Agenda

woensdag 27 mei 2009

Hongaarse bisschoppen corrigeren consecratiewoorden

De Hongaarse bisschoppenconferentie o.l.v. kardinaal Erdö heeft in een rondschrijven van 11 mei 2009 verordend dat priesters vanaf Pinksteren tijdens de Mis de juiste Hongaarse vertaling van de consecratiewoorden moeten gebruiken. Meer bepaald gaat het om de woorden die gebruikt worden bij de consecratie van de wijn. De priester zegt hierbij in het Latijn: "(...) qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum" (dit is in het Nederlands: "(...) dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden").

In verschillende talen werd in de nasleep van de liturgiehervorming waarbij de volkstaal werd toegelaten het 'pro multis' vertaald door 'voor allen' in plaats van 'voor velen'. In 2006 schreef kardinaal Arinze als prefect van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten en met goedkeuring van de Congregatie voor de Geloofsleer hierover een brief naar de bisschoppenconferenties. Daarin werd aan de bisschoppenconferenties gevraagd om in een tijdspanne van één tot twee jaar de vertalingen te corrigeren.

In de brief benadrukt kardinaal Arinze dat de woorden 'pro multis' van in de eerste eeuwen in gebruik zijn. Pas de laatste dertig jaar komt de 'interpreterende vertaling' 'voor allen' voor in sommige - goedgekeurde - vertalingen. Het gebruik van de woorden 'voor allen' maakt de consecratie niet ongeldig. Toch zijn er een aantal argumenten om te kiezen voor de vertaling 'voor velen'. Zo wordt in de evangelies in deze context op vele plaatsen specifiek naar "velen" verwezen. De Romeinse ritus heeft altijd de woorden 'pro multis' gebruikt en nooit 'pro omnibus'. Ook de verschillende Oosterse ritussen hanteren het woordelijke equivalent van het Latijnse "pro multis". Bovendien houdt de vertaling 'voor velen' "rekening met het feit dat deze redding niet langs een ietwat mechanische weg gebracht is, zonder dat men het zelf wil of er deel aan heeft. Veeleer wordt de gelovige uitgenodigd om in geloof de gave te aanvaarden die wordt aangeboden en het bovennatuurlijke leven te ontvangen dat wordt gegeven aan hen die deelnemen aan het mysterie, door het zo gestalte geven in hun leven dat zij daardoor gerekend worden bij de "velen", waarnaar de tekst verwijst." Tenslotte ligt een getrouwe vertaling van het Latijn in lijn met de Instructie Liturgiam Authenticam (over het gebruik van de volkstaal in de liturgie).

In de Duitstalige landen is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Ook de Belgische bisschoppen hebben nog geen stappen in die richting ondernomen.donderdag 21 mei 2009

Teksten van de Mis op Pinksterenwoensdag 20 mei 2009

22 Mei: bedevaart naar Brasménil


Vrijdag 22 mei vindt de 26ste bedevaart naar St. Rita plaats in Brasménil (Henegouwen). Om 18u is er een plechtige Traditionele Latijnse Mis in de parochiekerk, opgedragen door Mgr. G. Wach, algemeen overste van het Instituut Christus Koning. De conferenties worden gehouden door Pater J.-P. Argouarc'ch, van Riaumont.

contact
info


dinsdag 19 mei 2009

Het Vaticaan en de Tridentijnse Mis


"Those Closest to Benedict Are Celebrating Mass in the Old Rite" en "Top Curia prelates have begun celebrating Mass in the old Gregorian Rite" zo titelt het bekende maandblad 'Inside the Vatican'. Journalist Alberto Carosa geeft in zijn artikel een overzicht van hooggeplaatste geestelijken uit het Vaticaan en de Curie die onlangs publiek de Mis volgens de oude - Tridentijnse - ritus opdroegen.

Dat het aantal misvieringen volgens de oude ritus na het motu proprio in 2007 wereldwijd is toegenomen, is bekend. Opmerkelijk is dat ook meer en meer bisschoppen en kardinalen in het publiek volgens de oude ritus celebreren.
Dit jaar, rond Pasen, viel deze trend in het bijzonder op. Zo droeg aartsbisschop Rino Fisichella op 28 maart in Rome een Mis op in de traditionele ritus voor de zestig seminaristen van het Instituut Christus Koning. Fisichella is rector van de pontificale Universiteit van Lateranen en president van de pauselijke Academie voor het Leven. Een maand later, op 21 april droeg kardinaal Antonio Canizares Llovera een Mis op in de oude ritus voor de Franciscanen van de Immaculata. Dit gebeurde in de kathedraal van Rome, St. Jan van Lateranen. Canizares Llovera is prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Eerder had aartsbisschop Raymond Burke, prefect van de Apostolische Signatuur en vroeger aartsbisschop van St. Louis en La Crosse in maart in Tarquinia vijf Franciscanen van de Immaculata tot priester gewijd in de oude ritus.

Vooral het feit dat curiekardinaal Canizares Llovera - als prefect van de congregatie die instaat voor de liturgie - in het publiek een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm, vindt Carosa veelbetekenend. Ook de plaats waar de Mis plaatsvond is symbolisch: de St. Jan van Lateranen is niet zomaar een kerk, maar de bisschopskerk van de paus, de kathedraal van Rome, de hoofdkerk van de wereldkerk.


zaterdag 16 mei 2009

Heilig Bloedprocessie: donderdag 21 mei 2009

De Brugse Heilig-Bloedprocessie, die reeds in 1291 in een keure vermeld wordt, gaat elk jaar op O.-L.-H.-Hemelvaartdag uit. Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de diepste spiritualiteit ervan beheerst door de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. Naar aanleiding van het Heilig Jaar (2000) werd de processie vernieuwd en geactualiseerd.

Sinds jaar en dag wordt de Processie thematisch in vier delen opgesplitst. In de eerste twee delen passeren taferelen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament de revue. Bedoelde taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan.

Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het bijbelse passieverhaal. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen in 1150, na de tweede kruistocht, de Relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de H.-Bloedbasiliek op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wel nooit helemaal eens worden. Feit is, dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt.

In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd. Deel vier, tenslotte, schetst de rijke traditie van de verering van de Relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrerie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat op de toeschouwers diepe indruk maakt. Sluitstuk van de Processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

Vele Bruggelingen hebben het sinds enige jaren niet langer over Hemelvaartdag maar over "Heilig-Bloeddag". Een overduidelijke illustratie van het enthousiasme waar Brugge op zijn "schoonste dag" vol van is!

08:30 - 10:15
Verering van de Relikwie in de H.-Bloedbasiliek (Burg)

11:00
Pontificale Hoogmis in de Sint-Salvatorskathedraal (Zuidzandstraat)

15:00 - 18:00
H.-Bloedprocessie (de doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer anderhalf uur)

18:00
Zegening met de Relikwie op de Burg, waarna verdere verering in de H.-Bloedbasiliek

http://www.holyblood.orgvrijdag 15 mei 2009

Zondag 31 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 31 mei
Pinksteren
Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.dinsdag 5 mei 2009

Frankrijk: 1 op 4 seminaristen 'traditionalist'

Volgens cijfers van de vereniging 'Paix Liturgique' zal tegen 2010 één op vier van de Franse seminaristen zijn opleiding volgen bij een traditionalistische congregatie of in een diocesaan seminarie waar de 'oude ritus' aangeleerd wordt.
Dit jaar zijn er 740 seminaristen voor de 'gewone vorm' en 160 voor de 'buitengewone vorm' van de Romeinse liturgie. Van deze 160 zijn er ongeveer 40 seminaristen van de Priesterbroederschap Pius X. Seminaristen in reguliere congregaties (kloosters, abdijen enz.) werden niet meegerekend.
Hierbij moet wel gezegd worden dat wat de gewone diocesane seminaries betreft de studenten van het voorbereidende jaar niet werden meegeteld. Anderzijds studeren er aan deze seminaries ook veel buitenlandse seminaristen. In het bisdom Toulon volgen bovendien 15 seminaristen lessen aan het diocesane seminarie, maar zij worden er wel opgeleid voor de traditionele ritus.
Opvallend is ook de grote belangstelling van de seminaristen in de gewone seminaries voor de oude liturgie. Paix Liturgique merkt op dat deze cijfers sterk contrasteren met het aantal plaatsen waar volgens de oude liturgie gecelebreerd wordt. Volgens de vereniging is dit slechts 1% van alle miscentra in Frankrijk.