreuren dat die zich heeft voorgedaan, voor deze keer als afgedaan en heb ik beiden mijn beste zegenwensen voor hun pastorale werk doen toekomen.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande wil ik u het volgende voorhouden: De diocesane bisschop "dient, (...) omdat hij de voornaamste uitdeler is van Gods mysteries, zich er voortdurend op toe te leggen dat de christengelovigen die aan zijn zorg toevertrouwd zijn, door de viering van de sacramenten groeien in genade en dat zij het paasmysterie leren kennen en beleven" (canon 387, Wetboek van Canoniek Recht). Canon 392 van het Wetboek van Canoniek Recht bepaalt tegen deze achtergrond: "§ 1 Omdat de Bisschop de eenheid van de Kerk als geheel moet beschermen, is hij gehouden de gemeenschappelijke discipline van de gehele Kerk te bevorderen en daarom het onderhouden van alle kerkelijke wetten te urgeren. § 2 Hij dient te waken dat er geen misbruiken in de kerkelijke discipline binnensluipen, vooral betreffende de bediening van het woord, de viering van de sacramenten en sacramentaliën, de eredienst van God en de Heiligen, alsook betreffende het beheer van de goederen." Canon 837, § 1 van het Wetboek van Canoniek Recht bepaalt voorts: "Liturgische handelingen zijn geen private handelingen, maar vieringen van de Kerk zelf, die het "sacrament van de eenheid" is (...)".

Vanuit mijn ambt en verantwoordelijkheid als aartsbisschop van Utrecht urgeer ik dan ook dat alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijke verzorgers die in het Aartsbisdom Utrecht met een pastorale zending werkzaam zijn de voor de H. Eucharistie, alsook de voor andere vieringen geldende liturgische voorschriften (zoals onder meer vastgelegd in het Wetboek van Canoniek Recht, het Algemeen Statuut voor het Romeins Missaal en de Instructie Redemptionis Sacramentum1) kennen en ook zorgvuldig in acht nemen. Hetzelfde geldt voor emeriti en gepensioneerde pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers die in het Aartsbisdom Utrecht actief zijn op het terrein van de liturgie, alsmede voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van een ander bisdom of van een orde of congregatie die een taak vervullen in de H. Eucharistie binnen het Aartsbisdom Utrecht. Pastoors dienen er op toe te zien dat dit ook gebeurt.

Binnenkort zal op de website van het Aartsbisdom Utrecht een document met praktische richtlijnen worden gepubliceerd onder de titel "Over bepaalde onderdelen van de H. Eucharistie en de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen". Dit document geeft antwoord op een aantal praktische vragen die zijn gerezen over de waardige en juiste viering van de H. Eucharistie.

Mocht ik in de toekomst onverhoopt moeten vaststellen dat voor de H. Eucharistie en/of voor andere vieringen geldende liturgische voorschriften andermaal zijn geschonden, dan zal ik niet schromen om zo nodig de daarvoor verantwoordelijke(n) canonieke sancties op te (laten) leggen, intrekking van de verleende pastorale zending niet uitgesloten.

Van harte hoop ik dat het niet zover hoeft te komen en dat u vanuit uw onderscheiden ambten en taken allen loyaal zult blijven bijdragen aan een waardige en juiste viering van de liturgie, in het bijzonder de H. Eucharistie in ons aartsbisdom.

U een gezegende Veertigdagentijd en een goede opgang naar het Hoogfeest van Pasen toewensend, in Christus verbonden

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht

 ( 1 ) Beide laatst genoemde documenten zijn te vinden in: Liturgische Documentatie, bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, dl. 3, Nationale Raad voor Liturgie 2004.

donderdag 1 maart 2012

Twee nieuwe personele parochies in Zwitserland

Mgr. Huonder, bisschop van Chur (Zwitserland), heeft twee nieuwe personele parochies opgericht in zijn bisdom. Dit zijn parochies waar de liturgie volgens de oude ritus plaatsvindt. Het motu proprio Summorum Pontificum uit 2007 voorzag deze mogelijkheid zodat een bisschop tegemoet kan komen aan de vraag naar de oude Mis bij zijn gelovigen.
Het gaat om de parochies Maria Immaculata in Oberarth (Schwyz) en de Heilige Maximiliaan Kolbe in Thalwil (Zürich). Ze worden bediend door priesters van de Petrusbroederschap.

Reportage over eerste Tridentijnse Mis in Malmedy

Ongeveer 130 gelovigen woonden op 26 februari de eerste Tridentijnse Mis bij in Malmedy. Televesdre zond er een reportage over uit (link). Vanaf nu vindt er maandelijks een Mis plaats.