Agenda

donderdag 12 juli 2007

Grondtekst "Mysterium Fidei" - Werkgroep ter Bevordering van de Tridentijnse Liturgie in Vlaanderen

Wie zijn we?

We zijn een groep Rooms Katholieke gelovigen die zich hebben verenigd om de Tridentijnse Mis (bekend als de „Buitengewone Vorm van het Romeins Missaal”[1]) in Vlaanderen een wijdere verspreiding te geven. Wij zijn in eenheid met Onze Moeder de Heilige Kerk, in eenheid met haar hoofd, de Bisschop van Rome, en in eenheid met haar bisschoppen. Wij nemen uitdrukkelijk afstand van alle vormen die het primaatschap van de Bisschop van Rome betwisten. Wij beschouwen de Heilige Mis ingesteld door Paulus VI ( bekend als de „Gewone Vorm van het Romeins Missaal”[2]) als een onlosmakelijk onderdeel van de Traditie en de „Lex Orandi” van de Heilige Kerk.

Ontstaan van de werkgroep.

Onze eerste vergadering vond plaats op 11 maart 2007. Nog voor het befaamde motu proprio van paus Benedictus XVI. We wilden in het bisdom Brugge een Traditioneel Latijnse Mis laten plaatsvinden. Door de oude kerkelijke wetgeving waren we verplicht een soort petitie op te maken om een Buitengewone Mis te verkrijgen. Op twee maanden tijd beschikten we over een 50-tal steunbetuigingen uit het bisdom Brugge. Onze doelstelling was er 20 verzamelen. Uit verschillende contacten bleek dat er nood was aan een spreekbuis voor mensen die de Buitengewone Vorm van het Romeins Missaal genegen zijn. Op korte tijd hebben we contacten opgebouwd met Romegetrouwe priesterbroederschappen en religieuze orden die de Buitengewone Mis celebreren.

Waar staan we nu?

Sinds 7 juli 2007 verloopt alles in een stroomversnelling. Het pauselijke decreet „Summorum Pontificum” betekent een ommezwaai in de regeling[3] rond de Oude Ritus. We verwijzen naar de bijlage om de artikelen van het decreet na te lezen.

We gaan na hoe wij op een zo efficiënt mogelijke wijze te werk kunnen gaan om onze doelstelling te verwezenlijken. Onze webstek (http://tridentijnsemis.blogspot.com ) zullen we gebruiken om onze activiteiten bekend te maken. Bovendien zullen we onderzoeken op welke manier we kunnen samenwerken met genootschappen die hetzelfde doel genegen zijn.

Tot slot

Wij voelen ons gesteund door een bredere beweging die op gang komt in Europa. Traditionalistische seminaries, trouw aan Rome, in Duitsland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk kennen een groeiend aantal seminaristen. In Nederland neemt het aantal missen opgedragen volgens de Buitengewone Ritus, met toestemming van de lokale bisschop, toe. Vlaanderen kan niet achterblijven.[1] Paus Benedictus XVI, Apostolisch schrijven: Motu Proprio – Summorum Pontificum” van 7 juli 2007.

[2] Idem.

[3] Paus Johannes II, Apostolisch schrijven: Motu Proprio – Ecclesia Dei Afflicta” van 2 juli 1988.


> Wenst u de tekst mèt bijlage? Stuur ons een mailtje: mysteriumfidei@catholic.orgdinsdag 10 juli 2007

Vereniging Latijnse Liturgie wil ook Tridentijnse vieringen mogelijk maken

Hilversum (Van onze redactie) 10 juli 2007 – Het bestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft naar aanleiding van het motu proprio Summorum Pontificum besloten zich ook voor de viering van de Tridentijnse ritus in Nederland in te zetten.


Tweevoudig gebruik

In Summorum Pontificum bepaalt Benedictus XVI dat de katholieke eredienst van voor het Tweede Vaticaanse Concilie weer overal gepraktiseerd mag worden. De pre- en de postconciliaire liturgie zijn volgens de paus ‘een tweevoudig gebruik van een en dezelfde Romeinse ritus’.


Veertig jaar

De Vereniging voor Latijnse Liturgie is een civielrechtelijke vereniging die zich al 40 jaar sterk maakt voor de viering van de Latijnse liturgie overeenkomstig de vernieuwde ritus van paus Paulus VI. De vereniging zal zich daarvoor blijven inzetten. Met de paus beschouwt zij de postconciliaire eredienst als de gewone uiting van de Latijnse Ritus en de Tridentijnse als de buitengewone uiting daarvan.

Bron: www.katholieknederland.nl


Noot van Mysterium Fidei: Deze vereniging heeft ook een Vlaamse werking.


maandag 9 juli 2007

Vaticaanse woordvoerder Lombardi:" Het Motu Proprio is geen stap achteruit."

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Pater Federico Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan, heeft verklaard dat de liberalisering van de oude mis in het Latijn, waartoe paus Benedictus XVI besloot, geen enkele stap achteruit inhoudt.
"De huidige liturgie zal verder gevolgd worden door de grote meerderheid van de gelovigen", zei de jezuiët Lombardi als reactie op het zaterdag verschenen motu proprio (decreet).

"Het motu proprio betekent geen stap achteruit. Het wil geen enkele verzwakking van de autoriteit van het concilie en van de verantwoordelijkheid van de bisschoppen", verklaarde Lombardi. Hij onderstreepte evenwel dat de beslissing van de paus "een belangrijke boodschap" inhoudt voor hen die zich op hun gemak voelen met de huidige manier om de mis te celebreren: "De liturgie moet met zorg en respect gecelebreerd worden want door haar communiceert men met het mysterie van God".

In zijn zaterdag gepubliceerde brief aan de bisschoppen betreurt paus Benedictus XVI vervormingen van de mis op de grens van het aanvaardbare waartoe de moderne liturgie aanleiding heeft gegeven ten koste van het ’gewijde’ karakter van de eucharistie. (tb)

Bron: www.rorate.com

zondag 8 juli 2007

Summorum Pontificum celebration

We mogen toch even feesten?

Tridentijnse missaal, brevier en rituale toegestaan

Hilversum (Van onze redactie) 7 juli 2007 - Met ingang van 14 september 2007, feest van de Kruisverheffing, zal het Romeins Missaal, Brevier en Rituale uit 1962 gelden als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse Kerk. De 'huidige' liturgie van Paulus VI is de gewone vorm. Er is dus slechts één ritus in twee vormen. Dat schrijft paus Benedictus XVI vandaag in een brief aan de bisschoppen, bij de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum.


Gebruik oude missaal

Voor een privémis (Missa sine populo) mag elke priester zonder vooroverleg het oude missaal gebruiken, behalve tijdens het Sacrum Triduum. Daar mogen ook gelovigen die dat wensen bij worden toegelaten. Voor religieuze congregaties en instituten geldt dat zij vrijelijk het oude missaal mogen gebruiken in hun eigen kapellen of oratoria. Wanneer het om meer dan incidenteel gebruik gaat, dient men toestemming te hebben van de verantwoordelijke overste.


Groepen gelovigen

In parochies waar bij stabiele groepen gelovigen de wens bestaat om de mis van 1962 te vieren, zal de pastoor daaraan gehoor dienen te geven, maar niet zonder vooroverleg met de diocesane bisschop. Daarbij dient de eenheid van de parochie in het oog gehouden te worden.


Gekwalificeerde priester en volkstaal

Tijdens weekdagen kan de 'oude liturgie' vrij gevierd worden, op zon- en feestdagen kan er één dergelijke liturgie gevierd worden. Ook bijzondere missen zoals bij huwelijken, begrafenissen en bijvoorbeeld bij bedevaarten kunnen te allen tijde volgens het Missaal van Johannes XXIII gevierd worden. Vereist is wel dat de betreffende priester de juiste kennis en ervaring heeft en er geen beletsels zijn. De lezingen kunnen ook in de volkstaal met gebruikmaking van door de Apostolische Stoel erkende edities.


In beroep bij bisschop

Wanneer de pastoor weigert zijn gelovigen tegemoet te komen, kunnen zij in beroep gaan bij de bisschop. Indien ook de bisschop geen resultaat boekt is er beroep mogelijk bij de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Ook de bisschop kan altijd in overleg treden met deze commissie voor hulp en advies.


Sacramenten

De pastoor kan ook toestemming geven voor het gebruik van het oude Rituale Romanum bij de toediening van het Doopsel, Huwelijk, Boete en Verzoening en Ziekenzalving. De bisschop mag het Vormsel toedienen met gebruikmaking van het Oude Ritueel. Over de viering van het sacrament van de Wijdingen wordt in het motu proprio niets gezegd. Verder mogen alle geestelijken die de vereiste kennis hebben, het Romeins Brevier van Johannes XXIII gebruiken.


Personele parochie

De bisschop kan ook een parochie en een priester aanwijzen binnen zijn diocees die de oude vorm gebruikt. De commissie Ecclesia Dei houdt toezicht. De bisschoppen moeten over drie jaar rapport uitbrengen over de ervaringen.

bron: www.katholieknederland.nlWie zijn we?


Wij zijn een groep Rooms Katholieke gelovigen die gehecht zijn aan de H.Liturgie zoals deze vlak voor het Tweede Vaticaans Concilie door Paus Johannes XXIII is bevestigd en vastgelegd in de Missale Romanum uitgave 1962.
Deze gehechtheid sluit helemaal aan bij de beschrijving van de H. Liturgie door de Concilievaders in hoofdstuk 1:1 van de Constitutie over de Heilige Liturgie:“Het wezen van de H.Liturgie en haar betekenis in het leven van de Kerk”.

Onze liefde voor deze liturgie vindt haar basis in de zuiverheid en schoonheid van de gebeden en die door een uitstraling van rust de benodigde stilte en ruimte geeft voor een contemplatieve actuele deelname ("participatio actuosa" zoals verwoord door Guardini) aan het H.Misoffer.

Voor alle duidelijkheid : wij verwerpen geenszins de Mis ingesteld door Paulus VI!

Wij zien het Missale Romanum (uitgave 1962) daarentegen als product van een organische groei binnen de Traditie van de Kerk van Rome onder inspiratie van de H. Geest. Een liturgische vorm waarvan met recht gezegd kan worden dat zij van Goddelijke oorsprong is. Die in haar historische oorsprong teruggaat tot op de Apostolische tijd en die in haar groei meerdere historisch vastgelegde mijlpalen kent, waarop zij door het Pauselijk Gezag werd bevestigd en herbevestigd. Als één van de belangrijkste voorbeelden van deze historische mijlpalen kan genoemd worden: Paus Gregorius de Grote, Paus Pius V en laatst nog in 1962 de bevestiging door Paus Johannes XXIII. Zo ook werd overeenkomstig artikel 4 van de Constitutie Sacrosanctum Concilium deze organische groei ook door de Concilievaders gewenst.
Wij voelen ons gesteund door het recent gepubliceerde Motu Proprio van Benedictus XVI: "Summorum Pontificum" Wij zijn in eenheid met Onze Moeder de H.Kerk, in eenheid met haar hoofd de Bisschop van Rome en in eenheid met haar bischoppen.
Wij nemen uitdrukkelijk afstand van alle vormen die het primaatschap van de Bisschop van Rome in vraag stellen of verwerpen en van zij die afstand nemen van het Tweede Vaticaanse Concilie.

DOELSTELLINGEN:

1. Het is onze voornaamste doelstelling om binnen het bisdom Brugge en bisdom Gent de Tridentijnse Ritus, in volle eenheid met de diocesane bisschoppen, een plaats te schenken. De misritus verdient ruimte in onze tijd. Dit uit respect voor de traditie, met eerbied voor het heden en vol hoop voor de toekomst.

2. Tot de priesters die zich nader in deze H.Liturgie zouden willen verdiepen en bekwamen bevelen wij een retraite aan bij één van de Traditionele kloosters zoals Le Barroux en Fontgombault of om contact op te nemen met het seminarie van de Priesterbroederschap St. Petrus in het Beierse Wigratzbad, de congregatie Servi Jesu et Mariae in het Oostenrijkse Blindenmarkt of het Instituut Christus Koning in Griciliano nabij Florence.

3. Priesters, die privé of publiek de H.Mis volgens de Liturgische boeken van 1962 willen celebreren, kunnen dit. Ten einde de vraag van de gelovigen naar de Traditionele H.Liturgie te kunnen koppelen aan priesters die bereid zijn de H.Mis volgens deze H.Liturgie te celebreren, verzoeken wij de priesters die daartoe bereid zijn ons daarvan op de hoogte te stellen. Parochies, zowel de parochiepriesters als besturen en anderen die pastorale verantwoordelijkheden in de parochies dragen, worden opgeroepen tot edelmoedigheid naar al diegenen die zich verbonden voelen met de traditionele H. Liturgie, verleen hen de noodzakelijke toegang tot één van uw kerkgebouwen.

TOT SLOT
Wij voelen ons gesteund door een bredere beweging die op gang komt in Europa. Traditionalistische seminaries, trouw aan Rome, in Duitsland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk kennen een groeiend aantal seminaristen. In Nederland neemt het aantal Tridentijnse misritussen, met toestemming van de lokale bisschop, toe. De steun van de Heilige Vader sterkt ons. Vlaanderen kan niet achterblijven. Daarom hebben wij ons verenigd en daarom willen wij niet langer passief toekijken.