Agenda

dinsdag 24 mei 2011

Nieuwe websites

Aan de lijst interessante websites en weblogs op deze pagina hebben we enkele verwijzingen toegevoegd:

Defensio Fidei - apologetica website voor de verdediging van het katholieke Geloof

Rooms-katholiek Lekenforum

Weblog van het Instituut Christus Koning in België

Van binnen uit - de weblog van ZEH Felix Van Meerbergen, deken van Diest

Italiaanse bisschoppenconferentie wil Summorum Pontificum implementeren

Op de 63ste bijeenkomst van hun Bisschoppenconferentie hebben de Italiaanse bisschoppen bij monde van hun voorzitter Angelo kardinaal Bagnasco verklaard dat ze voor een correcte implementering van de instructie Universae Ecclesiae en het motu proprio Summorum Pontificum zullen zorgen. Beide documenten hebben volgens de kardinaal de bedoeling om te komen tot een "verplichtende en meer harmonische herwinning van het hele liturgische erfgoed van de universele Kerk in elk bisdom". Daarom moeten "de krachten verenigd worden en moet aan de liturgie haar machtige uitstraling teruggegeven worden".

Sacramentsprocessie in Luik op zaterdag 25 juni 2011

In Luik, waar de traditie van de Sacramentsprocessie in de 13de eeuw ontstond, gaat op zaterdag 25 juni 2011 een Sacramentsprocessie uit. Om 16u00 draagt EP Jos Vanderbruggen OPraem een Plechtige Hoogmis op (in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus) in de H. Sacramentskerk (Bd d'Avroy). De processie zelf begint om 17u30.

Mgr. Berloco bij het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde

Zondag 22 mei 2011 was Mgr. Berloco, de pauselijke nuntius in België, te gast bij het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde. Hij droeg er een pontificale Mis in de oude ritus op waarbij 30 kinderen gevormd werden en 25 anderen hun eerste H. Communie deden. Er waren meer dan 400 aanwezigen.

Het Instituut heeft in Brussel een school met 250 leerlingen en kreeg van Mgr. Léonard begin dit jaar de oude kloosterkerk St. Anna in Watermaal-Bosvoorde toegewezen.


Meer informatie

Zondag 29 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 mei 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Vijfde Zondag na Pasen

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

woensdag 18 mei 2011

Tertio laakt infantilisering en banalisering van de liturgie in Vlaanderen

Jan De Volder slaat deze week de nagel op de kop in Tertio:

Jan De Volder | Mei is communiemaand. Het zouden hoogfeesten moeten zijn van de katholieke initiatie. Voor de betrokkenen en de christelijke gemeenschap. Helaas is wat zich in veel kerken afspeelt ergerlijk. Communievieringen zijn vaak het trieste toppunt van de infantilisering en banalisering die de liturgie in onze gewesten nu al decennialang teisteren. Lezingen uit de Schrift worden vervangen door vlakke gedichtjes, als waren de jaren 1970 nog niet voorbij. De liederen getuigen vaak meer van emocultuur dan van het christelijke geloof. Veel kinderen beseffen ondanks de catechese amper waar het om gaat in de eucharistie. Die is vaak van alle sacraliteit ontdaan. Nochtans staan kinderen daar wel voor open. Voor hun vermaak hoeven ze niet naar de kerk te gaan, daar zorgt Studio 100 wel voor.

Is het dan zo erg? Hier en daar zijn er gelukkig plaatsen waar het er aan toegaat zoals het hoort. Maar minder dan in onze buurlanden is bij ons de tegenbeweging ingezet. Veelal gaat de trend van de uitverkoop van onze identiteit en eeuwenoude schatten genadeloos door. Het is horizontaliteit troef. Terwijl toch al ten overvloede bewezen is dat die weg voor het katholicisme dood loopt: hij leidt eerst tot protestantisering, daarna tot teloorgang van het geloof. De weg terug is moeilijk. Vormheren, priesters en leken die aan een waardige liturgie houden, in inhoud en in vorm, moeten vaak een storm van protest weerstaan. Veel ouders, catechisten en leerkrachten zijn het gewoon dat niet de Heer, maar hun kind centraal staat in de viering. U vraagt, wij draaien. Maar daarvoor is er Rent-a-Priest, een blijkbaar goedboerende privébusiness. Een beetje katholiek priester moet zich niet tot eender wat lenen.

Paus Benedictus XVI zet sterk in op het herstel van de waardigheid van de katholieke liturgie. Hij deed dat onder meer door de oude Latijnse liturgie, in haar vorm van 1962, weer een volwaardige plaats te geven. De vrees van sommigen dat dit een weg is om het Tweede Vaticaans Concilie te ondergraven, is ongegrond. De instructie Universae Ecclesiae van vorige week benadrukt dat het niet om twee ritussen gaat, maar om twee evenwaardige vormen van dezelfde ritus. De paus vraagt dat aanhangers van beide elkaar met respect zouden bejegenen. Het is zijn streven dat de mis, in welke vorm ook, altijd met waardigheid en zin voor het goddelijke mysterie zou worden gevierd. En conform de voorschriften, want op veel plaatsen gebeurde dat niet en werd de “liturgiehervorming gezien als een toelating of zelfs als een verplichting tot creativiteit, die vaak leidde tot vervorming van de liturgie tot de rand van het verdraagbare”, zoals de paus aan de bisschoppen schreef in 2007.

We kunnen alleen maar hopen dat zijn streven ook in onze streken vrucht zal afwerpen. De heropbouw van de kerk in Vlaanderen vraagt tijd, maar vooral veel moed. Beginnen met het herstel van de liturgische waardigheid is een juist vertrekpunt, want goede liturgie is van het mooiste wat de kerk te bieden heeft. Als katholieken niet meer ernstig nemen wat voor hen heilig is, waarom zouden anderen het dan doen?

maandag 16 mei 2011

Pontificale Tridentijnse Mis in de St.-Pietersbasiliek in Rome

Op zondag 15 mei droeg kardinaal Brandmüller in de St.-Pietersbasiliek in Rome een pontificale Mis op in de Tridentijnse ritus. Dit ter gelegenheid van een driedaags congres rond de 'Buitengewone Vorm van de Romeinse ritus' dat er plaatsvond (meer info).
vrijdag 13 mei 2011

Instructie over Summorum Pontificum gepubliceerd

Op 13 mei 2011 publiceerde het Vaticaan de langverwachte instructie Universae Ecclesiae die de toepassing van het motu proprio Summorum pontificum (2007) moet regelen.

Twee gelijkwaardige ritussen
De instructie herhaalt nog eens dat het motu proprio voor alle gelovigen bedoeld is die belangstelling hebben voor de Romeinse liturgie zoals die tot de liturgiehervorming na Vaticanum II gangbaar was. Benedictus XVI gaf met zijn motu proprio aan dat de Romeinse ritus zodoende twee evenwaardige ritussen kent, de gewone (nieuwe Mis) en buitengewone (oude, ‘Tridentijnse’ Mis). De instructie bepaalt ook dat kloosterorden die tot 1962 een eigen liturgievorm hadden, die verder mogen gebruiken (bv. de ritus van de karmelieten).
Door deze instructie krijgen de bisschoppen de opdracht om te waken over het respect dat aan de buitengewone vorm van de Romeinse ritus toekomt.

Een groep gelovigen
De gelovigen hebben het recht op een Misviering in de oude vorm. Hiervoor is het voldoende dat een groep gelovigen uit één of meerdere parochies, uit één of meerdere bisdommen hierom vraagt. De instructie waarschuwt wel tegen de sedesvacantisten: gelovigen die om de oude ritus vragen, mogen niet bij groepen behoren of deze ondersteunen die de geldigheid van de nieuwe Mis ontkennen of de paus niet als opperste herder van de wereldkerk erkennen.
Als het om eerder kleine groepen gelovigen gaat, kunnen zij zich tot de plaatselijke bisschop wenden om een kerk te vinden waar voor hen in de oude ritus kan gecelebreerd worden. Op die manier moet het die gelovigen gemakkelijker gemaakt worden om de Mis in de oude ritus bij te wonen.

Gastvrijheid van de pastoor of rector
Een pastoor of verantwoordelijke van een kapel of heiligdom (de instructie verwijst ook expliciet naar bedevaartsoorden) dient een Mis in de buitengewone vorm in zijn kerk “gastvrij” toe te laten, rekening houdend met de gewone mistijden in die kerk.

Opleiding voor priesters en seminaristen
In principe kan elke priester die volgens het kerkelijke recht de Mis mag opdragen ook de oude Mis celebreren. Hij dient wel voldoende Latijn te kennen. Daarom vraagt de instructie ook dat in de seminaries voldoende aandacht aan het Latijn gegegeven wordt. Seminaristen dienen ook de mogelijkheid te krijgen om de oude Mis aan te leren als hier pastorale nood toe is. Ook priesters moeten hiertoe van de bisschoppen mogelijkheden aangeboden krijgen. Wanneer in een bepaald bisdom geen priesters zijn die de oude Mis kunnen vieren, kan beroep gedaan worden op een van de congregaties die onder de verantwoordelijkheid van de Ecclesia Dei-Commissie vallen.
Elke priester mag steeds, zonder hierom toelating te moeten vragen, privé de Tridentijnse Mis opdragen. Wie in de oude ritus celebreert moet strikt de rubrieken (regels) van deze ritus volgen. De rubrieken van na 1962 die voor de nieuwe Mis gelden, gelden dus niet voor de oude ritus. De lezingen en het evangelie moeten ofwel enkel in het Latijn ofwel in zowel het Latijn als de volkstaal gebracht worden. Enkel bij een gelezen Mis mag het enkel in de volkstaal.
De instructie geeft aan dat er in de toekomst bepaalde nieuwe prefaties en heiligenfeesten zullen toegevoegd worden aan de traditionele kalender.

Andere sacramenten
Zoals het motu proprio reeds bepaalde mogen andere sacramenten in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus toegediend worden. De instructie bepaalt wel dat de lagere en hogere wijdingen in de oude ritus enkel mogen toegediend worden bij de congregaties en instituten die onder de Ecclesia Dei Commissie vallen of bij congregaties die de oude ritus volgen. Verder is het ook toegelaten om de oude formulieren voor pontificale Missen te gebruiken.
Elke geestelijke kan het brevier in de buitengewone vorm bidden, maar dan wel volledig en in het Latijn.
De uitzondering die in het motu proprio gemaakt werd voor de vieringen in de Goede Week valt weg. Deze mogen eveneens overal in de buitengewone vorm gevierd worden.

maandag 2 mei 2011

Donderdag 12 mei: H. Mis en lezing door Mgr. Léonard in de Minimenkerk

Nadat hij op 30 januari in de Brusselse Minimenkerk een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, komt mgr. Léonard in mei opnieuw op bezoek bij de gelovigen van de Petrusbroederschap.

Op donderdag 12 mei draagt mgr. Léonard om 18u30 een gelezen H. Mis op in de Tridentijnse ritus.
Om 19u30 geeft hij een conferentie in het Frans over de zalige kardinaal Newman.

Plaats: Minimenkerk, Minimenstraat 62, Brussel.