Agenda

woensdag 29 december 2010

Een nieuwe liturgische beweging

Gelezen op Davids Weblog:

Een ‘Nieuwe Liturgische Beweging?
Vertaald uit het Duits (ruw), originele tekst kath.net

Kardinaal Cañizares Llovera over het wezen van de eredienst, de vernieuwing van de Liturgie, een ‘Hervorming van de Hervorming’ en waarom in Rome in de Sint Pieter het indult voor de handcommunie buiten werking is gesteld. Door Armin Schwibach

Lees verder
vermelding op kerknet

dinsdag 28 december 2010

Mgr. Bux roept priesters op om in de oude ritus te celebreren

Tijdens het derde "Colloque pour l'unité catholique" op 21 november 2010 in Versailles heeft mgr. Nicola Bux, behalve liturgisch adviseur van de paus, ook consulteur van de Congregatie voor de Geloofsleer en die van de Heiligverklaringen, priesters opgeroepen om in de oude ritus te celebreren.
Hij begon zijn toespraak met te zeggen dat de Franse bisschoppen, die zo graag met niet-christenen dialogeren, ook de dialoog moeten zoeken met de katholieken die zich met de oude liturgie verbonden voelen.
Hij herinnerde er verder aan dat de buitengewone vorm van de Romeinse ritus voor heel het Volk van God bedoeld is, niet alleen voor een kleine minderheid. En dat deze vorm van liturgie ook bijdraagt tot een beter vieren volgens de gewone (vernieuwde) vorm van de ritus.
Mgr. Bux wees er op dat de implementatie van het motu proprio Summorum Pontificum in Italië vooral het werk is van de priesters. Daarom roept hij alle priesters op om "moedig mee te werken aan de implementering van deze tekst". Hij wees er tenslotte op dat het afwijzen van de Tridentijnse ritus kan beschouwd worden als een breuk met de gemeenschap met de paus.

bron

Middernachtmis bij de Benedictijnen in Nursia, Italië

De Benedictijnen van Nursia, de geboorteplaats van St. Benedictus, hebben de nachtmis van Kerstmis (in de Tridentijnse ritus) op gloria.tv geplaatst:

maandag 27 december 2010

Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2011

De Werkgroep Mysterium Fidei wenst alle lezers van dit blog (in 2010 hadden we meer dan 22000 pageviews en 13000 bezoekers) een zalig Kerstmis en een voorspoedig 2011!

maandag 20 december 2010

Zondag 26 december: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 26 december
Zondag in het octaaf van Kerstmis

Gelezen Mis 
in de Tridentijnse ritus (missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de bovenkapel van de Basiliek.
(voor de Mis is er deze keer geen conferentie)

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

maandag 13 december 2010

Tridentijnse Mis met Mgr. Léonard in Brussel

Op zondag 30 januari zal Mgr. Léonard een H. Mis opdragen in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus. Dit ter gelegenheid van het begin van het apostolaat van de Petrusbroederschap in de Belgische hoofdstad. Bij die gelegenheid zal de Generaal Overste van de Sint Petrusbroederschap, Pater John Berg, ook aanwezig zijn.

Plechtige Hoogmis
Zondag 30 januari

18u30

Miniemenkerk Brussel
Miniemenstraat 62

Le Dimanche 30 janvier 2011, nous aurons le plaisir d'accueillir à la Paroisse des Minimes à Bruxelles notre Archevêque. A 18h30, il célèbrera une Messe pontificale selon le Rite romain extraordinaire.
A cette occasion, le Supérieur Général de la Fraternité Saint Pierre, l'abbé John Berg, sera également présent.

Niel-bij-As: Gulden Mis op Quatertemperwoensdag in de Advent

 
Met de Gulden Mis wordt de Votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op de Quatertemperwoensdag na de derde zondag van de Advent (Zondag Gaudete). De heilige Mis begint met het Rorate Caeli desuper (Dauwt hemelen der rechtvaardigen). Tijdens deze Mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria (zie afbeelding).

Aan het bijwonen van deze Mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord 'gulden' betrekking heeft. Deze Mis heeft van oudsher een bijzondere aantrekkingskracht op mensen die in nood verkeren, of wier naasten op zee waren. De Gulden Mis wordt dan ook wel Schippersmis genoemd. Andere namen zijn Noodmis of Rorate-Mis.

Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw vooral in Nederland en België. De Mis wordt opgedragen aan het (Maria-)altaar dat voor deze gelegenheid rijkelijk met brandende kaarsen is versierd. Oorspronkelijk gebeurde dat in de vroege morgen, vóór de dageraad.

In onze Sint-Michaëlskapel wordt de Gulden Mis opgedragen op woensdag 15 december om 18.30 uur.

Foto's van de Petrusbroederschap in Brussel

Sinds kort verzorgt de Petrusbroederschap in Brussel in de Miniemenkerk (Miniemenstraat) elke week drie Missen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.
Dit op 
vrijdag om 18u30
zaterdag om 9u00
zondag om 9u00 (gezongen Mis) - behalve op de volgende zondagen: 30 jan., 20 feb., 20 mrt., 1 mei, 29 mei en 26 juni. Dan vindt de Mis om 17u30 plaats.


Plechtige Middernachtmis in Oostakker

Uitnodiging:
Vrijdag 24 december 2010

Plechtige Middernachtmis
(Tridentijnse ritus)
Celebrant: EH P. Van de Kerckhove

vanaf 23u45 Vlaamse en internationale kerstliederen.
 
Kapel van kasteel Slotendries
Gentstraat, Oostakker-Lourdes
 
Na de H. Mis is een drankje voorzien

donderdag 2 december 2010

Mgr. Pozzo over de Tridentijnse Mis en de priesterbroederschap Pius X

Op 14 september was het drie jaar geleden dat het motu proprio Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI van kracht werd. Hiermee heeft de paus de Tridentijnse Mis opnieuw in eer hersteld. Bij wijze van evaluatie had Radio Vaticaan een interview met mgr. Guido Pozzo, secretaris van de pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Deze commissie, die onder de vleugels van de Congregatie van de Geloofsleer werkt, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het motu proprio.

Het volledige interview is hier te lezen (Duits). Er komt ook een Engelse vertaling op The New Liturgical Movement.

Enkele punten uit het interview:

Mgr. Pozzo stelt vast dat er bisschoppen en priesters zijn die m.b.t. de vraag naar de oude ritus vrezen dat het gaat om iets esthetisch, puur ornamenteel en formalistisch. Volgens mgr. Pozzo is dat een soort vooroordeel. "Want de oude misritus heeft een diepe rijkdom, die niet alleen gerespecteerd maar ook herontdekt moet worden (...). Deze vooroordelen en weerstanden moeten door een verandering van de forma mentis, van de gezindheid, overwonnen worden. Er is nood aan een beter aangepaste liturgische vorming."

De Commissie stelt vast dat er in het bijzonder bij de jonge generaties interesse en toeloop naar de oude vorm van de Mis bestaat. En dat is een verrassende nieuwigheid."

Verder is mgr. Pozzo van mening dat men seminaristen de mogelijkheid zou moeten bieden om in de buitengewone vorm te leren celebreren - "niet als verplichting, maar als mogelijkheid". Hiervoor kan, indien mogelijk, beroep gedaan worden op "de instituten die onder de jurisdictie van de Commissie Ecclesia Dei vallen en de traditionele liturgische discipline volgen". De Priesterbroederschap St. Petrus, in België actief in Brugge, Brussel, Namen en Herstal, is hier een voorbeeld van.

Mgr. Pozzo geeft ook aan dat de Commissie aan een voorstel werkt om in het missaal van 1962 een aantal nieuwe heiligen, alsook een aantal prefaties uit het missaal van Paulus VI, op te nemen.

Op de vraag of het motu proprio ook toegepast wordt in de St.-Pieterbasiliek in Rome, antwoordt mgr. Pozzo dat bij zijn weten vele priesters er 's morgens de Mis in de oude vorm van de Romeinse ritus opdragen.

De Commissie speelt ook een rol in de gesprekken tussen de Congregatie voor de Geloofsleer en een aantal theologen van de Priesterbroederschap Pius X van Mgr. Lefebvre. Sinds paus Benedictus de excommunicatie van hun vier bisschoppen opgeheven heeft (nadat zij hier schriftelijk om gevraagd hadden en zo het primaat van de paus erkenden, was er immers geen grond meer om de excommunicatie te behouden), vinden deze gesprekken tweemaandelijks plaats. Mgr. Pozzo zegt dat die in een positieve en constructieve sfeer verlopen. Een oplossing voor de doctrinaire geschillen ziet hij in de door de paus gepromote "hermeneutiek van de continuïteit", waarbij de continuïteit met de traditie fundamenteel is voor de interpretatie van Vaticanum II. De priesterbroederschap Pius X zal wel duidelijk moeten aanvaarden dat de nieuwe Mis van Paulus VI een legitieme en geldige Mis is. Tegelijk geeft hij ook toe dat veel kritiek in zekere zin terecht was door het misbruik dat er van de liturgische vernieuwing gemaakt is. "Wij weten immers dat er vele Misvieringen zijn die niet overeenstemmen met de ware leer en de ware geest van de liturgiehervorming en het missaal van Paulus VI".

Intussentijd is de situatie van de Priesterbroederschap St. Pius X nog altijd niet geregulariseerd. Ze zijn nog niet kerkrechtelijk erkend en hun priesters kunnen hun ambt ook niet legitiem uitoefenen. "In dit licht is het duidelijk dat katholieke gelovigen eraan gehouden zijn om de deelname aan de Mis of het ontvangen van sacramenten van een priester van de Piusbroederschap te vermijden, omdat zij kerkrechtelijk irregulier zijn. Dat geldt ook voor elke andere priester die zich in een irreguliere kerkrechtelijke situatie bevindt of zonder bisschop is." Hierbij moet wel gezegd worden dat - volgens eerdere verklaringen van de Ecclesia Dei Commissie - het bijwonen van de Mis bij de Priesterbroederschap in sommige omstandigheden wel kan: als de gelovige hiermee geen afstand neemt van de Kerk en de paus en indien er geen alternatieven zijn om een legitieme traditionele Mis bij te wonen (bron).