Agenda

donderdag 17 juli 2008

'Tongcommunie bij afsluiting WJD'

Sydney (bron: www.katholieknederland.nl) 14 juli 2008 - Jongeren die op 20 juli te communie gaan tijdens de afsluitende eucharistieviering van de Wereldjongerendagen in Sydney, dienen daarbij te knielen. Die verwachting sprak kardinaal George Pell, aartsbisschop van Sydney vanmorgen uit op een persconferentie. De pelgrims worden daarnaast vermoedelijk uitgenodigd de communie niet op de hand, maar op de tong te ontvangen.

Tong

Het is niet verplicht om te knielen bij het communiceren. In veel kerken is het daarnaast gemeengoed om de communie op de hand te ontvangen en niet op de tong. Paus Benedictus XVI wil dat in missen waarin hij voorgaat de communie op de tong wordt uitgereikt. Zo mogelijk dienen knielbanken te worden geplaatst zodat communicanten zich geknield kunnen verootmoedigen ten overstaan van de eucharistie. De RK-Kerk leert dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie.

Details

Kardinaal Pell hield zich op de vlakte over de wijze waarop pelgrims op 20 juli te communie geacht worden te gaan. Van de details over de liturgie zou hij niet goed op de hoogte zijn. “Maar ik denk dat er geknield gaat worden.” Het al vrijgegeven misboekje van de viering geeft geen bijzondere aanwijzingen.

Tongcommunie de norm

De pauselijke ceremoniemeester Guido Marini kondigde vorige maand aan dat bij pauselijke eucharistievieringen de communie voortaan op de tong wordt uitgereikt. Daarmee wil Benedictus XVI ‘de norm benadrukken die voor de hele Kerk geldt’, zei hij. De paus geeft volgens Marini de voorkeur aan de tongcommunie die de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie meer in het licht zou stellen. Bovendien zou de tongcommunie de devotie van de gelovigen bevorderen en hen gemakkelijker inleiden in het mysterie

Uitzondering op de regel

Marini wees er op dat de handcommunie een uitzondering is op de regel. Juridisch gezien is de handcommunie een indult, ofwel een door de paus verleende dispensatie aan bisdommen die daarom verzocht hebben. Paus Paulus VI bepaalde in 1969 dat bisschoppen kunnen toestaan dat de gelovigen de communie staande en op de hand kunnen ontvangen.

maandag 7 juli 2008

Motu Proprio Summorum Pontificum...één jaar later.

De ideale parochie... een droom?

Stel je het even levendig voor. Je bevindt je in een kerk net voor een zondagse mis. De kerk zit zowaar vol. Niet louter ouderen van dagen, maar eveneens jongeren en jonge gezinnen met hun kinderen. Zodra de mis aanvangt zie je datzelfde diverse kerkvolk aandachtig meebidden, meezingen en het nodige respect betuigen wanneer dat wordt gevraagd. Ze nemen actief deel aan de viering. Het is een wat langere mis, maar dat lijkt de gelovigen niet te deren. Wanneer de priester de dienst beëindigt, stuiven de aanwezigen niet weg. Ze wachten geduldig tot de priester terugkeert naar zijn sacristie. En dan nog...velen blijven wat na. De ene mediteert, de andere bidt, kinderen van verschillende gezinnen krijgen wat centjes om een kaarsje aan te steken. Bij het buitengaan slaat de jonge priester een praatje met zijn kerkvolk.

Het beeld dat we u hierboven schetsen is er één waar elke bisschop, priester en parochiaan van droomt. Het is voor vele parochies helaas niet de realiteit. Bizar genoeg is het verhaaltje een nagenoeg volkomen realistische weergave voor kerken of kapellen waar er een Latijnse mis volgens de Buitengewone Vorm (ofwel Tridentijnse mis) plaatsvindt.

Het is duidelijk dat de Latijnse liturgie voor velen bijdraagt tot een spirituele verdieping en het een alternatieve weg biedt voor zoekende mensen. Deze gelovigen staan in het hart van de Kerk en haar rijke traditie. Een jaar na de vrijgave van het missaal van Johannes XXIII willen deze gelovige mensen tonen dat ze een vast onderdeel van de Kerk in Vlaanderen vormen.

Vlaanderen

We geven grif toe dat het niet evident is om in een Vlaanderen een geloofsgemeenschap te vinden die houdt van de traditionele liturgie. Maar er leeft nieuwsgierigheid naar. Onder vele, voornamelijk jonge, gelovigen leeft er een behoefte naar stilte, innerlijkheid en schoonheid. De vereniging Mysterium Fidei probeert deze mensen tegemoet te komen en op een positieve manier bij te dragen tot het liturgische leven in de Kerk. De vereniging werd in maart 2007 door een zestal leken opgericht in Brugge. Vandaag bestaat het bestuur voornamelijk uit twintigers en bereikt de vereniging meer dan honderd geïnteresseerden in het bisdom Brugge.

Een internationaal verhaal

Met onze vereniging ijveren we voor de herwaardering van de Tridentijnse mis. Door aan deze viering deel nemen, treed je binnen in 2 000 jaar christendom. Het Latijn maakt deze eredienst internationaal. Je bidt exact dezelfde woorden als een gelovige in China of Polen. Onbegrijpelijkheid is quasi onmogelijk, aangezien de missalen alles mooi vertalen. Bovendien zijn we vandaag nog nooit zo geletterd geweest. We zijn nu meer dan ooit in staat om deze liturgie te volgen. Als kerkvolk ben je één met de priester. Hij staat niet met rug naar de gelovigen toe, maar samen kijken ze op naar de opkomende zon, het symbool voor de verrezen Christus. Het is bovendien frappant dat de traditionele seminaries in Europa uitpuilen van de priesterkandidaten (wij hebben weet van tenminste zes Vlaamse jongens in opleiding). De meeste actieve priesters die de “oude ritus” vieren, zijn vaak nog jong. Uit ervaring durven we ook nog stellen, dat ze alles behalve wereldvreemd zijn. De traditionalistische beweging binnen de Kerk kent in heel de Westerse wereld een enorme bloei. Onlangs konden we nog lezen dat deze beweging bijvoorbeeld in Frankrijk een zeer jonge en actieve beweging is. Maar zoals kardinaal Castrillón Hoyos onlangs nog benadrukte is het motu proprio over Tridentijnse mis niet enkel een tegemoetkoming aan de traditionalisten, maar wil het de liturgische schat openstellen en bekendmaken bij alle gelovigen.

Een jaar later

Het motu proprio van 7 juli 2007 heeft her en der al vruchten opgebracht. We hebben het hier over nieuwe mislocaties, in overleg met de plaatselijke bisschop. In het bisdom Parijs waren er in één vijfde van de parochies aanvragen van de gelovigen. Naast de reeds bestaande zijn er hierdoor nu al vijf andere parochies waar de Tridentijnse mis kan bijgewoond worden (naast de kerken die toebehoren aan traditionele congregaties). In Nederland zijn er dertien plaatsen, waarvan vijf nieuwe. In Wallonië is er op elf plaatsen een Tridentijnse mis.

In Vlaanderen vinden er vandaag regelmatig traditionele vieringen plaats in alle Vlaamse bisdommen: Brugge, Gent, Brasschaat, Antwerpen, Niel-bij-As, Bierbeek, Brussel (2 locaties). Drie hiervan zijn nieuw.
Daarnaast zijn er een aantal, vaak jongere, priesters die bezig zijn of het voornemen hebben om de oude ritus aan te leren en bestaat er ook belangstelling in een aantal abdijen en kloosters.

Mysterium Fidei is ervan overtuigd dat de traditionele liturgie een antwoord schenkt aan heel wat zoekende christenen. Het is een diepe bron van evangelisatie en helpt de gelovigen hun geloof op een authentieke wijze te beleven. Daarom vragen we aan alle lokale kerkelijke gemeenschappen om open te staan voor mensen die naar een traditionele mis vragen; om deze, ook zonder vraag, zelf te vieren en de gelovigen te laten proeven van haar schoonheid.

Daarom hopen wij dat deze verborgen schat opnieuw mag schitteren binnen de Vlaamse kerk en danken we ook Benedictus XVI om via het motu proprio de gelovigen deze rijkdom terug te schenken.

Mysterium Fidei


JONGE GARDE AGEERT VOOR LATIJNSE MIS

BRUSSEL (KerkNet/LeMonde) – In een gesprek met het dagblad ‘Le Monde’ verklaart mgr. Le Gall, aartsbisschop van Toulouse en voorzitter van de Liturgiecommissie van de Franse bisschoppen, dat het aantal aanvragen voor eucharistievieringen volgens de oude ritus niet noemenswaardig stijgt. “Wij proberen de aanvragers zoveel mogelijk tegemoet te komen” aldus de aartsbisschop. Elk week zijn er in Frankrijk zo’n 170 vieringen voor de ‘tradis’ , zoals ze bij onze zuiderburen worden genoemd. De grote meerderheid van de vieringen vindt plaats in de Parijse regio. Ze zijn met zo’n 30.000 à 45.000, al naargelang de bron.

Maar sinds kort getuigen ze van een toegenomen ‘activisme’. Ze drijven het aantal petities op en verenigen zich in netwerken om zo meer druk op de hiërarchie te kunnen uitoefenen. Wat daarbij opvalt is dat het vooral jongeren zijn die het felst ageren. “Dit stelt inderdaad vragen aan de Franse Kerk” aldus mgr. Le Gall. “Willen we die gelovigen terug naar de gewone missen krijgen, dan zullen we opnieuw meer aandacht moeten schenken aan stilte, innerlijkheid, soberheid en schoonheid in onze liturgie.”

(bron: Kerknet)

zondag 6 juli 2008

Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk

Op vraag van een aantal families en met de welwillende medewerking van de pastoor vond vandaag voor de eerste keer een Tridentijnse Mis plaats in de St.-Jacobsparochie in Antwerpen.
Vanaf nu zal er elke eerste zondag van de maand om 11uur een Mis opgedragen worden door EH Van de Kerckhove in de trouwkapel (rechts vooraan in de kerk).
De kapel zat afgeladen vol, een zestigtal aanwezigen, waaronder veel kinderen en jongeren.

dinsdag 1 juli 2008

Zondag 6 juli: Tridentijnse Mis in Antwerpen

Komende zondag (6 juli) draagt EH Van de Kerckhove een Tridentijnse Mis op in de St. Jacobskerk in Antwerpen om 11u.

Van harte welkom!

Praktische informatie: http://www.jacobus-antverpiae.be/nederlands/praktisch.htm