Agenda

vrijdag 30 december 2011

Kardinaal Ranjith wil liturgie door middel van de traditionele ritus hervormen

Ter gelegenheid van de 20ste bijeenkomst van de afgevaardigden van Una Voce in Rome, schreef kardinaal Malcolm Ranjith een brief ter ondersteuning. De voormalige secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, en huidige aartsbisschop van Colombo (Sri Lanka) schrijft:

(...) Het is mijn vaste overtuiging dat de Vetus Ordo (oude ritus) voor een groot deel en op de meest vervullende manier de mystieke en transcendente roep vormt naar een ontmoeting met God in de liturgie. Daarom is voor ons de tijd gekomen om niet alleen door radicale veranderingen de inhoud van de nieuwe liturgie te hernieuwen, maar ook om meer en meer een terugkeer van de Vetus Ordo aan te moedigen, als een weg tot echte vernieuwing van de Kerk, zoals de kerkvaders wensten tijdens het Tweede Vaticaans Concilie" (...).

Link

Kerstmis in Shanghai

http://www.newliturgicalmovement.org/2011/12/christmas-in-shanghai.html

Zaterdag 7 januari: Tridentijnse Mis in Gent

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 7 januari, zal EH Hudson van het Instituut Christus Koning om 8u30 een traditionele Latijnse Mis opdragen in de St. Stefanuskerk in Gent. Dit is de kerk van de paters Augustijnen in de Sint-Margrietstraat 11. De Mis wordt opgedragen voor de mensen van de "Sinterklaasbeweging", een jongerenvereniging die gebedsacties organiseert voor het ongeboren leven.

donderdag 22 december 2011

Zondag 25 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 december 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Dagmis van Kerstmis

17u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

maandag 19 december 2011

Mgr. De Maere overleden

Mgr. Luc De Maere is zondag 18 december overleden. Mgr. De Maere was pastoor van de St. Jacobskerk in Antwerpen. Hij was jarenlang in Vlaanderen dé referentie voor een verzorgde liturgie. Zijn parochie trok daarom veel volk aan van buiten de parochiegrenzen. Als oprichter en voorzitter van de Vlaamse vereniging voor Latijnse Liturgie ijverde hij in het spoor van Vaticanum II voor het behoud van het Latijn en de sacraliteit in de katholieke liturgie. Hij was één van de eersten in ons land om de Tridentijnse Mis in zijn parochie te verwelkomen na het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum. Aanvankelijk was dit één keer per maand, sinds enkele weken wordt in de St. Jacobskerk elke zondag, naast de gewone parochiemis, ook de Mis in de buitengewone vorm opgedragen.
Mgr. De Maere wordt aanstaande zaterdag om 11u begraven in de St. Jacobskerk in Antwerpen. De Mis wordt geconcelebreerd door de nuntius, Mgr. Berloco, Mgr. Bonny en de abt van Tongerlo.

vrijdag 2 december 2011

Oefeningen van St. Ignatius 25-30 maart 2012 in Maleizen

De Petrusbroederschap organiseert van 25 tot en met 30 maart een retraite voor mensen vanaf 17 jaar. De Oefeningen van St. Ignatius worden gegeven door EH Pozetto fssp, in het Frans. De retraite vindt plaats in Maleizen (Terhulpensteenweg 704-708, B-3090 Overijse, de voormalige gebouwen van Christus Sacerdos).

Indien er voldoende interesse is, is men bereid om in de toekomst ook een vijfdaagse retraite te organiseren voor Nederlandstaligen. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar mysteriumfidei@catholic.org.

woensdag 30 november 2011

Gebed voor heilige priesters

Heer Jezus, indien er geen heilige priesters opstaan, welke vruchten zullen uw vergoten Bloed, uw Kruisdood, uw Eucharistie dan opleveren?

De armen dolen weg, verzinken en worden vergeten: Zend uw priesters!

Wanneer zijn er priesters zoals Gij, Jezus? Wanneer priesters der armen? Wanneer priesters voor de mansardekamers, priesters voor de kleinen, priesters voor de krotbewoners? Wanneer komen zij?
Ziet Gij niet, Heer, dat de zielen in groten getale verzinken in wereldse zin en lichtzinnigheid, in genotzucht en ontrouw, in onverschilligheid en ongeloof?

Jezus, geef ons priesters met de geest der Apostelen. Arm bij de armen! Klein bij de kleinen! Wanneer komen zij, de priesters die bij de armen leven, priesters die van huis tot huis gaan, die de schapen zoeken in de achterbuurten van armoede en zonde, Waar blijven ze, Jezus? Voor duizenden blijft uw Bloed nutteloos vergoten! Gaat de wereld haar geestelijke ondergang tegemoet? Kunnen de kleinen het gebeteren dat hun ouders niet opgewassen zijn voor hun taak en dat hun priesters geen heiligen zijn?

Heer, zend Gij priesters, de uwe, de ware, de arme, de heilige! Zo Gij uw priesters zendt, dan kunnen de kleinen gered worden, talloze armen in uw liefde ondergebracht worden en U bewaard blijven voor eeuwig.

Gedenk, o Jezus, wat Gij geleden hebt, gedenk uw eindeloze liefde en de onschuld der kleinen! Zend uw priesters! Moeder, toon U Moeder! Priesters, Jezus! Echte priesters!

Zalige priester Poppe, Sint-Coleta, 12 juli 1918
Laten we speciaal bidden voor de meer dan 300 Vlaamse priesters die door het ondertekenen van een manifest op internet afstand genomen hebben van een wezenlijk deel van het Geloof van de Rooms-katholieke Kerk, in het bijzonder van de fundamentele sacramenten van het H. Priesterschap en de H. Mis.


Hun namen vindt u hier, alsook die van de diakens, pastorale medewerkers, godsdienstleraars enz. die het manifest ondertekenden.

vrijdag 25 november 2011

Niel-bij-As: Kerstmis op een “buitengewone wijze”

Kerstmis in de St.-Michaelskapel te Niel-bij-As

Ontdek de geestelijke rijkdom van de Latijnse liturgie; eeuwen bidden in schoonheid!

Op de Caelenberg in Niel bij As, te midden in de natuur ligt de St. Michaelskapel. Een tot kapel verbouwde stal vormt al ruim twee decennia een plek die aantrekkingkracht op velen heeft. De oprichter van deze kapel, prof.dr. Karel van Isacker Sj (1913-2010) heeft met dit initiatief getracht de eeuwenoude schoonheid van de liturgie levendig te houden.

Ook na zijn heengaan weten  jongeren, nieuwsgierig naar de traditie, de weg naar de St. Michaelskapel te vinden. Ook volwassenen (her-) ontdekken het sacrale en de mystiek van de Tridentijnse liturgie. Een liturgie die zich mag verheugen op een toenemende  belangstelling.

Ook het Hoogfeest van Kerstmis zal uitbundig gevierd gaan worden op de Caelenberg. De jeugdige Vlaamse pater, Gert Verbeken SJM, zal tijdens dit Hoogfeest van Kerstmis de H. Missen opdragen. Eerste Kerstdag zullen leden van de Schola Cantorum uit Achel de gezangen verzorgen.

Van harte welgekomen!

St. -Michaelskapel te Niel bij As
Caelenberg 40
3668 Niel- bij As
Telefoon 089/ 65 86 11
www.caelenberg.info


Goddelijke Diensten in de Sint-Michaëlskapel

Donderdag 8 december
FEEST VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN
18.30    Hoogmis
Heilig Uur van aanbidding

Zondag 11 december
Derde zondag van de Advent 
09.55     Hoogmis

Woensdag 14 december
Quatertemperwoensdag van de Advent
18.30     GULDEN MIS

Zondag  18 december
Vierde zondag van de Advent
09.55     Hoogmis

Zaterdag 24 december
Vigilie van Kerstmis
23.00     Stil gebed
23.40     Adventswake
24.00     Plechtige Middemachtmis
gevolgd door de Dageraadsmis

Zondag 25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS
09.55     Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’
opgeluisterd door leden van de Schola Cantorum van Achel

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus
10.00     Hoogmis

Zaterdag 31 december
18.30     H. Mis
Nachtaanbidding tot 24.0 om God te danken voor het voorbije jaar en Zijn zegen af te smeken voor het komende.
24.00     Zegen met het Allerheiligste

Zondag l januari 2012
NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren
09.55     Hoogmis

Vrijdag 6 januari
Feest van DRIEKONINGEN
18.30     Hoogmis

dinsdag 22 november 2011

Zondag 27 november: Eerste Zondag van de Advent in Brugge

Zondag 27 november 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Eerste Zondag van de Advent

17u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

vrijdag 11 november 2011

Wekelijkse Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen

Vanaf de eerste zondag van de Advent, 27 november 2011, zal er in de St. Jacobskerk in Antwerpen wekelijks een Mis opgedragen worden in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. De Mis met orgelbegeleiding wordt door EH Van de Kerkhove aan het hoofdaltaar gecelebreerd en vervangt de huidige gewone Mis van 11u30. Tot nu toe vond er één keer per maand een Tridentijnse Mis plaats.

dinsdag 1 november 2011

zondag 16 oktober 2011

Amsterdam: Kardinaal Burke celebreert op 6 november een Tridentijnse Mis in de Agneskerk

http://www.agneskerk.org:
Op Willibrordzondag 6 november brengt Zijne Eminentie kardinaal Raymond Burke, prefect van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur, een bezoek aan onze kerk. De kardinaal zal om 10.30 uur een pontificale Hoogmis opdragen, geassisteerd door troonassistenten, diaken en subdiaken.

Mgr J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam treedt op als gastheer van de kardinaal en zal ‘ad coram’ aanwezig zijn. De Bisschop zal die dag ook de preek verzorgen.


Naast het feest van de heilige Willibrordus zal er deze zondag aandacht worden geschonken aan het eerste lustrum van de Tridentijnse heilige Mis in onze kerk.


In 2007 werd het motu proprio Summorum Pontificum van kracht. Daarmee heeft paus Benedictus XVI voor eens en voor altijd duidelijkheid geschapen omtrent de status van de traditionele Latijnse liturgie.


Tijdens deze pontificale Hoogmis zal het ensemble SiX, bestaande uit oud-leden van het Haarlemse kathedrale koor, de vaste gezangen zingen uit de 6 stemmige ‘Missa Surge Propera’ van de zestiende-eeuwse Spaanse componist Francisco Guerrero. Onze vaste vrouwenschola (
Schola Catharina) verzorgt de wisselende gregoriaanse gezangen.

Raymond Leo kardinaal Burke (* 1948) is prefect van de Apostolische Signatuur, de hoogste rechtbank van de Rooms-katholieke Kerk, en daarmee lid van de Romeinse curie. Voorheen was hij bisschop van La Crosse (1995) en aartsbisschop van Saint Louis (2003-2008) in de Verenigde Staten. Hij is lid van verschillende Romeinse congregaties. Zijn wapenspreuk is "secundum cor tuum" (naar Uw hart). Kardinaal Burke is een bekend canonist, die verschillende ere-doctoraten heeft toegekend gekregen en in de Verenigde Staten onder meer is opgekomen voor de bescherming van het ongeboren leven. Hij stichtte een bedevaartplaats in zijn eerste bisdom, La Crosse, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe en bevorderde de devotie tot het heilig Hart van Jezus, waar ook zijn wapenspreuk naar verwijst.


Kardinaal Burke heeft bij verschillende gelegenheden de heilige Mis in de buitengewone vorm gevierd.


Op maandag 7 november bezoekt de kardinaal de Dies Natalis van het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam 'De Tiltenberg'.

Zondag 30 oktober: Feest van Christus Koning in Brugge

Zondag 30 oktober 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Feest van Christus Koning

17u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

maandag 22 augustus 2011

Zondag 25 september: traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 september 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
15de Zondag na Pinksteren

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

dinsdag 2 augustus 2011

15 augustus: Plechtige Latijnse Hoogmis in Rixensart

Ter gelegenheid van het hoogfeest van O.L.V.-Hemelvaart viert E.H. Van de Kerckhove een Hoogmis in de Buitengewone Vorm.

Plaats: Binnenhof van het kasteel van Rixensart (afrit Rosières langs de E411 Namen/Luxemburg)
Tijdstip: 10:30 uur op 15 augustus

zondag 31 juli 2011

Zondag 9 oktober 2011: 18de bedevaart Onze Lieve Vrouw van Foy

18de bedevaart
Onze Lieve Vrouw van Foy
Zondag 9 oktober 2011
"Bid voor de herevangelisatie van ons land!"

Samenkomst aan de kerk van Leffe om 10u30, tocht van 12 km. De traditionele Mis wordt gevierd om 16u in Foy-Notre-Dame. Celebrant is Pater Argouarc'h, overste van Riaumont. Geestelijke begeleiding wordt verleend door de St. Petrus Priesterbroederschap.

Inlichtingen en inschrijvingen: M. Breydel, info@pelefoy.be, www.pelefoy.be. Deelnameprijs 10 euro/persoon (30 euro/gezin), incl. verplaatsing met de bus.

vrijdag 29 juli 2011

Kardinaal Cañizares beveelt mondcommunie aan

In een interview met ACI Prensa zei de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, kardinaal Antonio Cañizares, dat het aan te bevelen is dat katholieken de Communie knielend op de tong ontvangen. Dit is de veruitwendiging van de "betekenis die de Communie zou moeten hebben, aanbidding en verering van God". Zo communiceren is "een teken van verering dat zou moeten terugkomen". Ik denk dat de Communie door heel de Kerk knielend zou moeten ontvangen worden." "Als iemand de Communie staand ontvangt, zou hij een kniebuiging of een diepe buiging moeten maken, maar dit wordt niet gedaan. Verder zei hij nog: "als we de Communie banaliseren, zullen we op den duur alles banaliseren. We mogen zo'n belangrijk moment niet voorbij laten gaan. Het is tijdens de Communie dat we erkenning tonen voor de werkelijke aanwezigheid van Christus".

Bron

maandag 25 juli 2011

Zondag 31 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 31 juli 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
7de Zondag na Pinksteren

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

dinsdag 12 juli 2011

14de Liturgische Conferentie van 24 tot 27 augustus

Van 24 tot 27 augustus vindt de 14de Keulse Liturgische Conferentie plaats in Herzogenrath (vlak bij de Nederlandse en Belgische grens). Deze jaarlijkse bijeenkomst rond de Tridentijnse ritus is een intiatief van o.m. Una Voce Duitsland en het Initiativkreis katholischer Laien und Priester. Thema dit jaar is de tegenwoordigheid van Christus in het heilig sacrament des altaars en haar betekenis voor de liturgische vormen.

Op het programma staat onder andere:
- een gespreksronde met getuigenissen van priesters uit de bisdommen en Ecclesia Dei-gemeenschappen over de instructie "Universae Ecclesiae“
- De aanwezigheid van Christus in de Eucharistie door prof. Helmut Hoping, Freiburg
- Van het Laatste Avondmaal naar de Romeinse Mis door Martin Reinecke
- Van de rubrieken naar de 'ars celebrandi' door Dr. Alcuin Reid
- Mijn liefde voor de Eucharistie door de bekende journalist Matthias Matussek
- Over liturgische muziek als theophanie door Dr. Michael Tunger
- Referaten van EH Bernward Deneke FSSP, Prof. Peter Hofmann, EH Guido Rodheudt
- bezoek aan de Dom in Aken

De Missen tijdens de bijeenkomst worden opgedragen door Mgr. Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen en door Dom Josef Vollberg OCSO, Abt van Mariawald. De conferentie wordt afgesloten met een matinee in aanwezigheid van de Duitse schrijver Martin Mosebach.

Meer informatie

maandag 11 juli 2011

11 juli: St.-Benedictus, patroon van Europa


Introitus van het feest van St. Benedictus, gezongen door de monniken van Notre Dame de Fontgombault. Koop de cd hier.

zondag 10 juli 2011

Gezocht: togen en superplies

Voor de maandelijkse Tridentijnse Mis in de Basiliek van het H. Bloed zoekt men bijkomende togen en superplies voor misdienaars.

- zwarte togen (voor mensen tussen 1m70 en 1m90)


- rode togen voor jonge misdienaars + bijpassende superplies


Heeft u dit in uw parochie of klooster nog liggen en wilt u het graag schenken? Neem dan contact met mysteriumfidei@catholic.org.

Waarom priesters herkenbaar moeten zijn


"Ik draag de soutane eigenlijk voor de 96% van de mensen die niet naar de kerk komen. (…) Hoe wil je dat ze de kans krijgen een priester te ontmoeten? (…)

We zijn nu met 15000 priesters in Frankrijk (…), 9000 zijn actief (…), er zijn ook 40000 religieuzen. Ik ben er zeker van dat indien iedereen (…) zijn soutane terug zou aandoen, de sluier dragen… wel wat zou er gebeuren: alle dagen zouden de mensen dienaren van God ontmoeten. De Kerk zou haar plaats in het sociale veld terugkrijgen (…)."

vrijdag 8 juli 2011

Priesterwijdingen bij de Petrusbroederschap

Op 2 juli wijdde kardinaal Ricard, aartsbisschop van Bordeaux, in Wigratzbad (Duitsland) drie nieuwe priesters. Hiermee komt het aantal nieuwe priesters bij de Petrusbroederschap dit jaar op 9. Foto's van de ceremonie zijn hier te vinden.


Neomist mag Mis niet opdragen in Merelbeke

Matthias De Clercq uit Gent werd op zaterdag 2 juli tot priester gewijd in Zaitzkofen (Duitsland). EH De Clercq is lid van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en wordt aangesteld in hun kapel in de Hemelstraat in Antwerpen. Aanvankelijk ging EH De Clercq in Merelbeke met toestemming van de pastoor op zaterdag 9 juli in de parochiekerk zijn eremis opdragen. Het bisdom heeft deze toestemming echter ingetrokken. De Mis zal nu buiten (naast de kerk) in een tent plaatsvinden om 11u.

Priesters van de broederschap zijn gesuspendeerd en hun bisschoppen waren tot 2009 ook geëxcommuniceerd omwille van hun ongeoorloofde (zonder toelating van de paus) bisschopswijding door Mgr. Lefebvre. De vier bisschoppen vroegen zelf om de opheffing van de excommunicatie. Omdat ze hierbij het pauselijk gezag erkenden, verviel de reden van excommunicatie en werd die formeel opgeheven door paus Benedictus XVI. Tot voor kort liepen er in Rome gesprekken tussen theologen van het Vaticaan en van de Priesterbroederschap om tot een doctrinaire uitklaring te komen van een aantal discussiepunten, vnl. met betrekking tot de interpretatie van Vaticanum II. Deze zijn nu afgerond en worden in september op het hoogste niveau in het Vaticaan besproken. Volgens sommigen zou dit in de nabije toekomst kunnen leiden tot een formele integratie van de broederschap in de katholieke Kerk, in de vorm van een personeel ordinariaat (te vergelijken met de ordinariaten die nu opgericht worden voor Anglicaanse geestelijken die toetreden tot de katholieke Kerk). Tot nader order blijven de priesters echter gesuspendeerd en is het hen formeel niet toegestaan de sacramenten toedienen. Toch ging Rome niet zover om de Priesterbroederschap expliciet te vragen om in tussentijd geen priesterwijdingen meer te doen. De bisschop van Regensburg, het bisdom waar het seminarie van de broederschap in Duitsland zich bevindt, had hier nochtans om gevraagd. Hoewel deze niet geoorloofd zijn, zijn ze wel geldig. Met het oog op de verzoening krijgen de priesters van de broederschap in heel wat bisdommen en bedevaartsoorden (zoals Lourdes) wel toelating om een kerk te gebruiken. De priesterbroederschap telt momenteel 551 priesters, 239 seminaristen en 38 jongens in een voorbereidend jaar.

donderdag 7 juli 2011

Tridentijnse "oefendagen" in Nederland

Van 4 tot 6 juli vonden in de buurt van 's Hertogenbosch (Nederland) "oefendagen" plaats voor priesters en seminaristen die volgens de Tridentijnse ritus willen leren celebreren. Deze dagen werden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Latijnse liturgie. Priesters, seminaristen, misdienaars en zangers uit de verschillende Nederlandse provincies en België namen eraan deel.
Er werden ook conferenties gehouden: P. Martin Reinecke over de theologie van de Romeinse liturgie en het belang van de Tridentijnse Mis in de dialoog met de oosterse kerken; Prof. Jo Hermans over het ontstaan van de Romeinse ritus en de bronnen ervan (psalmen, traditie, kerkvaders). Pater Uwe Michael Lang, auteur van het bekende boekje “Conversi ad Dominum" over de oosting in de liturgie, had het over het Latijn als liturgische taal.

Na het succes van dit jaar, kondigt de Vereniging voor Latijnse Liturgie ook een dergelijk initiatief aan in de loop van 2012. Intussen kunnen geïnteresseerde priesters ook altijd terecht voor een individuele opleiding bij de priesters van de Petrusbroederschap in Amsterdam of Namen.

Bron

donderdag 30 juni 2011

Kardinaal Burke celebreert op 6 november een Tridentijnse Mis in Amsterdam

http://www.ecclesiadei.nl:

Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke is door onvoorziene omstandigheden niet in staat op 17 september aanstaande de Pontificale Hoogmis in de St. Agnes te Amsterdam te celebreren

Daarentegen zal Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke thans op speciale uitnodiging van Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam op Zondag 6 november aanstaande een Pontificale Hoogmis in de St. Agnes te Amsterdam celebreren.

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar jegens Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke dat hij ondanks de onvoorziene verhindering en een drukke agenda op zo'n korte termijn de gelegenheid heeft gevonden om alsnog naar de St. Agnes in Amsterdam te komen. Wij zijn tevens Zijne Hoogwaaerdige Excellentie Mgr Punt zeer dankbaar dat hij daartoe heeft bemiddeld en Zijne Eminentie als gastheer in de St. Agnes wenst te ontvangen.

Helaas, komen hiermee alle andere activiteiten die rond zaterdag 17 september 2011 waren gepland te vervallen.

maandag 27 juni 2011

500 mensen nemen deel aan Sacramentsprocessie in Luik

In Luik namen zaterdag 25 juni zo'n vijfhonderd gelovigen deel aan de Sacramentsprocessie. In de kerk van het H. Sacrament aan de Boulevard d'Avroy werd een plechtige hoogmis opgedragen in de Tridentijnse ritus. Celebrant was Pater Jos Vanderbruggen O.Praem., Norbertijn van Averbode verbonden aan het heiligdom in Tancrémont. Hij werd geassisteerd door EH Jean-Pierre Herman, kapelaan van het bedevaartsoord in Beauraing en EH Claude Germeau, in het Luikse zeer bekend voor zijn Foyer d'Accueil, waar hij de minstbedeelden opvangt. De liturgie werd verzorgd door het koor Ste Cécile, van de Parijse traditionele parochie St Eugène. Na de Mis trok de processie met het Allerheiligste door de straten van Luik.maandag 20 juni 2011

Zondag 26 juni: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 juni 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Sacramentszondag (Tweede Zondag na Pinksteren)

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 16 juni 2011

Mgr. De Kesel: ‘Vernieuwing die Concilie inluidde is er niet gekomen’

Gelezen op rknieuws.net:

BRUGGE (RKnieuws.net) - ‘De vernieuwing die het Concilie zo beloftevol had ingeluid, is er niet gekomen, althans niet op de schaal die men zich had voorgesteld’. Dat stelt mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

‘Het Concilie heeft gepleit voor een grotere openheid op de moderne cultuur. En terecht. Maar moderne cultuur betekent onvermijdelijk een seculiere cultuur en een seculiere cultuur betekent al even onvermijdelijk een niet-christelijke cultuur. Dat heeft het Concilie en de post concilaire vernieuwing nadien onvoldoende ingezien. Integendeel, het heeft eerder gedacht dat openheid op de moderne cultuur zou leiden tot een terugkeer naar een weliswaar moderne, maar toch ook christelijke samenleving. Wat niet gebeurd is. Wat uiteraard niet gebeurd is. Het ging om een om een veel fundamenteler veranderingsproces binnen de westerse cultuur. Het ging en gaat niet alleen om een Kerk die zich aan de nieuwe cultuur moet aanpassen. Het gaat er om dat deze cultuur, als cultuur, afscheid heeft genomen van het christendom. En dat betekent voor het christendom niet het einde, maar het einde van een statuut dat het hier eeuwenlang heeft gehad: namelijk dat van culturele religie, te weten de religie die de cultuur grondt en samenhoudt en dus universeel erkend en aanvaard. Aan dat veranderingsproces, dat niet op de agenda van het Concilie stond, kon dat Concilie zelf niets veranderen. Het gaat om een veranderingsproces dat lang voor het Concilie was begonnen en ook na het Concilie verder ging. Het is de vraag, niet zozeer hoe de kerk zich verder moet aanpassen aan de moderne cultuur, maar wat het betekent Kerk te zijn in een moderne en dus door en door seculiere, niet-christelijke wereld’, aldus mgr. De Kesel.

‘We blijven denken dat, als de kerk de hand uitsteekt naar de moderne cultuur, die cultuur het opnieuw voor haar zal opnemen. We zoeken nog steeds naar de aangepaste liturgie of de nieuwe taal waarmee we eindelijk het probleem van het relevantieverlies van het christendom kunnen oplossen. Maar de vraag is of we die wel ooit zullen vinden. Op die manier blijven we lijden aan een fundamentele en onuitgesproken frustratie in onze pastoraal, in onze manier van Kerk zijn en van kerkvernieuwing’.

‘Het is niet juist dat een kerk die zich consequent moderniseert opnieuw iedereen zal overtuigen’, aldus mgr. de Kesel. ‘Het is moeilijk en pijnlijk te aanvaarden dat het Evangelie niet meer voor iedereen als relevant wordt ervaren. Ook met een consequenter aan de moderniteit aangepaste Kerk wordt het niet meer als vroeger. Het wordt nooit meer als vroeger. In een langdurig proces waarvan Vaticanum II slechts symptoom was, heeft het Westen niet alleen afscheid genomen van een bepaalde onaangepaste vorm van christendom, maar is het christendom gaandeweg opgehouden de culturele religie van de westerse beschaving te zijn’, stelt de Brugse bisschop.

dinsdag 14 juni 2011

Bedevaart Parijs - Chartres 2011

De eerste foto's en filmpjes van de jaarlijkse bedevaart van Parijs naar Chartres staan op internet. Tussen de 8000 en 10000 jonge gelovigen, waaronder een paar honderd priesters, seminaristen en zusters, namen eraan deel. Zaterdag om 7u. gaf mgr. Éric de Moulins-Beaufort, hulpbisschop van Parijs, de pelgrims zijn zegen in de Notre Dame in Parijs. 's Middags werd de Mis (in de buitengewone vorm van de buitengewone ritus) opgedragen door EH Renard, een pasgewijde priester van de Petrusbroederschap. Zondag celebreerde EH Laguérie, overste van het Instituut van de Goede Herder de Mis. 's Avonds was er aanbidding van het H. Sacrament, geleid door de pastoor van de kathedraal van Bagdad, een van de overlevenden van de aanslag die er in oktober 2010 plaatsvond. De bedevaart werd afgesloten met een Pontificale Mis, opgedragen door Mgr. Brouwet, hulpbisschop van Nanterre, in aanwezigheid van de bisschop van Chartres, Mgr. Pansard. Opmerkelijk was ook de aanwezigheid van een groep bekeerde moslims en de aanwezigheid van een grote groep christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

Reportage en sfeerbeeld op France 3:
LINK


Filmpje van de processie van de Mis in Chartres:


Andere filmpjes hier, hier, hier en hier.

Fotoreportage: LINK

Compilatie van de start van de bedevaart in Parijs:

Vidéo départ Chartres 2011 door Pasapas


dinsdag 24 mei 2011

Nieuwe websites

Aan de lijst interessante websites en weblogs op deze pagina hebben we enkele verwijzingen toegevoegd:

Defensio Fidei - apologetica website voor de verdediging van het katholieke Geloof

Rooms-katholiek Lekenforum

Weblog van het Instituut Christus Koning in België

Van binnen uit - de weblog van ZEH Felix Van Meerbergen, deken van Diest

Italiaanse bisschoppenconferentie wil Summorum Pontificum implementeren

Op de 63ste bijeenkomst van hun Bisschoppenconferentie hebben de Italiaanse bisschoppen bij monde van hun voorzitter Angelo kardinaal Bagnasco verklaard dat ze voor een correcte implementering van de instructie Universae Ecclesiae en het motu proprio Summorum Pontificum zullen zorgen. Beide documenten hebben volgens de kardinaal de bedoeling om te komen tot een "verplichtende en meer harmonische herwinning van het hele liturgische erfgoed van de universele Kerk in elk bisdom". Daarom moeten "de krachten verenigd worden en moet aan de liturgie haar machtige uitstraling teruggegeven worden".

Sacramentsprocessie in Luik op zaterdag 25 juni 2011

In Luik, waar de traditie van de Sacramentsprocessie in de 13de eeuw ontstond, gaat op zaterdag 25 juni 2011 een Sacramentsprocessie uit. Om 16u00 draagt EP Jos Vanderbruggen OPraem een Plechtige Hoogmis op (in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus) in de H. Sacramentskerk (Bd d'Avroy). De processie zelf begint om 17u30.

Mgr. Berloco bij het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde

Zondag 22 mei 2011 was Mgr. Berloco, de pauselijke nuntius in België, te gast bij het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde. Hij droeg er een pontificale Mis in de oude ritus op waarbij 30 kinderen gevormd werden en 25 anderen hun eerste H. Communie deden. Er waren meer dan 400 aanwezigen.

Het Instituut heeft in Brussel een school met 250 leerlingen en kreeg van Mgr. Léonard begin dit jaar de oude kloosterkerk St. Anna in Watermaal-Bosvoorde toegewezen.


Meer informatie

Zondag 29 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 mei 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Vijfde Zondag na Pasen

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

woensdag 18 mei 2011

Tertio laakt infantilisering en banalisering van de liturgie in Vlaanderen

Jan De Volder slaat deze week de nagel op de kop in Tertio:

Jan De Volder | Mei is communiemaand. Het zouden hoogfeesten moeten zijn van de katholieke initiatie. Voor de betrokkenen en de christelijke gemeenschap. Helaas is wat zich in veel kerken afspeelt ergerlijk. Communievieringen zijn vaak het trieste toppunt van de infantilisering en banalisering die de liturgie in onze gewesten nu al decennialang teisteren. Lezingen uit de Schrift worden vervangen door vlakke gedichtjes, als waren de jaren 1970 nog niet voorbij. De liederen getuigen vaak meer van emocultuur dan van het christelijke geloof. Veel kinderen beseffen ondanks de catechese amper waar het om gaat in de eucharistie. Die is vaak van alle sacraliteit ontdaan. Nochtans staan kinderen daar wel voor open. Voor hun vermaak hoeven ze niet naar de kerk te gaan, daar zorgt Studio 100 wel voor.

Is het dan zo erg? Hier en daar zijn er gelukkig plaatsen waar het er aan toegaat zoals het hoort. Maar minder dan in onze buurlanden is bij ons de tegenbeweging ingezet. Veelal gaat de trend van de uitverkoop van onze identiteit en eeuwenoude schatten genadeloos door. Het is horizontaliteit troef. Terwijl toch al ten overvloede bewezen is dat die weg voor het katholicisme dood loopt: hij leidt eerst tot protestantisering, daarna tot teloorgang van het geloof. De weg terug is moeilijk. Vormheren, priesters en leken die aan een waardige liturgie houden, in inhoud en in vorm, moeten vaak een storm van protest weerstaan. Veel ouders, catechisten en leerkrachten zijn het gewoon dat niet de Heer, maar hun kind centraal staat in de viering. U vraagt, wij draaien. Maar daarvoor is er Rent-a-Priest, een blijkbaar goedboerende privébusiness. Een beetje katholiek priester moet zich niet tot eender wat lenen.

Paus Benedictus XVI zet sterk in op het herstel van de waardigheid van de katholieke liturgie. Hij deed dat onder meer door de oude Latijnse liturgie, in haar vorm van 1962, weer een volwaardige plaats te geven. De vrees van sommigen dat dit een weg is om het Tweede Vaticaans Concilie te ondergraven, is ongegrond. De instructie Universae Ecclesiae van vorige week benadrukt dat het niet om twee ritussen gaat, maar om twee evenwaardige vormen van dezelfde ritus. De paus vraagt dat aanhangers van beide elkaar met respect zouden bejegenen. Het is zijn streven dat de mis, in welke vorm ook, altijd met waardigheid en zin voor het goddelijke mysterie zou worden gevierd. En conform de voorschriften, want op veel plaatsen gebeurde dat niet en werd de “liturgiehervorming gezien als een toelating of zelfs als een verplichting tot creativiteit, die vaak leidde tot vervorming van de liturgie tot de rand van het verdraagbare”, zoals de paus aan de bisschoppen schreef in 2007.

We kunnen alleen maar hopen dat zijn streven ook in onze streken vrucht zal afwerpen. De heropbouw van de kerk in Vlaanderen vraagt tijd, maar vooral veel moed. Beginnen met het herstel van de liturgische waardigheid is een juist vertrekpunt, want goede liturgie is van het mooiste wat de kerk te bieden heeft. Als katholieken niet meer ernstig nemen wat voor hen heilig is, waarom zouden anderen het dan doen?

maandag 16 mei 2011

Pontificale Tridentijnse Mis in de St.-Pietersbasiliek in Rome

Op zondag 15 mei droeg kardinaal Brandmüller in de St.-Pietersbasiliek in Rome een pontificale Mis op in de Tridentijnse ritus. Dit ter gelegenheid van een driedaags congres rond de 'Buitengewone Vorm van de Romeinse ritus' dat er plaatsvond (meer info).
vrijdag 13 mei 2011

Instructie over Summorum Pontificum gepubliceerd

Op 13 mei 2011 publiceerde het Vaticaan de langverwachte instructie Universae Ecclesiae die de toepassing van het motu proprio Summorum pontificum (2007) moet regelen.

Twee gelijkwaardige ritussen
De instructie herhaalt nog eens dat het motu proprio voor alle gelovigen bedoeld is die belangstelling hebben voor de Romeinse liturgie zoals die tot de liturgiehervorming na Vaticanum II gangbaar was. Benedictus XVI gaf met zijn motu proprio aan dat de Romeinse ritus zodoende twee evenwaardige ritussen kent, de gewone (nieuwe Mis) en buitengewone (oude, ‘Tridentijnse’ Mis). De instructie bepaalt ook dat kloosterorden die tot 1962 een eigen liturgievorm hadden, die verder mogen gebruiken (bv. de ritus van de karmelieten).
Door deze instructie krijgen de bisschoppen de opdracht om te waken over het respect dat aan de buitengewone vorm van de Romeinse ritus toekomt.

Een groep gelovigen
De gelovigen hebben het recht op een Misviering in de oude vorm. Hiervoor is het voldoende dat een groep gelovigen uit één of meerdere parochies, uit één of meerdere bisdommen hierom vraagt. De instructie waarschuwt wel tegen de sedesvacantisten: gelovigen die om de oude ritus vragen, mogen niet bij groepen behoren of deze ondersteunen die de geldigheid van de nieuwe Mis ontkennen of de paus niet als opperste herder van de wereldkerk erkennen.
Als het om eerder kleine groepen gelovigen gaat, kunnen zij zich tot de plaatselijke bisschop wenden om een kerk te vinden waar voor hen in de oude ritus kan gecelebreerd worden. Op die manier moet het die gelovigen gemakkelijker gemaakt worden om de Mis in de oude ritus bij te wonen.

Gastvrijheid van de pastoor of rector
Een pastoor of verantwoordelijke van een kapel of heiligdom (de instructie verwijst ook expliciet naar bedevaartsoorden) dient een Mis in de buitengewone vorm in zijn kerk “gastvrij” toe te laten, rekening houdend met de gewone mistijden in die kerk.

Opleiding voor priesters en seminaristen
In principe kan elke priester die volgens het kerkelijke recht de Mis mag opdragen ook de oude Mis celebreren. Hij dient wel voldoende Latijn te kennen. Daarom vraagt de instructie ook dat in de seminaries voldoende aandacht aan het Latijn gegegeven wordt. Seminaristen dienen ook de mogelijkheid te krijgen om de oude Mis aan te leren als hier pastorale nood toe is. Ook priesters moeten hiertoe van de bisschoppen mogelijkheden aangeboden krijgen. Wanneer in een bepaald bisdom geen priesters zijn die de oude Mis kunnen vieren, kan beroep gedaan worden op een van de congregaties die onder de verantwoordelijkheid van de Ecclesia Dei-Commissie vallen.
Elke priester mag steeds, zonder hierom toelating te moeten vragen, privé de Tridentijnse Mis opdragen. Wie in de oude ritus celebreert moet strikt de rubrieken (regels) van deze ritus volgen. De rubrieken van na 1962 die voor de nieuwe Mis gelden, gelden dus niet voor de oude ritus. De lezingen en het evangelie moeten ofwel enkel in het Latijn ofwel in zowel het Latijn als de volkstaal gebracht worden. Enkel bij een gelezen Mis mag het enkel in de volkstaal.
De instructie geeft aan dat er in de toekomst bepaalde nieuwe prefaties en heiligenfeesten zullen toegevoegd worden aan de traditionele kalender.

Andere sacramenten
Zoals het motu proprio reeds bepaalde mogen andere sacramenten in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus toegediend worden. De instructie bepaalt wel dat de lagere en hogere wijdingen in de oude ritus enkel mogen toegediend worden bij de congregaties en instituten die onder de Ecclesia Dei Commissie vallen of bij congregaties die de oude ritus volgen. Verder is het ook toegelaten om de oude formulieren voor pontificale Missen te gebruiken.
Elke geestelijke kan het brevier in de buitengewone vorm bidden, maar dan wel volledig en in het Latijn.
De uitzondering die in het motu proprio gemaakt werd voor de vieringen in de Goede Week valt weg. Deze mogen eveneens overal in de buitengewone vorm gevierd worden.

maandag 2 mei 2011

Donderdag 12 mei: H. Mis en lezing door Mgr. Léonard in de Minimenkerk

Nadat hij op 30 januari in de Brusselse Minimenkerk een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, komt mgr. Léonard in mei opnieuw op bezoek bij de gelovigen van de Petrusbroederschap.

Op donderdag 12 mei draagt mgr. Léonard om 18u30 een gelezen H. Mis op in de Tridentijnse ritus.
Om 19u30 geeft hij een conferentie in het Frans over de zalige kardinaal Newman.

Plaats: Minimenkerk, Minimenstraat 62, Brussel.
 

donderdag 28 april 2011

Zondag 1 mei: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 1 mei 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Zondag Quasimodo - Beloken Pasen

18u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

woensdag 27 april 2011

Verschenen: Jezus van Nazareth deel II

Joseph Ratzinger/Benedictus XVI
Jezus van Nazareth Deel II
Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding

- Paus Benedictus XVI voltooit indrukwekkende Jezusstudie
- Joseph Ratzingers persoonlijke visie op de centrale mysteries van het katholieke geloof: lijden, dood en verrijzenis van Jezus


De Jezusstudie van paus Benedictus XVI wordt als een van de belangrijkste religieuze publicaties van deze tijd beschouwd. Het is ook een van zijn meest persoonlijke boeken.
Jezus is een controversiële figuur. Voor gelovigen is hij de zoon van God, voor anderen is hij enkel een profeet. In dit boek verdedigt Ratzinger met kracht de stelling dat de 'ware historische Jezus' en de 'Christus van het geloof' identiek zijn. Onmisbaar voor wie in de figuur van Christus geïnteresseerd is.

Technische gegevens

ISBN : 9789020992472
Verkoopprijs : 29,99 EUR
NUR-code : 728 | Spiritualiteit
Verschijningsdatum : 18-04-2011
Formaat : 180 x 250
Product : boek
Afwerking : Gebonden met stofomslag
Druk : 1
Aantal pagina's : 280
Uitgave : Uitgeverij Lannoo

dinsdag 26 april 2011

Bedevaart Parijs - Chartres 2011

Van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juni zal opnieuw een Belgisch kapittel meelopen op de traditionele bedevaart van Parijs naar Chartres. Voor de Vlamingen wordt een busje ingelegd naar gelang het aantal deelnemers. Willen geïnteresseerden hiervoor zo snel mogelijk hun contactgegevens doorgeven via mysteriumfidei@catholic.org U ontvangt vervolgens alle praktische informatie.
Zie ook hier en hier.

Hij is verrezen!

woensdag 20 april 2011

Relieken van Pater Damiaan in Clear Creek

Via de weblog 'Summorum Pontificum Observatus' vernemen we dat de relieken van Pater Damiaan op 7 april op bezoek waren bij de monniken van Clear Creek. Clear Creek, een abdij in Oklahoma, is een stichting van de bekende Benedictijnerabdij Fontgombault in Frankrijk. Sinds de stichting in 1999 is het aantal monniken en broeders al toegenomen tot een kleine 70. De abdij werd met giften van gelovigen volledig nieuw gebouwd. Op liturgisch vlak volgen de monniken de Tridentijnse ritus en hun traditionele getijdengebed, zij het met een aantal aanpassingen, bv. in de kalender.

meer foto's.


dinsdag 19 april 2011

"Moderne koormuziek is te vaak minderwaardig"

Via Kerknet: – Directeur Joseph Cullen van het koor van de London Symphony Orchestra spreekt zich in het Britse katholieke weekblad ‘The Tablet’ uit over de moderne koormuziek. Te vaak is die volgens hem van minderwaardige kwaliteit en te snel wordt een beroep gedaan op een solist. Daardoor verworden gezangen tot een ‘kerkelijk karaoke’ en wordt afbreuk gedaan aan de samenzang. “Sinds de jaren 1960 ontbreekt het ons aan waardige gewijde muziek.”

Volgens Joseph Cullen resulteerde het overhaaste streven naar nieuwe liturgische muziek na Vaticanum II in artistiek minderwaardige composities. “Daardoor moeten parochievieringen het veelal stellen met inferieure hymnen die als ‘vulling’ dienst doen tijdens de heilige liturgie.” Te gemakkelijk wordt teruggegrepen naar bekende liederen die een nieuwe liturgische tekst krijgen, zonder aandacht voor het originele lied en de tekst daarvan.

Zie ook het commentaar van Damian Thompson.

maandag 18 april 2011

Bisdom Brugge schakelt voorzichtig over op woordvieringen bij uitvaarten

Gelezen op rknieuws.net:
Het bisdom Brugge schakelt in parochiefederaties met veel uitvaarten en weinig pastoors bij uitvaarten over van eucharistievieringen naar woord- en gebedsvieringen. Dat heeft de bisschopsraad beslist, meldt het bisdom in het aprilnummer van zijn maandblad Ministrando.
Het verminderend aantal priesters binnen de parochiepastoraal laat zich in bepaalde federaties reeds sterk voelen zodat er bij een uitvaart niet langer meer zal kunnen gekozen worden tussen een eucharistieviering en een woord- of gebedsdienst, waarin ook leken kunnen voorgaan. In dergelijke federaties vinden in de regel uitvaartdiensten plaats in een woord- en gebedsviering die een volwaardige vorm is van een kerkelijke uitvaart. De pastoraal verantwoordelijke kan bij een uitdrukkelijke en goed gemotiveerde vraag van een familie een uitvaartdienst met eucharistieviering evenwel niet weigeren.

De bisdommen Antwerpen en Hasselt hebben eerder al beslist alle uitvaartdiensten met een woord- en gebedsdienst te laten verlopen.

We kunnen nog vermelden dat een parochie volgens het motu proprio Summorum Pontificum ook moet ingaan op de vraag van de gelovigen om een begrafenis volgens de oude liturgie te krijgen. § 3. stelt: "Voor de gelovigen en de priesters die dit verlangen dient de pastoor tevens vieringen toe te staan in deze buitengewone vorm voor bijzondere omstandigheden zoals huwelijken, begrafenissen en gelegenheidsvieringen zoals bv. bedevaarten."

Drie priesterwijdingen in bisdom Brugge

De komende maanden zijn er drie priesterwijdingen in het bisdom Brugge. De wijdingen zullen toegediend worden door de Brugse bisschop mgr. Jozef De Kesel.
Op zondag 1 mei om 15 uur wordt Dominiek Moens tot priester gewijd in de Sint-Janskerk in Poperinge. Op vrijdag 1 juli om 18 uur is Matthias Parret aan de beurt in de Sint-Andreaskerk in Bikschote en op zaterdag 27 augustus om 14 uur wordt Igor De Bliquy tot priester gewijd in de Sint-Maarten- en Sint-Niklaaskathedraal in Ieper. Bron.

zondag 10 april 2011

Kardinaal Burke draagt Mis op in statiekerk Sint-Nicolaas in de kerker

In de Romeinse ritus bestaat er een band tussen de dagen van de Vasten en de Goede Week en een bepaalde kerk in Rome. Deze eeuwenoude traditie ontstond om de band tussen de paus en de gelovigen in Rome te versterken. De paus droeg op die dagen telkens de Mis op in een andere statiekerk. Voor de zaterdag na de vierde zondag van de Vasten is dit bijvoorbeeld de statiekerk Sint-Nicolaas in de kerker (San Nicola in Carcere). Behalve de Mis vindt er ook een processie, een litanie van de heiligen en een verering van relieken plaats. In Rome wordt deze traditie nog altijd in ere gehouden, zij het dat de paus niet langer zelf de kerken bezoekt.
Op zaterdag 9 april droeg kardinaal Burke een pontificale Mis in de Tridentijnse ritus op in de statiekerk van Sint-Nicolaas in de kerker. JP Sonnen plaatste er foto's van op zijn weblog. We zien onder andere de Franciscanen van de Immaculata.

zaterdag 9 april 2011

'Licht van de wereld' in het Nederlands verschenen

Hoe kijkt paus Benedictus XVI aan tegen de recente misbruikschandalen, tegen de verhouding met jodendom en islam, tegen condoomgebruik, celibaat, tegen actuele sociale, ethische en ecologische problemen? Hoe beleeft Benedictus XVI, die sinds 5 jaar aan het hoofd van 1,2 miljard katholieken staat, het pausschap, en wat is de betekenis van het geloof in de wereld van nu?

Paus Benedictus XVI spreekt tijdens een zes uur durend interview met journalist Peter Seewald (voormalig medewerker van Der Spiegel, Stern) vrijuit, en laat geen vraag onbeantwoord. Seewald, die hem twee keer eerder interviewde, noemt hem ‘een van de belangrijkste denkers van onze tijd’.

Het spraakmakende boek dat in november 2010 verscheen en waarvan wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren zijn verkocht, verschijnt nu in een Nederlandse editie bij uitgeverij Adveniat.

Titel Licht van de wereld. De Paus, de Kerk en de tekenen van de tijd
ISBN 9789491042058
Adveniat Geloofseducatie B.V.
Prijs: € 19.95

Een bespreking van het boek (Catholica februari 2011)

Filmpje: Paus Pius XII draagt een gelezen Mis op

donderdag 7 april 2011

Componist James MacMillan was op bezoek in de Agneskerk

Vorige week was de bekende Schotse componist James MacMillan voor een concert in het Concertgebouw van Amsterdam. Bij die gelegenheid woonde hij op zondag de Mis bij in de Agneskerk, de parochiekerk die door priesters van de Petrusbroederschap geleid wordt. Het was voor de componist de derde keer dat hij deelnam aan een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Hij was diep onder de indruk van de religieuze sfeer in de kerk, de aanwezigheid van vele jongeren en de luister van de ritus. Op de site van The Telegraph schreef hij er een artikel over.

Lees hier de vertaling:

Mgr. Kozon dit weekend in de Agneskerk in Amsterdam

Op zaterdag 9 april zal Mgr. Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, het sacrament van het doopsel toedienen volgens de oude ritus; op zondag 10 april (Passiezondag) draagt hij in de Agneskerk om 11.00 uur een pontificale Hoogmis op. Tijdens deze heilige Mis wordt aan zes volwassenen het sacrament van het vormsel toegediend.

Mgr Czeslaw Kozon is niet onbekend met de Tridentijnse ritus. Als bisschop van Kopenhagen heeft hij al meerdere keren een heilige Mis in de buitengewone vorm gecelebreerd.

Meer informatie

maandag 4 april 2011

12 mei: Mgr. Léonard opnieuw naar de Minimenkerk

Nadat hij op 30 januari in de Brusselse Minimenkerk een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, komt mgr. Léonard in mei opnieuw op bezoek bij de gelovigen van de Petrusbroederschap.


Op donderdag 12 mei draagt mgr. Léonard om 18u30 een gelezen H. Mis op in de Tridentijnse ritus.
Om 19u30 geeft hij een conferentie in het Frans over het thema "Het katholieke geloof onder druk door de huidige crisis".

Plaats: Minimenkerk, Minimenstraat 62, Brussel.

zaterdag 2 april 2011

Instructie verduidelijkt ‘Summorum Pontificum’

ROME (KerkNet/Kipa-Apic) – Volgens Italiaanse media verschijnt begin april een instructie voor de uitvoering van het Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’, het document dat een impuls moet geven aan het gebruik van de buitengewone Romeinse ritus. De instructie van de Commissie ‘Ecclesia Dei’, die inmiddels al naar alle bisschoppen wereldwijd verstuurd werd, verduidelijkt onder meer op welke manier Latijnse liturgische boeken, van voor het Tweede Vaticaans Concilie, nog kunnen gebruikt worden. Ze bepaalt ook op welke manier de commissie ‘Ecclesia Dei’, die destijds door paus Joannes-Paulus II werd opgericht om de verzoening met de volgelingen van de schismatieke traditionalistische bisschop Lefebvre tot stand te brengen, kan tussenkomen bij conflicten tussen plaatselijke gelovigen en bisschoppen. Bisschoppen moeten op zijn minst de mogelijkheid aanbieden voor missen volgens de buitengewone Romeinse ritus, indien voldoende gelovigen daar om vragen. Tijdens de opleiding van priesterstudenten aan de seminaries moet ervoor gezorgd worden dat die op het einde van hun studies in staat zijn om een eucharistie volgens de buitengewone Romeinse ritus op te dragen.

maandag 28 maart 2011

Dinsdag 12 april: EH Claude Barthe over de nieuwe theologie en de liturgiehervorming

Op dinsdag 12 april komt EH Claude Barthe, professor aan verschillende traditionele seminaries, in Brussel spreken over "de nieuwe theologie en de hervorming van de liturgie, van het midden van de twintigste eeuw tot nu". De (Franstalige) voordracht vindt plaats in de Miniemenkerk, Miniemenstraat 62, om 19u30.

Foto's Tridentijnse Mis n.a.v. Mars voor het Leven
dinsdag 22 maart 2011

Zondag 27 maart: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 27 maart 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Derde Zondag van de Vasten

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

Zondag 27 maart: Tridentijnse Mis n.a.v. Mars voor het Leven

Na de Mars voor het Leven komende zondag wordt om 18u30 een Tridentijnse Mis opgedragen in de Miniemenkerk in Brussel.

woensdag 16 maart 2011

Foyer Marthe Robin in Brasschaat

Omwille van het overlijden van pastoor Van der Voort op 14 februari ll. vinden er geen Tridentijnse missen meer plaats in de kapel van de Foyer Marthe Robin in Brasschaat.

ZEH Frans Van der Voort

Priester gewijd te Mechelen op 16.04.1950
Onderpastoor O.-L.-V. van Smarten Merksem, 1950 – 1961
Onderpastoor O.-L.-V.-ter-SneeuwBorgerhout, 1961 – 1962
Onderpastoor H. Familie Edegem-Elsdonk, 1962 – 1970
Pastoor H. Hart Brasschaat-Ekeren-Donk, 1970 tot 2003
° Wijnegem, 17 mei 1924 – † Brasschaat, 14 februari 2011

maandag 14 maart 2011

Update Tridentijnse Missen in Vlaanderen


Op vraag van enkele lezers naar een actueel overzicht van Misuren in België:

Momenteel worden op de volgende plaatsen in Vlaanderen, onder de auspiciën van de plaatselijke bisschop, volgende Missen opgedragen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus ('Tridentijnse ritus'):

Brussel (Franstalige preek):
- Kapel van de Brussels International Catholic School, Chaussée de Wavre 457. Van maandag tot donderdag om 18u30 (woensdag om 8u45) en op zaterdag om 11u (priesters van het Instituut Christus Koning).
- Kapel van het Instituut van het Heilig Hart van Lindthout, Avenue des deux Tilleuls 2. Elke zon-en feestdag om 10:00 uur (gezongen Mis, celebrant mgr. Gryson).
- Miniemenkerk, Miniemenstraat. Op vrijdag om 18u30, op zaterdag om 9u00, op zondag om 9u00 (info). Op zondag 20 mrt., 1 mei, 29 mei en 26 juni om 17u30.
- Sint-Annakerk, Watermaal-Bosvoorde, Léopold Wienerlaan 26. Elke zon -en feestdag om 10u30, maandag tot vrijdag om 18u00, zaterdag: eucharistische aanbidding van 10 tot 12 gevolgd door de Mis (ICRSS).

Brugge:
Elke laatste zondag van de maand in de Basiliek van het H. Bloed (bovenkapel) op de Burg. Van oktober tot maart om 17u, van april tot september om 18u.

Antwerpen:
St. Jacobskerk: elke eerste zondag van de maand. Lange Nieuwstraat, om 11u30 (celebrant: EH Van de Kerckhove).

Niel-bij-As:
St. Michaëlskapel, Caelenbergstraat 40. Mis op zondag om 9u55. Wordt aangekondigd op www.caelenberg.info.

Kortenbos:
Elke zaterdag om 7:30 in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (celebrant: EP L. Michiels OPraem.)

maandag 28 februari 2011

Een "Mis met de rug naar het volk"?

"De gebedsrichting is een houding die voor alle religies gemeenschappelijk is. Terwijl synagoges naar Jeruzalem gericht zijn en moslims richting Mekka bidden, richtten christenen zich, sinds de tijd van de apostelen - de ononderbroken traditie van de Oosterse riten getuigt er nog steeds van naar de opkomende zon, een teken van de terugkeer in heerlijkheid van de opgestane Christus, sol invictus. Deze kosmische en eschatologische dimensie van de liturgie, die de bekering van het hart symboliseert, vervaagt die niet in onze naar het volk gerichte vieringen, waarvan men tevergeefs de voorschriften zoekt in de besluiten van het Concilie? Zonder in te gaan op de overwegingen van Paul Claudel, die zich verzette tegen de "omgekeerde Mis", dreigt de Mis met de priester naar het volk gekeerd niet de indruk te wekken van in zichzelf gesloten gemeenschappen in plaats van een Kerk die gedecentreerd is van zichzelf om meer open te staan voor de transcendentie van de Geheel Andere?"
 
Mgr. Raymond Centène, bisschop van Vannes, in zijn voorwoord voor het boek "La Liturgie, Mystère du salut" van Guido Marini, ceremoniemeester van de paus.