Agenda

maandag 30 november 2009

Nieuwe Nederlandse vertaling van het missaal op komst

Het persagentschap Belga kondigt vandaag aan dat er een nieuwe vertaling van het missaal op komst is:

(BELGA) Op voordracht van de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferenties heeft het Vaticaan een commissie opgericht om de bestaande Nederlandse vertalingen van alle liturgische boeken te herzien. Een nieuwe vertaling van het Romeinse missaal is in voorbereiding.
Vlaanderen is in de commissie vertegenwoordigd door Mgr. Jozef De Kesel (Brussel) en Mgr. Johan Bonny (Antwerpen). (...)


Maandelijks komt de vertaalcommissie samen om - conform de vraag van Rome - tot een correctere vertaling te komen van de teksten van het huidige Nederlandstalige missaal.

Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de vraag van Rome om de consecratiewoorden juist te vertalen.

Ook in Amerika wordt momenteel aan een nieuwe vertaling gewerkt. Op de website van de Amerikaanse bisschoppenconferentie zijn hiervan een aantal voorbeelden te vinden.

donderdag 26 november 2009

Tridentijnse liturgie in het seminarie van Lyon


Kardinaal Philippe Barbarin (59), bisschop van Lyon, opent volgend jaar een nieuw seminarie waar de seminaristen zowel volgens de gewone als de buitengewone vorm van de Romeinse ritus zullen opgeleid worden.

Hiermee wordt Lyon, na het bisdom Toulon (Mgr. Rey) het tweede Franse bisdom waar de Tridentijnse liturgie een prominente plaats krijgt binnen de seminarieopleiding. In het nieuwe seminarie zal elke dag een Tridentijnse Mis opgedragen worden voor de seminaristen. Hiermee geven deze bisschoppen ook een gevolg aan de vraag vanuit Rome om de traditionele liturgie een plaats te geven binnen de seminarieopleiding.
Verwacht wordt dat dit, net zoals in Toulon het geval is, tot een toevloed van nieuwe kandidaten zal leiden.

Bron: Paix Liturgique

zaterdag 21 november 2009

Zondag 29 november: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 29 november
Eerste Zondag van de Advent

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.


Teksten van de Mis:


eerstezondagvandeadvent

maandag 9 november 2009

West-Vlaming diaken gewijd in 's Hertogenbosch

Op zaterdag 7 november heeft Mgr. Hurkmans, bisschop van 's Hertogenbosch (Nederland), 5 jonge mannen tot diaken gewijd. Eén ervan is de West-Vlaming Francis De Meyer (Aarsele, 26 jaar). In mei 2010 wordt hij tot priester gewijd.Bisschop Hurkmans vond het een mooie dag voor de wijding. De heilige Willibrordus, die in 695 aartsbisschop van de Lage Landen werd, was een van de eerste verkondigers in onze streken. In een donkere tijd bracht hij het “licht van het geloof”. De bisschop trok dat door naar onze tijd. “De Kerk deelt in de crisis van vandaag”, zei hij in zijn homilie. “Mensen trekken zich terug, zijn minder trouw en nemen genoegen met vluchtig gedrag. Ondertussen raken ze leeg en vallen ten prooi aan eenzaamheid. In de Kerk is geen plaats voor individualisme. Isolement is voor ons geen optie. Volg je roeping”, hield mgr Hurkmans de wijdelingen voor. “Die ene weg gaan, dat is de bestemming van je leven.”

vrijdag 6 november 2009

Rapport over de implementatie van het motu proprio Summorum Pontificum

Eind oktober was het bestuur van de internationale federatie Una Voce in Rome. Una Voce, opgericht in 1967, is een overkoepeling van verenigingen wereldwijd die zich inzetten voor de herwaardering van de traditionele Latijnse ritus in de katholieke Kerk.

Tijdens een korte audiëntie bij de paus werd hem een rapport overhandigd over de implementatie van het motu proprio Summorum Pontificum. Met dit motu proprio herwaardeerde de paus in 2007 de traditionele ritus en liet het gebruik ervan weer algemeen toe.

Het rapport schetst de evolutie van het gebruik van de traditionele ritus in de bisdommen wereldwijd en geeft weer in hoeverre de bisschoppen inspanningen gedaan hebben om het motu proprio in hun bisdom te implementeren. Een samenvatting van het rapport kan men hier nalezen:
http://www.ifuv.org/docs/AA_FIUV_Dossier_for_Rome_SP_2nd_Anniv.pdf.
Ook de situatie in Nederland werd beschreven en een rapport over de Belgische bisdommen werd als bijlage aan het dossier toegevoegd.

Naast de paus kregen ook verschillende leden van de curie, de belangrijkste congregaties en commissies een kopie van het rapport.

maandag 2 november 2009

Bisdom Haarlem: Tridentijnse ritus in het seminarie

Het seminarie van het Bisdom Haarlem (Nederland) organiseert vanaf dit jaar een cursus voor priesters en seminaristen om de traditionele Latijnse ritus aan te leren.

Het bericht op de website van De Tiltenberg:

DE TILTENBERG EN 'SUMMORUM PONTIFICUM'

cursus om de Tridentijnse Mis in te studeren

Op 7 juli 2007 heeft paus Benedictus de Apostolische Brief Motu Proprio "Summorum Pontificum" gepubliceerd. Daarin besluit de paus dat het Romeins Missaal van de heilige paus Pius V, dat in 1962 opnieuw is uitgegeven door de zalige paus Johannes XXIII, voortaan als buitengewone uitdrukking van de zelfde "legis orandi" van de Kerk zal gelden en vanwege het eerbiedwaardig en oud gebruik in gepaste ere zal worden gehouden (art. 1). Het groot seminarie Sint Willibrord op De Tiltenberg organiseert dan ook een cursus voor de priesters en priesterkandidaten om deze ritus aan te leren, zo wordt bekend gemaakt op de dag van de voortgezette vorming van de jonge priesters op maandag 2 november.

Paus Benedictus XVI legt in zijn motu proprio er nadruk op dat de liturgie de uitdrukking is van het geloof, zoals de liturgie en het gebed weer bepalend zijn voor het geloof (lex orandi, lex credendi). Daarom verlangt de Kerk dat liturgische teksten, zoals gebeden en ook acclamaties, door de kerkelijke overheid worden goedgekeurd en heeft het tweede Vaticaans concilie beklemtoont dat niemand eigenmachtig teksten van de liturgie mag veranderen, weglaten of toevoegen (Sacrosanctum Concilium 22 par. 3). Het belang van deze bepaling wordt meteen duidelijk als men de nauwe band tussen het geloof van de Kerk en de uitdrukking daarvan in de Liturgie voor ogen houdt.

In de opleiding tot het priesterschap en het diaconaat wordt derhalve bijzondere aandacht besteed aan het thuisraken in de liturgische boeken en het oefenen van de verschillende priesterlijke en diaconale liturgische bedieningen, waaronder op de eerste plaats de heilige Mis, maar ook de bediening van de sacramenten, lof en aanbidding, vespers, zegeningen, uitvaarten enzovoorts. Ook voor het uitoefenen van de aanstellingen die in het kader van de vorming worden ontvangen, met name het acolietaat, is het nodig te oefenen. De priesterstudenten krijgen deze oefeningen van de priester die in het seminarie hiervoor verantwoordelijk is, drs. F. J. Bunschoten. Hij wordt daarin geassisteerd door diaken J. Versteeg, die met name de kandidaten voor het permanente diaconaat oefent. De ceremoniaris van het seminarie, Rudy Kinds, staat het hierin terzijde. De priester, kap. Bunschoten, heeft zich de afgelopen tijd in de Tridentijnse ritus bekwaamd en zich de nodige kennis en vaardigheid verworven om deze ritus met andere priesters en bij de kandidaten voor de heilige wijdingen, te oefenen.

zondag 1 november 2009

Gaudeamus: Introitus van AllerheiligenDe cantores van het seminarie De Tiltenberg (Haarlem) zingen het Introitus van Allerheiligen.

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum solemnitate gaudent Angeli, et collandant Filium Dei. Exsultate justi, in Domino: rectos decet collaudatio.

Verheugen wij ons allen in de Heer, een feestdag vierend ter ere van alle Heiligen: over hun feestdag verheugen zich de engelen, en zij loven samen de Zoon van God.
Juicht rechtvaardigen voor de Heer: de gerechten behoort de gezamenlijke lofzang.

15-20 februari 2010: Oefeningen van St. Ignatius

De Priesterbroederschap Sint Petrus organiseert van 15 tot 20 februari in België een retraite volgens de methode van St. Ignatius. De retraite (in het Frans) wordt gepreekt door EH Pozetto FSSP, in de Abdij van Rochefort.

Praktisch:
Retraite voor iedereen vanaf 17 jaar.
Plaats: Abbaye Saint Rémy (rue de l’Abbaye 6, 5580 Rochefort (op 15 km van Beauraing) Van maandag 15 tot zaterdag 20 februari 2010
Richtprijs: 150 €, te storten op rekeningnummer 733-0256488-50
Inschrijven: Maison S. Aubain (hoofdhuis van de Petrusbroederschap in de Benelux), Rue François Dufer 25, 5000 Namur (telefoon: 081 74 25 74)

Het aantal plaatsen is beperkt.
De inschrijving is pas definitief indien het verschuldigde bedrag overgeschreven is.